BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 48. Do zadań Wydziału Kadr i Płac „WK" należą czynności związane między innymi z:
1)    opracowywaniem projektu Regulaminu Pracy Starostwa i jego nowelizacji,
2)    opracowywaniem projektu Regulaminu wynagradzania i premiowania Starostwa i jego nowelizacji,
3)    prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy w tym ewidencji czasu pracy oraz prowadzeniem akt osobowych pracowników Starostwa,
4)    prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzeniem akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych,
5)    prowadzeniem akt osobowych kierowników placówek oświatowych i poradni psychologiczno- pedagogicznych,
6)    sporządzaniem sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudniania i wynagradzania,
7)    prowadzeniem spraw związanych z badaniami lekarskimi pracowników,
8)    opiniowaniem projektu Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych i jego nowelizacji,
9)    prowadzeniem spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
10)    planowaniem i realizacją wydatków osobowych Starostwa oraz prowadzeniem dokumentacji płacowej,
11)    naliczaniem wynagrodzeń i należnych obciążeń od diet, umów zleceń i umów o dzieło,
12)    rozliczaniem ryczałtów za jazdy lokalne, zakupów biletów ZTM, nagród dla uczniów i zapomóg dla nauczycieli,
13)    naliczaniem, pobraniem i odprowadzaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
14)    sporządzaniem dokumentacji wymaganej dla uzyskania prawa do emerytury, ustalenia wysokości kapitału początkowego i świadectw rekompensacyjnych,
15)    prowadzeniem we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi naboru na stanowiska urzędnicze, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,
16)    opracowywaniem planu szkoleń pracowników Starostwa, organizowaniem i koordynowaniem szkoleń oraz ocenianiem skuteczności szkoleń,
17)    koordynowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,
18)    koordynowaniem i monitorowaniem spraw związanych ze służbą przygotowawczą we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi,
19)    opiniowaniem kart opisu stanowisk pracy,
20)    monitorowaniem okresowych ocen pracowniczych,
21)    prowadzeniem spraw związanych z praktykami i stażami,
22)    występowaniem do właściwych instytucji z wnioskami o nadanie odznaczeń zasłużonym i długoletnim pracownikom starostwa.

 

  • opublikował: Agata Poleska
    data publikacji: 2018-09-13 10:00

drukuj całą stronę

Banery