BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Teren powiatu poznańskiego wchodzi w skład Pojezierza Wielkopolskiego, rozdzielonego tu przełomowym odcinkiem Warty na Wysoczyznę Poznańską po jej stronie zachodniej i Wysoczyznę Gnieźnieńską po stronie wschodniej. Południowym krańcem powiat poznański obejmuje fragment Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej.
Rzeźba obszaru, ukształtowana w okresie ostatniego zlodowacenia, charakteryzuje się bogactwem form glacjalnych. Jest to teren lekko pofalowanej moreny dennej, na północy - w rejonie Czerwonaka - oraz na południu - w rejonie Mosiny - urozmaicony wzniesieniami moreny czołowej, osiągającymi wysokości powyżej 100 m n.p.m. Kulminację stanowi Góra Moraska - 154 m n.p.m., położona przy północno-zachodniej granicy powiatu z miastem. Zważywszy, że Warta wcina się tu do poziomu ok. 53 m n.p.m., różnice wysokości dochodzą do 100 m. Na południu, nad doliną Warty dominują Wzgórza Pożegowskie z kulminacją 132 m n.p.m.

Pod względem klimatycznym na obszarze powiatu dają się odczuć łagodne wpływy klimatu atlantyckiego z przeważającą cyrkulacją zachodnią. Zimy są na ogół łagodne, lata umiarkowanie ciepłe, okres wegetacyjny trwa około 180 dni. Opady należą do najniższych w Polsce, ze średnią sumą roczną nieco powyżej 500 mm. Bilans wodny powiatu kształtuje się w sposób niezadowalający.
Główną osią hydrograficzną powiatu jest Warta, przyjmująca na jego terenie cztery większe dopływy: Cybinę, Koplę, Głównę i Kanał Mosiński. Ważnym elementem w krajobrazie są jeziora. Największe grupują się w ciągach rynien polodowcowych: Kórnicko-Zaniemyskiej, Łódzko-Dymaczewskiej, Niepruszewsko-Strykowskiej; ponadto liczne występują w ciągu dolin Cybiny i Główny. Najwięcej jezior znajduje się na terenie gmin: Pobiedziska (20), Murowana Goślina (17) i Stęszew (10). Z 71 zbiorników wodnych powiatu najpiękniejsze jest Jezioro Góreckie, położone na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego. Większość jezior udostępniona jest do wędkowania. Gospodarkę rybacką prowadzą dwa duże gospodarstwa rybackie oraz Polski Związek Wędkarski.

Stan czystości wód powierzchniowych, a szczególnie rzek, nie jest zadowalający. Uwaga ta dotyczy także płytkich wód podziemnych. Wody podziemne, praktycznie rozpoznane i gospodarczo wykorzystywane, na terenie powiatu występująna głębokości od kilkunastu do 200 m, w utworach dwóch formacji geologicznych - czwartorzędu i trzeciorzędu. Rozłożenie zasobów wód podziemnych na terenie powiatu nie jest równomierne, szczególnie dotyczy to wód występujących w czwartorzędzie. Zasoby wód podziemnych w granicach powiatu nie zostały jeszcze szczegółowo oszacowane. Na podstawie ogólnej sytuacji w centralnej Wielkopolsce wiadomo jednak, że większość ich zasobów została rozdysponowana i pozostałe rezerwy są niewielkie. Zidentyfikowano tu 479 ujęć wody, w tym największe w Wielkopolsce ujęcie Mosina-Krajkowo dla aglomeracji poznańskiej. Z wyżej podanej liczby 68% ujęć czerpie wody z płytszych utworów czwartorzędowych, pozostałe 32% z głęboko już zalegających utworów trzeciorzędowych.

Warunki naturalne dla rolnictwa są przeciętne, ponieważ wśród gleb przeważają średnie i słabe, głównie bielicowe i brunatne. Niekorzystny, jak wyżej wspomniano, jest też bilans wodny - mimo to powiat poznański reprezentuje wysoką kulturę rolną. Użytki rolne zajmują ok. 118 tys. ha, co stanowi 62% ogólnej powierzchni powiatu. 106 tys. ha przypada na grunty orne, 10 tys. ha na łąki i pastwiska. Około 66% całości areału należy do gospodarstw indywidualnych. W strukturze zasiewów dominują zboża podstawowe. Powiat poznański odgrywa ważną rolę w zakresie hodowli trzody chlewnej i bydła. Hodowla zwierząt stanowi główne źródło dochodów rolniczych.
Tereny rolne zajmują głównie zachodnią i wschodnią części powiatu, na północy i południu przeważają natomiast obszary leśne.
Lasy zajmują powierzchnię 42 tys. ha, dając wskaźnik lesistości w granicach 22% - poniżej wskaźnika krajowego. Dominującym drzewostanem jest sosna z udziałem buka. Ponad 1/5 powierzchni lasów przypada na Wielkopolski Park Narodowy, charakteryzujący się bogactwem gatunków flory i fauny, zarówno leśnej, torfowej, jak i wodnej. Pozostający pod ochroną Park przedstawia fragment stosunkowo najmniej zmienionego krajobrazu. W granicach powiatu poznańskiego znajdują się także tereny chronione trzech parków krajobrazowych: Puszcza Zielonka, Promno i Rogaliński Park Krajobrazowy. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 16.04.2008
 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2003-06-26 13:59
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-10 09:55

NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMIN POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza wzorowany na rozwiązaniach stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zakłada on, że samorząd decydujący o wszystkich sprawach ważnych dla lokalnej społeczności odpowiada również za odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dlatego ustawa zobowiązuje gminy do zorganizowania kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z zapisami ustawy oraz miejscowymi uwarunkowaniami. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 lipca 2013 r. to gminy lub związki międzygminne, przejęły obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na swoim terenie, czyli stały się właścicielem strumienia odpadów komunalnych.  Zgodnie z przepisami ustawy rady gmin lub związki międzygminne ustalają m.in. wysokość stawek opłat za odbiór odpadów. Opłata ta zgodnie z przepisami ma pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. koszty odbioru i przetwarzania odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu. W związku z tym opłaty ustalane przez gminy lub związki mogą być zróżnicowane w zależności od wielkości obszaru działania.

Gminy powiatu poznańskiego realizują gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach następujących związków międzygminnych:

 1. Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” (więcej informacji...)
  (Dopiewo, Komorniki, Luboń, Mosina, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew i Tarnowo Podgórne),
 2. Związek Międzygminny „ Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (więcej informacji...)
  (Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska, Suchy Las i Swarzędz).
 3. Porozumienie Międzygminne, do którego przystąpiła z obszaru powiatu poznańskiego jedynie gmina Kórnik zostało zawarte pomiędzy Gminą Jarocin, a 16 gminami z innych powiatów (więcej informacji...).

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramów odbioru odpadów komunalnych, segregowanych odpadów z selektywnej zbiórki oraz zbiórki odpadów wielkogabarytowych czy lokalizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów  można znaleźć na stronach internetowych związków międzygminnych lub na stronach internetowych poszczególnych gmin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 16.04.2008
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2003-06-26 13:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-30 12:09

Chrońmy siedliska jerzyków na terenie powiatu poznańskiego

Jerzyk (Apus apus) jest niewielkim ptakiem z gatunku jerzykowatych. Lata bardzo szybko od 40 do 160 km/h. Oprócz wysiadywania jaj i karmienia młodych, całe życie spędza w powietrzu - żywi się, zbiera materiał do wyściełania gniazda a nawet śpi szybując z wiatrem na dużej wysokości (do 2,5 km). Może pozostawać w locie bez przerwy przez 2 do 3 lat. Każdego dnia przelatuje tysiąc kilometrów zjadając przy tym ogromne ilości owadów, w tym uciążliwe dla mieszkańców osiedli - komary, muchy i meszki. Ptaki te nie brudzą elewacji budynków ani ich otoczenia.

W związku z pracami termomodernizacyjnymi bloków mieszkalnych na terenie powiatu poznańskiego, niektórym gatunkom ptaków a zwłaszcza jerzykom zaczyna brakować miejsc do gniazdowania.

Podczas prac termomodernizacyjnych, zatykane są wszelkie szczeliny w ścianach a otwory prowadzące do stropodachów zatykane są plastikowymi kratkami. Często zdarza się że ww. prace prowadzone są podczas okresu lęgowego ptaków, czyli od początku marca do końca sierpnia, bardzo często robotnicy nie zdając sobie sprawy że w otworach znajdują się ptaki zatykają otwory prowadzące do stropodachów. Ponieważ jerzyki zawsze wracają do tego samego miejsca zamurowane lub zakryte kratkami otwory sprawiają że ptaki rozbijają się o nie. Mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą im pomóc jeżykom poprzez umieszczanie na swoich budynkach skrzynek lęgowych o specjalnej konstrukcji (wymiary: 34 x 18 x 20 cm, z owalnym wlotem 6,5 x 3,5 cm).

Jerzyki w Polsce objęte są ochroną gatunkową ścisłą. Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w stosunku do zwierząt objętych ochroną zabrania się: umyślnego ich zabijania, niszczenia ich jaj i postaci młodocianych, niszczenia ich siedlisk, a także płoszenia i niepokojenia. Niszczenie gniazd tych gatunków, jak również płoszenie ptaków, zagrożone jest karą grzywny lub aresztu - zgodnie z art. 127 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Pawłowska
  data wytworzenia: 2011.01.03
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-01-03 10:07
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-10 09:54
 • Młody jerzyk. Fot. Monika Stefaniak ; Jerzyk w locie. Fot...
  Młody jerzyk. Fot. Monika Stefaniak ; Jerzyk w locie. Fot. Marcin Karetta
 • Budki dla jerzyków
  Budki dla jerzyków
 • Jerzyk przy skrzynce. Fot. Mateusz Matysiak
  Jerzyk przy skrzynce. Fot. Mateusz Matysiak
 • Stado w locie Fot. Tomasz Kuran
  Stado w locie Fot. Tomasz Kuran

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 29753
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-04-10 09:55
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-03-27 14:49