BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Dziedziny prawa, których dotyczy nieodpłatna pomoc prawna:

 • prawo rodzinne
 • prawo pracy
 • sprawa z zakresu rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • prawo cywilne
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • prawo administracyjne
 • prawo podatkowe
 • prawo karne
 • inne

Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Lokal mieszkalny
 2. Przestępstwa i wykroczenia
 3. Rodzina
 4. Dziedziczenie
 5. Opieka i kształcenie
 6. Własność rzeczy ruchomych i nieruchomych
 7. Świadczenia i zasiłki
 8. Zadłużenia
 9. Roszczenia i zobowiązania finansowe
 10. Zatrudnienie
 11. Zdrowie
 12. Urzędy i sądy

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Opinia osoby uprawnionej o udzielonej pomocy

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim prawnik/doradca obywatelski przekazuje osobie uprawnionej część B karty pomocy, uprzednio wypełnioną w zakresie danych zawartych w punkcie 1, w postaci papierowej lub elektronicznej.

Wypełnienie Części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne. Osoba uprawniona może przekazać część B karty pomocy poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazać drogą elektroniczną na adres pomocprawna@powiat.poznan.pl. Wypełnioną część B karty pomocy można umieścić w urnie znajdującej się w lokalu Punktu w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie pomocy. Osoba udzielająca pomocy nie ma dostępu do zawartości urny.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie lub pod wskazanym numerem telefonu. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w części B karty pomocy i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Nykowska
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2019-03-14 12:22
 • zmodyfikował: Matuszewski Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-12 07:44

DYŻURY SPECJALISTYCZNE

w Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie kraju

 

Z dniem 1 stycznia 2022 r. w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały uruchomione punkty specjalistyczne, w których beneficjenci mogą uzyskać poradę stacjonarną lub zdalną za pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. telefon lub mail), niezależnie od miejsca swojego zamieszkania.

W celu umówienia wizyty można skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy,

 

Więcej informacji wraz z listą dyżurów specjalistycznych można uzyskać na stronie internetowej:

https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Nykowska
  data wytworzenia: 2022-02-28
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2022-02-28 16:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-24 08:19

drukuj całą stronę

Banery