BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Nieodpłatna mediacja

 

Polubowne metody rozwiązywania sporów stanowią alternatywę dla tradycyjnego rozwiązywania sporu w sądzie. Postępowanie odbywa się bez udziału sądu, a prowadzone jest przez niezależną, uprawnioną do tego osobę.

W Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można uzyskać pomoc w zakresie nieodpłatnej mediacji.

Mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. Rozmowy te prowadzi mediator - bezstronna i neutralna osoba trzecia. Do jego zadań, w czasie trwania mediacji, należy wspieranie komunikacji, łagodzenie ewentualnego napięcia lub stresu i pomoc w osiągnieciu porozumienia.

Mediacja elektroniczna (e-mediacja) to proces rozwiązywania konfliktu, w którym mediator prowadzi posiedzenie mediacyjne przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

 

1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

2. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

3. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

4. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

5. W Kostrzynie i Luboniu zlokalizowane zostały Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją mediacja, w których są przeprowadzane nieodpłatne mediacje w rozumieniu art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  (posiedzenie mediacyjne), zgłaszane we wszystkich punktach znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego.

W pozostałych Punktach mediacje w rozumieniu art. 4a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy przeprowadzane będą tylko w przypadku konieczności wyłączenia osoby mediatora w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją mediacja (art. 4a ust. 7 ww. ustawy).

Korzyści z mediacji

 • Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.
 • Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji.
 • Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.
 • Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Nykowska
  data wytworzenia: 2021-02-19
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-02-19 10:05
 • zmodyfikował: Matuszewski Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-12 15:00

Banery