BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ II

Zasady kierowania Starostwem
 

§ 9. 1. Starosta organizuje  pracę  Zarządu  i  Starostwa, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje Powiat na zewnątrz.                                                                                        

2. W sprawach  niecierpiących  zwłoki, związanych  z  zagrożeniem  interesu  publicznego, zagrażających  bezpośrednio  zdrowiu  i  życiu  oraz  w  sprawach  mogących  spowodować znaczne  straty  materialne  starosta  podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości Zarządu. Nie  dotyczy  to  wydawania  przepisów  porządkowych, które stanowi Rada Powiatu w formie uchwały, jeżeli ustawa upoważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej.

3. Czynności, o których mowa w ust. 2, wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

4. Starosta jest kierownikiem Starostwa, zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

5. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej lub upoważnia do ich wydawania Wicestarostę, Członków Zarządu, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu chyba, że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd Powiatu.

§ 10. 1. Do  zadań  Starosty  jako przewodniczącego zarządu w  zakresie  organizowania  pracy Zarządu należy w szczególności:

 1. nadzór nad przygotowywaniem materiałów na posiedzenia Zarządu, przygotowanie porządku obrad, określenie czasu i miejsca posiedzenia Zarządu, zwoływanie posiedzeń Zarządu oraz zapewnienie obsługi protokolarnej posiedzeń Zarządu,
 2. nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał pod obrady Rady.

2. Do Starosty jako kierownika Starostwa należy w szczególności:

 1. kierowanie i nadzorowanie pracy Starostwa,
 2. prowadzenie polityki kadrowej i płacowej, w tym ustalanie liczby etatów w komórkach organizacyjnych na wniosek Osób nadzorujących,
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa,

4) reprezentowanie Starostwa na zewnątrz.

3. W ramach przyjętego podziału zadań do Starosty należą w szczególności sprawy z zakresu:

 1. zapewnienia przestrzegania przepisów prawa przez pracowników Starostwa,
 2. komunikacji i transportu,
 3. promocji i rozwoju Powiatu,
 4. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych,
 5. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 6. administracji architektoniczno-budowlanej,
 7. geodezji i kartografii,
 8. systemu zarządzania jakością.

4.    Starosta nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 1. Skarbnika Powiatu,
 2. Sekretarza Powiatu,
 3. Biuro Rady,
 4. Gabinet Starosty,
 5. Wydział Komunikacji i Transportu,
 6. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej,
 7. Wydział  Radców Prawnych,
 8. Wydział Audytu i Kontroli,
 9. Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego,
 10. Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
 11. Powiatowego Konserwatora Zabytków,
 12. Samodzielne stanowisko ds. BHP,
 13. Wydział Ochrony Informacji Niejawnych,
 14. Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej,
 15. Geodetę Powiatowego,
 16. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 17. Inspektora Ochrony Danych,
 18. Samodzielne stanowisko ds.  Ppoż.

§ 11. 1. W czasie nieobecności w pracy Starosty lub niemożności wykonywania funkcji Starosty, zadania i kompetencje  wymienione w § 9 i 10 wykonuje Wicestarosta.

2. W czasie nieobecności w pracy Wicestarosty lub jednego z Członków Zarządu lub niemożności wykonywania przez nich funkcji, ich zadania lub część zadań wykonuje odpowiednio Wicestarosta lub upoważniony przez Starostę, Członek Zarządu.

§ 12. 1. Do zadań Wicestarosty należą sprawy:

 1. edukacji publicznej,
 2. inwestycji i remontów,
 3. dróg publicznych,
 4. transportu publicznego,
 5. zagospodarowania przestrzennego,
 6. pozyskiwania środków funduszy UE i innych źródeł krajowych i zagranicznych,
 7. strategii rozwoju powiatu,
 8. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2.  Wicestarosta nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 1. Wydział Edukacji,
 2. Wydział Inwestycji i Remontów,
 3. Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej,
 4. Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów,
 5. Samodzielne stanowisko ds. transportu publicznego,
 6. Samodzielne stanowisko ds. Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego,
 7. Szkoły, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne,
 8. Zarząd Dróg Powiatowych.

§ 13. 1. Do zadań I Członka Zarządu  należą sprawy:

 1. gospodarki nieruchomościami,
 2. gospodarowania mieniem.

2.  I Członek Zarządu nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 1. Wydział Nieruchomości,
 2. Wydział Gospodarowania Mieniem.

§ 14. 1. Do zadań  II Członka Zarządu należą sprawy:

 1.  ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa,
 2.  promocji i ochrony zdrowia,
 3.  polityki społecznej i prorodzinnej, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 4.  wspierania osób niepełnosprawnych,
 5.  repatriantów, kombatantów i osób represjonowanych,
 6.  przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 7.  współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 8.  nadzoru właścicielskiego nad  Szpitalem w Puszczykowie  im. prof. S.T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna.

2. II Członek Zarządu nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 1. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
 2. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia,
 3. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 5. Dom Pomocy Społecznej,
 6. Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 7. Powiatowy Urząd Pracy,
 8. Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

§ 15. 1. Do zadań Skarbnika należy:

 1. zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu,
 2. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków głównego księgowego budżetu,
 3. nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem oraz realizacją budżetu Powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,
 4. nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
 5. kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań majątkowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 6. sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo księgowymi Starostwa,
 7. nadzorowanie gospodarowania środkami budżetowymi przez jednostki organizacyjne Powiatu,
 8. inspirowanie przedsięwzięć związanych z poszerzeniem wiedzy z zakresu rachunkowości pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu,               
 9. nadzorowanie gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Skarbnik nadzoruje zadania wykonywane przez:

 1. Wydział Finansów,
 2. Wydział Budżetu.

§ 16. 1. Do zadań Sekretarza Powiatu należą sprawy związane z:

 1. terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem Regulaminu i instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego,
 2. przedkładaniem  Staroście  bieżących  informacji  o realizacji  spraw  załatwianych  przez   wydziały   i stanowiska samodzielne oraz propozycji rozstrzygnięć wynikłych sporów kompetencyjnych,
 3. koordynowaniem  przygotowań i  przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu w Poznaniu,  
 4. wykonywaniem innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Starosty,
 5. koordynowaniem współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi starostwa,

2. Sekretarz nadzoruje zadania wykonywane przez:

 1. Wydział Organizacyjny z wyjątkiem spraw określonych w § 29 ust. 6, nad których wykonywaniem nadzór sprawuje Starosta,
 2. Wydział Administracyjny,
 3. Biuro Zamówień Publicznych,
 4. Wydział Kadr i Płac,
 5. Wydział  Informatyki.

§ 17. 1. Wydziałami Starostwa kierują dyrektorzy na zasadzie jednoosobowej odpowiedzialności za wyniki pracy, zapewniając ich właściwe funkcjonowanie.

2. Dyrektorzy kierują wydziałami przy pomocy osób zastępujących:

a) zastępców dyrektorów,

b) kierowników referatów,

c) kierowników filii,

d) pracowników wyznaczonych przez dyrektora w porozumieniu z Osobą nadzorującą. 

3. Osoby zastępujące dyrektora podczas jego nieobecności, ponoszą jednoosobową odpowiedzialność za wyniki pracy wydziału.

4. Zadania i uprawnienia dyrektorów zostały określone w Rozdziale IV Regulaminu.

5. Postanowienia zawarte w ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do zastępcy skarbnika.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-01-07 12:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 12:25

drukuj całą stronę

Banery