BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ VII

Zasady planowania pracy
 

§ 65. 1. Planowanie służy sprecyzowaniu podstawowych, nałożonych na poszczególne wydziały i stanowiska samodzielne zadań, dających się ująć w określonym przedziale czasowym.

2. Plany sporządzane są w celu realizacji zamówień publicznych oraz wydatkowania środków budżetowych.

§ 66. 1.  Plany sporządzają dyrektorzy wydziałów i stanowiska samodzielne.

2.  Plany sporządza się na okresy roczne po sporządzeniu projektu budżetu.

3.  Plany zatwierdza Zarząd Powiatu.

4. Postanowienia zawarte w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy skarbnika.

§ 67. 1. Nadzór nad wykonaniem zadań ujętych w planach sprawują właściwe Osoby  nadzorujące.

2. Przebieg  i  realizacja planów wydziałów i stanowisk samodzielnych  podlega  systematycznej kontroli dyrektorów  wydziałów i Osób nadzorujących.

3. Oceny wykonania planów za dany rok dokonuje Zarząd.

4. Postanowienia zawarte w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy skarbnika.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2020-01-08 11:38
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 12:32

drukuj całą stronę

Banery