BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe
 

§ 74. Obsługa prawna Starostwa, zadania służby bhp lub ppoż. mogą być wykonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

§ 75. 1. Dyrektorzy wydziałów, zastępca skarbnika i stanowiska samodzielne za pośrednictwem Osoby nadzorującej, obowiązani  są   przedkładać   Staroście  wnioski   w   sprawach   aktualizacji  niniejszego   regulaminu.

2. Spory kompetencyjne wynikłe ze stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Starosta.

 

§  76. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 77. Uchyla się Uchwałę Nr 2834/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zmienionej uchwałą Nr 34/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2018 r.

 

§ 78. Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2019 r.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2020-01-08 11:49
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 12:36

drukuj całą stronę

Banery