BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 48.  Do zadań Wydziału  Kadr i Płac  „WK” należą czynności związane między innymi z:

 1. opracowywaniem projektu Regulaminu Pracy Starostwa i jego nowelizacji,
 2. opracowywaniem projektu Regulaminu wynagradzania i premiowania Starostwa i jego nowelizacji,
 3. prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy w tym ewidencji czasu pracy oraz prowadzeniem akt osobowych pracowników Starostwa,
 4. prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzeniem akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych,
 5. prowadzeniem akt osobowych kierowników placówek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 6. sporządzaniem sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudniania i wynagradzania,
 7. prowadzeniem spraw związanych z badaniami lekarskimi pracowników,
 8. opiniowaniem projektu Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych i jego nowelizacji,
 9. prowadzeniem spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
 10. planowaniem i realizacją wydatków osobowych Starostwa oraz prowadzeniem dokumentacji  płacowej,
 11. naliczaniem wynagrodzeń i należnych obciążeń od diet, umów zleceń i umów o dzieło,
 12. rozliczaniem ryczałtów za jazdy lokalne, zakupów biletów ZTM, nagród dla uczniów i zapomóg dla nauczycieli,
 13. naliczaniem, pobraniem i odprowadzaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz  składek na ubezpieczenie społeczne,
 14. sporządzaniem dokumentacji wymaganej dla uzyskania prawa do emerytury, ustalenia wysokości kapitału początkowego i świadectw rekompensacyjnych,
 15. prowadzeniem  we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi naboru na  stanowiska urzędnicze, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,
 16. opracowywaniem planu szkoleń pracowników Starostwa, organizowaniem i koordynowaniem szkoleń oraz ocenianiem skuteczności szkoleń,
 17. koordynowaniem  dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,
 18. koordynowaniem i monitorowaniem spraw związanych ze służbą przygotowawczą we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi,
 19. opiniowaniem kart opisu stanowisk pracy,
 20. monitorowaniem okresowych ocen pracowniczych,
 21. prowadzeniem spraw związanych z praktykami i stażami,
 22. występowaniem do właściwych instytucji z wnioskami o nadanie odznaczeń zasłużonym i długoletnim pracownikom starostwa.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-01-10 09:20

drukuj całą stronę

Banery