BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr VI/38/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 marca 2003r.

 

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i internatów niepublicznych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) i art. 2 oraz art. 90 ust. 2, 2a, 3, 3a, 3c, 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych oraz internaty otrzymują dotację z budżetu powiatu.

§ 2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Poznański. Pozostałe szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu, w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 3. Niepubliczne internaty otrzymują dotacje z budżetu powiatu w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka w tego samego typu internacie szkoły publicznej.

§ 4. Wysokość kwot, o których mowa w § 2, 3 określa Zarząd w drodze uchwały na podstawie zatwierdzonych planów finansowych dla placówek oświatowych podległych powiatowi poznańskiemu.

§ 5. Dotację otrzymują szkoły i internaty niepubliczne o których mowa w § 1, pod warunkiem, że osoba je prowadząca poda Powiatowi Poznańskiemu planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 6. Kwota dotacji będzie przekazywana w miesięcznych częściach, na podstawie przesyłanych informacji z danej placówki o ilości uczniów (wychowanków) na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca, zgodnie z wnioskiem o udzielenie dotacji, stanowiącym załącznik do uchwały, składanym comiesięcznie do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Podana ilość uczniów winna być zgodna ze stanem w Księdze Uczniów danej placówki i potwierdzona przez dyrektora szkoły. Do pierwszego wniosku osoba prowadząca szkołę lub internat dołącza potwierdzoną kopię odpowiedniego sprawozdania GUS (serii S) dotyczącego liczby uczniów lub wychowanków. Dotacja za miesiące wakacyjne - lipiec i sierpień, liczona będzie jako średnia uczniów (wychowanków) z całego roku szkolnego.

§ 7. Kwota dotacji nie może być większa od wynikającej z ilości uczniów zgłoszonych przez placówkę w odpowiednim sprawozdaniu GUS.

§ 8. Rozliczenie dotacji następuje poprzez określenie przez prowadzącego szkołę (internat) na jakie oświatowe cele i w jakiej wysokości wydatkował otrzymaną dotację.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2003r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr VI/38/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2003r.

Zasady udzielania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych są określane przez Radę Powiatu, na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996r., z późniejszymi zmianami).
Ustawa o systemie oświaty przewiduje dotowanie szkolnictwa niepublicznego o uprawnieniach szkół publicznych, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez samorząd w przypadku szkół, w których realizuje się obowiązek nauki. Dla pozostałej części szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotacja powinna wynosić nie mniej niż 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w analogicznych szkołach powiatowych.
Ustawa określa również wysokość dotacji dla internatów, jako równą średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka w internacie publicznym.
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty (Dz. U. nr 01.111.1194) w art. 90 ust. 4 określa, że organ stanowiący j.s.t. ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, także ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek dbałości o środki publiczne.
Zapis § 7 powoduje, że powiat nie będzie przekazywał do danej placówki niepublicznej więcej środków, niż otrzymuje w subwencji na jej uczniów.
Dlatego też, proponuje się przyjęcie uchwały o powyższej treści.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 08.07.2003
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 13:18
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-24 08:44

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9876
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-24 11:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-24 14:52