BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


POMOC DLA REPATRIANTA NA REMONT LUB ADAPTACJĘ LOKALU MIESZKALNEGO (ZD-02)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej – wniosek do ściągnięcia powyżej
 • kopia dowodu osobistego wnioskodawcy, a jeżeli wnioskodawcą jest osoba małoletnia - kopia dowodu osobistego repatrianta, pod którego opieką pozostaje (oryginał do wglądu)
 • dowód poniesienia kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego, a w przypadku osoby małoletniej, dowód poniesienia kosztów przez repatrianta, pod opieką którego pozostaje  (faktury VAT lub rachunki imienne wystawione na wnioskodawcę – repatrianta potwierdzające poniesione wydatki)
 • dokument, z którego wynika tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu (np. akt notarialny zakupu nieruchomości, umowa najmu)
 • kopie decyzji wnioskodawcy i wszystkich członków jego rodziny, potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego nabytego w drodze repatriacji (oryginał do wglądu)
 • oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że dane i informacje zawarte we wniosku są prawdziwe.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, ul. Słowackiego 8, parter, pokój 030
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika, I piętro, pokój 119.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzję wydaje się niezwłocznie po złożeniu kompletu wymaganych prawem dokumentów, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej decyzje wydaje się w terminie do dwóch miesięcy.
Kwotę pomocy wypłaca się po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna – na częściowe pokrycie poniesionych kosztów na remont lub adaptacje lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się.

decyzja administracyjna odmowna - na częściowe pokrycie poniesionych kosztów na remont lub adaptacje lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się.


OPŁATY

1. Opłacie skarbowej podlega:
wydanie decyzji Starosty o przyznaniu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę repatriant uiszcza z chwilą złożenia wniosku.

2. Wysokość opłaty – 10 zł

3. Zwolnieniu od opłaty skarbowej za wydanie decyzji podlega:
repatriant, który składając wniosek przedstawi zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

4. Opłatę skarbową, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie może być wniesione do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego.


DODATKOWE INFORMACJE

Informacje merytoryczne: Udzielane są przez pracowników Wydziału - I piętro, pokój 119
Tel. kontaktowy: 61 8410-533, e-mail: maciej.matuszewski@powiat.poznan.pl

Repatriantowi który przybył do Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium obecnych Republiki Armenii, Republiki Azerbejżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgijskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej i poniósł koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udziela się pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych kosztów.

Pomoc o której mowa powyżej stanowi zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów. Pomocy udziela się do wysokości 6000 zł – na jednego repatrianta. Wyżej wymieniona kwota ulega corocznie od dnia 1 stycznia podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 15 dniu po upływie trzeciego kwartału.

Wniosek o udzielenie pomocy należy złożyć w terminie do 2 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.


PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca  2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów".
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-08-19

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Gromadzińska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-03-12 12:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-19 09:46

Wizytówka

Pomoc dla repatrianta na remont lub adaptację lokalu mieszkalnego

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3535
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-08-20 08:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-21 12:34