BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

POMOC DLA REPATRIANTA NA REMONT LUB ADAPTACJĘ LOKALU MIESZKALNEGO (ZD-02)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o częściowy zwrot kosztów poniesionych na remont lub adaptację lokalu mieszkalnego wraz z uzasadnieniem konieczności przeprowadzenia prac remontowo-adaptacyjnych oraz powinien określać:

- imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia repatrianta, którego lokal podlegał remontowi  lub adaptacji,

- liczbę członków najbliższej rodziny repatrianta zamieszkujących z nim w lokalu  mieszkalnym w dniu zakończenia remontu lub adaptacji lokalu

- datę nabycia obywatelstwa polskiego przez repatrianta

- adres lokalu mieszkalnego podlegającego remontowi lub adaptacji

- dokument potwierdzający tytuł prawny do mieszkania objętego remontem

- faktury dokumentujące poniesione koszty

- udokumentowanie miejscowości, skąd repatriant przybył do Polski (np. oświadczenie repatrianta, decyzja konsula o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia, itp.)

- w przypadku przybycia repatrianta do Polski spoza azjatyckiej części dawnego ZSRR - dokumenty potwierdzające szczególnie trudną sytuację materialną repatrianta.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, ul. Słowackiego 8, parter, pokój 030
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika, I piętro, pokój 119.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie po złożeniu kompletu wymaganych prawem dokumentów. Do dwóch miesięcy, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna – na częściowe pokrycie poniesionych kosztów na remont lub adaptacje lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się.

decyzja administracyjna odmowna - na częściowe pokrycie poniesionych kosztów na remont lub adaptacje lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się.


OPŁATY

1. Opłacie skarbowej podlega:
wydanie decyzji Starosty o przyznaniu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę repatriant uiszcza z chwilą złożenia wniosku.

2. Wysokość opłaty – 10 zł

3. Zwolnieniu od opłaty skarbowej za wydanie decyzji podlega:
repatriant, który składając wniosek przedstawi zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

4. Opłatę skarbową, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie może być wniesione do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego.


DODATKOWE INFORMACJE

Informacje merytoryczne: Udzielane są przez pracowników Wydziału - I piętro, pokój 119
Tel. kontaktowy: 61 8410-533, e-mail: maciej.matuszewski@powiat.poznan.pl

Repatriantowi który przybył do Rzeczypospolitej Polskiej z terenów azjatyckich byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i poniósł koszty związane z remontem lub adaptacja lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udziela się pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych kosztów.

Repatriantowi, który przybył do Rzeczypospolitej Polskiej z terenów innych niż określone wyżej, może być udzielona pomoc ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacja lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poniesionych przez repatrianta, jeżeli repatriant znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc o której mowa stanowi zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów. Pomocy udziela się do wysokości 4.120 zł – na repatrianta i każdego członka jego najbliższej rodziny. Wyżej wymieniona kwota ulega corocznie od dnia 1 stycznia podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 15 dniu po upływie trzeciego kwartału.

Wniosek o udzielenie pomocy o zwrot kosztów na częściowe pokrycie wydatków związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego należy złożyć w terminie 24 miesięcy od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.


PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2014 r., poz. 1392 j.t. ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1870)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2017-04-19

 • autor informacji: Teresa Gromadzińska
  data wytworzenia: 2012.03.09
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-03-12 12:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-19 08:47

Wizytówka

Pomoc dla repatrianta na remont lub adaptację lokalu mieszkalnego

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 1714 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-04-19 08:47 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-03-19 16:26
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.