BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa strukturę organizacyjną, zasady działania Starostwa Powiatowego w Poznaniu, kompetencje i zakres sprawowanego nadzoru Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu, Skarbnika, Sekretarza oraz kompetencje i obowiązki dyrektorów wydziałów i stanowisk samodzielnych, zadania komórek organizacyjnych a także inne postanowienia związane z pracą Starostwa.

2. Do czasu określenia odmiennych zasad funkcjonowania administracji publicznej, Regulamin obowiązuje również w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.

§ 2.  Ilekroć w Regulaminie bez bliższego określenia jest mowa o:

Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Poznański
Radzie   - należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Poznaniu
Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Poznaniu
Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Poznańskiego
Wicestaroście - należy przez to rozumieć Wicestarostę Poznańskiego
Członkach Zarządu - należy przez to rozumieć Członków Zarządu Powiatu
Skarbniku  - należy przez to rozumieć Skarbnika Powiatu
Sekretarzu  - należy przez to rozumieć Sekretarza Powiatu
Osobie nadzorującej - należy przez to rozumieć odpowiednio Starostę, Wicestarostę, Członków Zarządu, Skarbnika oraz Sekretarza, nadzorujących wewnętrzne  komórki  organizacyjne i jednostki organizacyjne Powiatu
Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w  Poznaniu
Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin.

§ 3.  Starostwo jest  jednostką  budżetową Powiatu, przy pomocy której Zarząd wykonuje zadania Powiatu.

§ 4.  Siedzibą  Starostwa  jest  miasto  Poznań.

§ 5.  Kierownikiem  Starostwa  i  zwierzchnikiem  służbowym  pracowników Starostwa  jest  Starosta.

§ 6.  Do zakresu działania Starostwa należy wykonywanie:

 1. zadań określonych ustawami:
  a) zadań publicznych o charakterze ponadgminnym,
  b) zadań z zakresu administracji rządowej,
 2. zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez Powiat,
 3. innych zadań, określonych przepisami prawa oraz uchwałami Rady i Zarządu.

§ 7. W swych działaniach Starostwo kieruje się zasadami praworządności, sprawiedliwości, współdziałania i dialogu społecznego.

§ 8. 1. Starostwo jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i kodeksu pracy.

2. Obowiązki Starosty jako kierownika Starostwa, obowiązki pracowników Starostwa oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa Regulamin Pracy Starostwa

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-01-13 14:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-20 14:48

drukuj całą stronę

Banery