BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ V

Podstawowe zadania wydziałów i stanowisk samodzielnych

§ 27. 1. Starosta wyznacza pracowników Starostwa, których zadaniem jest obsługa organizacyjna, prawna oraz związana z funkcjonowaniem Rady w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

2. Do zadań wydziału Biuro RadyBR” należą czynności związane między innymi z:

 1. przygotowywaniem oraz zbieraniem materiałów niezbędnych dla pracy Rady i jej komisji,
 2. obsługą programu eSesja poprzez prowadzenie terminarza posiedzeń komisji i sesji Rady, gromadzeniem i publikowaniem dokumentów na posiedzenia oraz dystrybucją tych materiałów dla Radnych,
 3. wykonywaniem administracyjnej obsługi sesji Rady i posiedzeń komisji Rady,
 4. zapewnieniem transmisji, jej utrwaleniem oraz udostępnieniem nagrania obrad Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego i na stronie internetowej powiatu,
 5. przyjmowaniem i prowadzeniem ewidencji projektów uchwał Rady oraz organizowaniem ich opiniowania przez właściwe komisje Rady,
 6. prowadzeniem rejestrów uchwał Rady, postanowień i wniosków jej komisji oraz przekazywanie ich Zarządowi, odpowiedzialność za terminowe udzielanie odpowiedzi,
 7. prowadzeniem rejestru interpelacji i zapytań radnych,
 8. prowadzeniem rejestru uchwał prawa miejscowego i porozumień zawartych przez Powiat,
 9. wykonywaniem czynności związanych z ogłaszaniem aktów normatywnych oraz publikowaniem dokumentów wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego,
 10. udzielaniem radnym pomocy w wykonywaniu mandatu w zakresie ustalonym przez Radę,
 11. czuwaniem nad zabezpieczeniem praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy i związanych z wypłatą diet,
 12. prowadzeniem ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych radnych oraz przekazywaniem ich do rozliczania,
 13. prowadzeniem rejestru skarg, wniosków i petycji, dla których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Rada Powiatu.
 14. prowadzeniem rejestru kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną,
 15. przesyłaniem uchwał Rady, według właściwości do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 16. reklamowaniem od powszechnego obowiązku obrony radnych Powiatu Poznańskiego,
 17. opracowaniem i nowelizacją Statutu Powiatu Poznańskiego.

 §28. Do zadań wydziału Gabinet Starosty „GS” należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie obsługi Starosty i Zarządu:

 1. prowadzeniem bieżącej i okolicznościowej korespondencji Starosty i Zarządu,
 2. prowadzeniem kalendarium rocznic uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu,
 3. przygotowaniem spotkań z udziałem Starosty i Zarządu,
 4. organizowaniem spotkań i wizyt oficjalnych itp.,
 5. prezentowaniem i przeprowadzaniem przedsięwzięcia pt.: „Nagrody Starosty Poznańskiego”,
 6. prezentowaniem, wyjaśnianiem i uzasadnianiem działań organów Powiatu w środkach  masowego przekazu,
 7. prezentowaniem w środkach masowego przekazu stanowiska organów Powiatu w ważnych sprawach należących do zakresu ich działania,
 8. współpracą ze środkami masowego przekazu i lokalnymi środkami masowego przekazu w gminach Powiatu Poznańskiego,
 9. bieżącym analizowaniem informacji, publikacji prasowych związanych z pracą samorządu powiatowego,
 10. organizowaniem konferencji prasowych i spotkań środowiskowych,
 11. kontaktem z przedstawicielami mediów, w tym przekazywanie informacji prasowych i prezentowanie stanowiska Starosty i Zarządu,
 12. realizacja projektów medialnych,
 13. przygotowywaniem i opracowywaniem w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami materiałów   informacyjnych dla Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu,
 14. obsługą działalności Starosty i Członków Zarządu w ramach pełnionych przez nich funkcji w organizacjach, stowarzyszeniach itp.

2. w zakresie współpracy zagranicznej Powiatu Poznańskiego w szczególności

 1. organizacją wizyt partnerów zagranicznych w Powiecie Poznańskim,
 2. organizacją wizyt przedstawicieli Powiatu Poznańskiego za granicą w tym w regionach   partnerskich,
 3. realizowaniem  zagadnień wynikających z ustaleń pomiędzy władzami Powiatu Poznańskiego a partnerami zagranicznymi,
 4. poszukiwaniem nowych partnerów zagranicznych potrzebnych Powiatowi Poznańskiemu  do realizacji  zadań i celów powiatu,
 5. prowadzeniem spraw związanych z współtworzeniem i przystępowaniem przez Powiat Poznański do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych oraz regionalnych,

3. w zakresie współpracy Powiatu Poznańskiego z krajowymi jednostkami samorządu terytorialnego, (dalej jako JST), w szczególności:

 1. organizacją wizyt przedstawicieli JST w Powiecie Poznańskim,
 2. organizacją wizyt przedstawicieli Powiatu Poznańskiego na terenie innych JST,
 3. realizowaniem zagadnień wynikających z ustaleń pomiędzy władzami Powiatu Poznańskiego a innymi JST,
 4. współpracą z krajowymi instytucjami i organizacjami lokalnymi.

4. w zakresie rozwoju i promocji przedsiębiorczości:

 1. współpracą z przedstawicielami instytucji i urzędów w zakresie działań zmierzających do  pozyskania inwestorów,
 2. przygotowaniem i aktualizowaniem oferty inwestycyjnej gmin Powiatu Poznańskiego,
 3. tworzeniem bazy danych dotyczącej przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu Powiatu,
 4. udzielaniem przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom informacji dotyczących możliwości inwestowania na terenie Powiatu Poznańskiego oraz procedur związanych z tym tematem,
 5. podejmowaniem czynności związanych z promocją Powiatu Poznańskiego w środowisku biznesowym,
 6. organizowaniem imprez, konkursów, wystaw, targów i misji gospodarczych o charakterze biznesowym, dotyczących m.in. Powiatu Poznańskiego,
 7. przygotowywaniem i przeprowadzaniem konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”,
 8. prowadzeniem strony www.pfpp.com.pl 

§ 29.  Do zadań Wydziału Organizacyjnego  „OP” należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie obsługi Zarządu i Starosty:

 1. obsługą organizacyjną i protokolarną posiedzeń Zarządu,
 2. koordynacją prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu i Starosty,
 3. zbieraniem i opracowywaniem materiałów dla potrzeb Zarządu i Starosty,
 4. prowadzeniem dokumentacji związanej z korespondencją Starosty i Zarządu z Radą w zakresie:
  a) opiniowania projektów uchwał Rady przygotowywanych przez Zarząd,
  b) wniosków komisji Rady i interpelacji kierowanych do Zarządu i Starosty oraz innych spraw związanych ze współpracą Starosty, Zarządu i Rady oraz monitorowaniem udzielania odpowiedzi przez właściwe komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne powiatu na wnioski i interpelacje,
 5. opracowaniem raportu Zarządu Powiatu w Poznaniu o stanie Powiatu Poznańskiego,
 6. opracowaniem sprawozdań z działalności Zarządu,
 7. prowadzeniem następujących rejestrów:
  a) uchwał Zarządu
  b) Zarządzeń Starosty
  c) wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
  d) umów zawieranych przez Powiat, Starostę i Starostwo z wyłączeniem umów ze stosunku pracy, umów o organizację praktyk, wolontariat itp.,
 8. przekazywaniem umów do rejestru umów jednostek sektora finansów publicznych,

2. w zakresie kontroli zewnętrznych:

    a) prowadzeniem dokumentacji z kontroli zewnętrznych w szczególności protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych i odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,

    b) prowadzeniem książki kontroli,

3. w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa: 

 1. opracowaniem projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu i jego nowelizacji,
 2. opracowywaniem i opiniowaniem innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania Starostwa jako organizacji,
 3. inicjowaniem działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa jako organizacji,
 4. opracowaniem blankietów korespondencyjnych,
 5. przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów reprezentanta załogi,
 6. administrowanie Intranetem,

4. w zakresie skarg i wniosków:

 1. prowadzeniem i nadzorowaniem rejestru skarg i wniosków, o którym mowa w § 61 ust. 1 i 2 pkt 1 Regulaminu,
 2. monitorowaniem terminowego rozpatrywania skarg i wniosków,
 3. współpracą z Radą Powiatu w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków, należących do właściwości Rady,
 4. przygotowywaniem sprawozdawczości dotyczącej skarg i wniosków,

5. w zakresie petycji, o których mowa w ustawie o petycjach z wyjątkiem petycji złożonych do Rady;

6. w zakresie spraw związanych z oświadczeniami o stanie majątkowym zwanymi oświadczeniami majątkowymi, o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym:

7. w zakresie obsługi klientów:

 1. prowadzeniem punktu informacyjnego,
 2. prowadzeniem i administrowaniem urzędowym publikatorem teleinformatycznym - Biuletynem Informacji Publicznej,
 3. obsługą punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Starostwie,
 4. pełnieniem roli Administratora Podmiotu Publicznego na platformie ePUAP,

8. w zakresie obsługi kancelaryjnej Starostwa:

 1. prowadzeniem kancelarii Starostwa - przyjmowaniem i wysyłaniem przesyłek,
 2. prowadzeniem rejestru przesyłek,
 3. współpracą z dostawcą usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek,

9. w zakresie sprawozdawczości elektronicznej:

 1. zarządzaniem sprawozdawczością elektroniczną,
 2. współpracą z Głównym Urzędem Statystycznym,

10. w zakresie archiwum zakładowego:

 1. prowadzeniem archiwum zakładowego,
 2. wdrażaniem i nadzorowaniem przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 3. bieżącym nadzorowaniem prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw (zadania wykonuje koordynator czynności kancelaryjnych),
 4. prowadzeniem archiwum elektronicznego,
 5. współpracą z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie zdawania akt do archiwum zakładowego,
 6. współpracą z Archiwum Państwowym.

11. w zakresie stowarzyszeń i fundacji:

 1. sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń ze względu na siedzibę stowarzyszenia, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 2. sprawowaniem nadzoru nad uczniowskimi klubami sportowymi i klubami sportowymi, działającymi w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z art. 4 ustawy o sporcie,
 3. sprawowaniem nadzoru nad działalnością fundacji ze względu na siedzibę fundacji,
 4. prowadzeniem kontroli w zakresie wypełniania przez stowarzyszenia i fundacje, będące instytucjami obowiązanymi, obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 5. przekazywaniem Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej planów i informacji sporządzanych w związku z prowadzonym nadzorem mad stowarzyszeniami i fundacjami,
 6. prowadzeniem ewidencji:
  a) stowarzyszeń zwykłych
  b) uczniowskich klubów sportowych,
  c) klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
 7. współpracą z sądem, w zakresie prowadzonego nadzoru nad stowarzyszeniami i klubami,
  w tym występowanie, w przypadkach określonych w ustawie, z wnioskiem o upomnienie, uchylenie niezgodnej z prawem lub statutem uchwały, rozwiązanie stowarzyszenia, klubu.
 8. współpracą z sądem, w zakresie prowadzonego nadzoru nad fundacjami, w tym występowanie, w przypadkach określonych w przepisach, z wnioskiem o stwierdzenie zgodności działania fundacji z przepisami prawa, statutem oraz celem, w jakim fundacja została ustanowiona, o uchylenie uchwały zarządu fundacji, w tym o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy, o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego, o likwidację fundacji,

12. w zakresie przyjmowania i wyjaśniania zgłoszeń naruszeń oraz ochrony sygnalistów,

13. w zakresie prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Powiat Poznański.

§30. Do zadań Wydziału Finansów „FN” należą czynności związane między innymi z prowadzeniem obsługi finansowo-księgowej Starostwa Powiatowego w Poznaniu:

 1. prowadzeniem ewidencji dochodów i wydatków budżetowych Starostwa,
 2. prowadzeniem ewidencji i pobieraniem wybranych dochodów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dochodów Skarbu Państwa,
 3. prowadzeniem ewidencji pozabilansowej w zakresie realizacji zadań wynikających z odrębnych przepisów,
 4. windykacją należności Powiatu, Skarbu Państwa oraz innych należności, na podstawie odrębnych przepisów,
 5. prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 6. współdziałaniem z bankami, izbami administracji skarbowej i innymi organizacjami,
 7. opracowywaniem projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia rachunkowości i ochrony wartości pieniężnych,
 8. przygotowaniem zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,
 9. prowadzeniem obsługi księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 10. opracowaniem projektu instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych, polityki rachunkowości i nadzorowaniem jej przestrzegania,
 11. prowadzeniem obsługi finansowo-księgowej projektów, realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, w tym, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 12. sporządzaniem w imieniu Powiatu Poznańskiego deklaracji podatkowej i innych sprawozdań i zestawień, wymaganych odrębnymi przepisami, w tym na podstawie danych cząstkowych otrzymanych z jednostek podległych Powiatowi Poznańskiemu.

§ 31.  Do zadań Wydziału Budżetu „FB” należą czynności związane między innymi z wykonywaniem obsługi finansowo-księgowej Powiatu Poznańskiego:

 1. prowadzeniem rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 2. opracowywaniem i sporządzaniem  sprawozdawczości budżetowej i finansowej, przygotowaniem projektu  sprawozdania z wykonania budżetu oraz oceny realizacji wykorzystania środków finansowych,
 3. kontrolą wykonania planów finansowych jednostek podległych Powiatowi,
 4. współpracą w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE i innych źródeł krajowych i zagranicznych,
 5. opracowywaniem zbiorczych materiałów do projektu budżetu Powiatu,
 6. dokonywaniem analiz wykonania budżetu i planów finansowych jednostek podległych Powiatowi.

§ 32.  Do zadań Wydziału Administracyjnego „WA” należą czynności związane między innymi z:

 1. planowaniem i realizacją konserwacji, remontów bieżących pomieszczeń biurowych oraz urządzeń, znajdujących się wewnątrz budynku Starostwa lub związanych ze Starostwem,
 2. realizacją zadań i usług związanych z:
  a) utrzymaniem czystości, ochroną mienia, pielęgnacją zieleni,
  b) dostawą energii w tym wody i co, konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, elektrycznych, serwisem wind i platform,
 3. prowadzeniem dokumentacji z przeglądów technicznych budynku Starostwa,
 4. prowadzeniem spraw administrowania budynkiem Starostwa, realizacją umów najmu, dzierżawy, użyczenia itp. dotyczących lokali Starostwa,
 5. prowadzeniem spraw związanych z właściwym oznakowaniem budynku  Starostwa,
 6. obsługą transportową Starostwa w tym eksploatacją samochodów służbowych,
 7. usługą parkingową,
 8. zakupem i gospodarką środkami rzeczowymi, materiałami biurowymi, drukami i formularzami, prasą oraz książkami, ewidencją  wyposażenia należącego do Starostwa,
 9. prowadzeniem spraw z zakresu telefonii komórkowej i stacjonarnej,
 10. zamawianiem pieczęci oraz prowadzenie ich ewidencji,
 11. prowadzeniem ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych,
 12. prowadzeniem Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych,
 13. współpracą z Wydziałem Gospodarowania Mieniem w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego,

 § 33.  Do zadań Wydziału Biuro Zamówień Publicznych „ZP” należą czynności związane między innymi z:

 1. przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Powiat, Skarb Państwa i Starostwo,  w oparciu o wnioski złożone przez wydziały i stanowiska samodzielne,
 2. prowadzeniem rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz rejestru odwołań,
 3. opracowywaniem planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 4. przygotowywaniem sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.

§ 34. Do zadań Wydziału Komunikacji i Transportu „KT” należą czynności związane między innymi z:
1. w zakresie rejestracji pojazdów:

 1. prowadzeniem ewidencji pojazdów i ich właścicieli,
 2. rejestrowaniem pojazdów,
 3. wyrejestrowaniem pojazdów,
 4. wydawaniem zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów,
 5. przyjmowaniem zawiadomień o zbyciu lub nabyciu pojazdów,
 6. wydawaniem wtórników oznaczeń pojazdów,
 7. nadawaniem cech identyfikacyjnych pojazdu,
 8. czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu,
 9. prowadzeniem spraw związanych z nakładaniem kar w zakresie art. 140 mb  ustawy - Prawo o ruchu drogowym,

2. w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami:

 1. prowadzeniem ewidencji kierowców i osób bez uprawnień,
 2. wydawaniem krajowych praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem,
 3. wydawaniem międzynarodowych praw jazdy,
 4. realizowaniem wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 5. zatrzymaniem i zwracaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
 6. cofaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
 7. kierowaniem osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne,
 8. wydawaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 9. wydawaniem zaświadczeń z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami,

3. w zakresie działalności gospodarczej: 

 1. wydawaniem i cofaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy,
 2. wydawaniem i cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 3. wydawaniem i cofaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego  w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
 4. wydawaniem i cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym, przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 5. wydawaniem zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy,
 6. wydawaniem i cofaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób,
 7. przekazywaniem do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego danych, o których mowa w art. 82h ust. 1 i 3 ustawy o transporcie drogowym,
 8. kontrolowaniem przedsiębiorców posiadających zezwolenie, licencję lub zaświadczenie,
 9. wpisywaniem i wykreślaniem z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 10. wydawaniem i cofaniem poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,
 11. rozpatrywaniem skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców,
 12. sporządzaniem analizy i podawaniem do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych oraz liczby skarg,
 13. wpisywaniem i wykreślaniem przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
 14. zgłaszaniem do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę, kandydatów na instruktorów nauki jazdy na egzamin sprawdzający kwalifikacje,
 15. sprawowaniem nadzoru nad przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej,
 16. wpisywaniem i wykreślaniem z ewidencji instruktorów nauki jazdy,
 17. wpisywaniem i wykreślaniem z ewidencji wykładowców,
 18. wydawaniem i cofaniem uprawnień do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów,
 19. realizowaniem spraw związanych z usuwaniem, przechowywaniem i przepadkiem pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu (art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym),

4. w zakresie ewidencji akt pojazdów i kierowców:

 1. prowadzeniem ewidencji akt pojazdów i kierowców oraz osób bez uprawnień,
 2. uzupełnianiem posiadanego zasobu akt pojazdów, kierowców i osób bez uprawnień,
 3. udostępnianiem danych stanowiących zasób akt pojazdów i kierowców uprawnionym podmiotom.

§ 35. Do zadań Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej „AB” należą czynności związane między innymi z:

 1. nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa budowlanego,
 2. sprawdzaniem projektów budowlanych w zakresie:
  a) zgodności  projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania    przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska  w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na   realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie prawo ochrony środowiska,
  b) zgodności  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu  z  przepisami, w tym  techniczno-budowlanymi,
  c) kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaświadczenia,  o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
  d) wykonania - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, także sprawdzenia projektu  przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym  na  dzień  opracowania  projektu  lub jego sprawdzenia-zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy -Prawo budowlane,
 3. prowadzeniem rejestru  wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę, rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, rejestru zgłoszeń budowy oraz rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń RWDZ,
 4. uczestniczeniem na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianiem  wszelkich  dokumentów  i  informacji  związanych z tymi czynnościami,
 5. wydawaniem decyzji o zatwierdzeniu projektów budowlanych,
 6. przyjmowaniem zgłoszeń o budowie obiektów oraz wykonywaniu robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
 7. nakładaniem w drodze decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 5 ustawy prawo budowlane, obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust.1 wymienionej ustawy, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
  a) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
  b) pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury,
  c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
  d) wprowadzenie, utrwalenie  bądź  zwiększenie ograniczeń  lub uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 8. przyjmowaniem zgłoszeń z projektem budowlanym,
 9. przyjmowaniem zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego, wydawaniem pozwoleń na rozbiórkę na wniosek inwestora,
 10. wydawaniem pozwoleń na budowę,  przenoszeniem pozwolenia na budowę na innego inwestora oraz orzekaniem o wygaśnięciu pozwolenia na budowę,
 11. wydawaniem decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych,
 12. przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania,
 13. wydawaniem zaświadczeń stwierdzających, ze dany lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym oraz potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu,
 14. sporządzaniem sprawozdań o ubytkach zasobów mieszkaniowych,
 15. wydawaniem dzienników budowy.

§ 36.  Do zadań  Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej  „PR” należą czynności związane między innymi z:
1. w zakresie promocji i public relations :

 1. kreowaniem wizerunku Powiatu Poznańskiego z uwzględnieniem zadań promocyjnych, wynikających z założeń dokumentów strategicznych Powiatu Poznańskiego,
 2. inicjowaniem, opracowaniem i rozpowszechnianiem materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie i działaniach mających z nim związek,
 3. organizacją imprez promocyjnych w tym m.in. konkursów, festynów, targów i wystaw oraz prowadzeniem kalendarza imprez z zakresu kultury, sportu i turystyki, oświaty, ochrony i promocji zdrowia Powiatu Poznańskiego oraz innych przedsięwzięć,
 4. promocją Powiatu z wykorzystaniem mediów,
 5. współpracą z gminami i organizacjami w zakresie promocji Powiatu,
 6. budowaniem i rozwojem marki „Powiat Poznański”,
 7. wspieraniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 8. inspirowaniem społeczności lokalnej do aktywności na rzecz wspólnego dobra a także seniorów w Powiecie Poznańskim,

2. w zakresie kultury i sztuki:

 1. upowszechnianiem kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież,
 2. podejmowaniem działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej,
 3. organizacją imprez, mających znaczenie dla kultury i integracji społeczności Powiatu Poznańskiego,
 4. wydawaniem i współwydawaniem materiałów promocyjno-informacyjnych, służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Powiatu Poznańskiego,
 5. organizowaniem i prowadzeniem zadań powiatowej biblioteki publicznej,
 6. udzielaniem nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 7. współpracą z gminnymi ośrodkami kultury oraz organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność kulturalną,
 8. współpracą i koordynowaniem działań z zakresu kultury, realizowanych przez Instytut Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego,

3. w zakresie ochrony dóbr kultury: udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,

4. w zakresie kultury fizycznej:

 1. udziałem w organizacji przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych, mających znaczenie dla Powiatu Poznańskiego
 2. promowaniem i wspieraniem  działalności sportowej i rekreacyjnej w tym programów sportowych, służących upowszechnianiu kultury fizycznej i form aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Powiatu Poznańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży a także seniorów,
 3. udzielaniem nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów, prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
 4. współpracą z gminnymi ośrodkami sportu oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność sportową,

5. w zakresie turystyki:

 1. upowszechnianiem aktywnej rekreacji wśród mieszkańców Powiatu Poznańskiego z uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów,
 2. promowaniem atrakcji turystycznych i przyrodniczych na terenie Powiatu (udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze turystycznym o zasięgu powiatowym, oznakowanie i tworzenie tras krajoznawczych itp.),
 3. współpracą z gminami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i rozwoju turystyki oraz organizacji imprez turystycznych,
 4. współpracą z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną,

6. w zakresie pożytku publicznego:

 1. zlecaniem zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. kontrolowaniem i oceną realizacji wskazanych zadań pod względem prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na ich realizację,
 3. realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej,
 4. obsługą administracyjno-organizacyjną Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim,

§ 37.  Do zadań Wydziału  Tworzenia  i  Realizacji  Projektów „WP” należą czynności związane między innymi z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym m.in. funduszy europejskich: 

 1. konsultowanie właściwych dokumentów regulujących kwestie udzielania dofinansowania ze środków zewnętrznych,
 2. monitorowanie potencjalnych źródeł pozyskania środków zewnętrznych, celem dofinansowania zadań powiatu,
 3. informowanie innych wydziałów starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu o możliwościach ubiegania się o zewnętrzne dofinansowanie,
 4. przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnych o dofinansowanie zadań Powiatu,
 5. realizowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie, m.in. sporządzanie wniosków o płatność, wypełnianie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych oraz obowiązków wynikających z trwałości tych projektów,
 6. współpraca z innymi wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu, zwłaszcza na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnych i realizacji projektów,
 7. współpraca z innymi podmiotami, m.in. jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w przypadku projektów partnerskich,
 8. współpraca z innymi wydziałami Starostwa, zwłaszcza z Wydziałem Promocji i Aktywności Społecznej oraz Gabinetem Starosty w zakresie informowania społeczności lokalnej o przedsięwzięciach zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

§ 38. Do zadań  Wydziału Nieruchomości „GN" należą czynności związane między innymi z:

 1. sprzedażą i oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie art. 207, 207a i 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 2. przekazywaniem nieruchomości na cele szczególne oraz dokonywaniem obrotu tymi nieruchomościami,
 3. oddawaniem jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, stwierdzaniem wygaśnięcia trwałego zarządu oraz stwierdzaniem nabycia prawa trwałego zarządu gruntów, znajdujących się pod wodami,
 4. naliczaniem i aktualizowaniem opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego oraz prawa trwałego zarządu,
 5. orzekaniem w sprawach dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz zwrotu wypłaconego odszkodowania lub nieruchomości zamiennej na obszarze Powiatu Poznańskiego i miasta Poznania w sprawach wyznaczonych przez Wojewodę Wielkopolskiego,
 6. orzekaniem w sprawach dotyczących wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
 7. wydawaniem w drodze decyzji zezwoleń na zajęcie lub czasowe zajęcie nieruchomości, w celu ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości,
 8. ustalaniem w drodze decyzji odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe oraz w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych na obszarze Powiatu Poznańskiego i miasta Poznania (w sprawach wyznaczonych przez Wojewodę),
 9. przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 10. załatwianiem spraw, dotyczących udzielenia pomocy publicznej w sprawach naliczania i aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie oraz przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 11. występowaniem do sądów powszechnych z wnioskami o regulację ksiąg wieczystych (przede wszystkim o wpis prawa własności na rzecz Skarbu Państwa lub Powiatu Poznańskiego, o wpis lub wykreślenie wzmianki o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego, wpis lub wykreślenie hipoteki, wykreślenie ciężaru realnego i innych obciążeń), z wyłączeniem wniosków dotyczących dróg powiatowych,
 12. regulacjami prawnymi nieruchomości objętych reformą rolną,
 13. przyznawaniem działki emerytalnej nieodpłatnie na własność osobie, która przekazała gospodarstwo rolne na Skarb Państwa za rentę lub jej zstępnemu,
 14. nadawaniem nieodpłatnie właścicielom budynków znajdujących się na działce gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1.01.1983 r. działki gruntu, na której te budynki zostały wzniesione,
 15. przyznawaniem nieodpłatnie osobie, która przekazała gospodarstwo rolne na Skarb Państwa za rentę lub jej zstępnemu, działki gruntu obejmującej budynki, w których znajdują się przydzielone do bezpłatnego korzystania lokale mieszkalne, pomieszczenia gospodarcze,
 16. regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa łącznie z postępowaniem wieczysto księgowym oraz sporządzaniem sprawozdań w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
 17. prowadzeniem ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Poznańskiego oraz ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste,
 18. sporządzaniem sprawozdania rocznego z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa wspólnie z Wydziałem Gospodarowania Mieniem,
 19. prowadzeniem postępowań administracyjnych, dotyczących ustanawiania prawa użytkowania nieruchomości na rzecz stowarzyszeń ogrodowych,
 20. regulowaniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się we władaniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz ustalaniem odszkodowań z tytułu ich likwidacji,
 21. prowadzeniem z urzędu postępowań administracyjnych, dotyczących przejmowania mienia na rzecz Skarbu Państwa w trybie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przepisów wprowadzających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 22. prowadzeniem z urzędu postępowań administracyjnych o stwierdzeniu ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu na nieruchomościach, przejętych pod drogi publiczne na podstawie przepisu o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zgodnie ze swoją właściwością.

§ 39.  Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa „WŚ” należą czynności  związane między innymi z:

 1. pozwoleniami zintegrowanymi,
 2. decyzjami o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 3. powiatowym programem ochrony środowiska, który podlega uchwaleniu przez Radę,
 4. opiniowaniem projektów gminnych programów ochrony środowiska,
 5. ograniczeniem lub zakazem używania niektórych rodzajów jednostek pływających, uchwalanym przez Radę,
 6. tworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania dla obiektów, dla których nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska, który podlega uchwaleniu przez Radę,
 7. zgłoszeniami instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
 8. działaniami w przypadku stwierdzenia naruszania przepisów o ochronie środowiska oraz negatywnego oddziaływania na środowisko,
 9. decyzjami zobowiązującymi prowadzących instalacje do sporządzania przeglądu ekologicznego oraz obowiązku ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko,
 10. udostępnianiem informacji o środowisku,
 11. kontrolą przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty,
 12. sprawami związanymi z finansowaniem ochrony środowiska,
 13. edukacją ekologiczną,
 14. identyfikacją potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, o których mowa w przepisach o ochronie środowiska oraz sporządzaniem i aktualizacją wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
 15. sporządzaniem opinii w postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, dla których starosta jest właściwy do wydawania pozwolenia zintegrowanego,

1. w odniesieniu do spółek wodnych:

 1. nadzorem nad działalnością spółek wodnych,
 2. ustalaniem świadczeń na rzecz spółek wodnych, ponoszonych przez odnoszących korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniających się do zanieczyszczenia wody,
 3. dotowaniem spółek wodnych,

2. w zakresie ochrony powietrza:

 1. handlem uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji w zakresie objętym właściwością starosty,
 2. pozwoleniami na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 3. realizacją zadań związanych z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, in. usuwaniem wyrobów zawierających azbest, dotowaniem przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji,

3. w zakresie rybactwa śródlądowego i łowiectwa:

 1. wydawaniem kart wędkarskich,
 2. zezwoleniami na przegradzanie rybackimi narzędziami połowowymi łożyska wody płynącej i ustawianie narzędzi połowowych na wodach żeglownych,
 3. rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
 4. zezwoleniami na utrzymanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
 5. zezwoleniami na przetrzymywanie zwierzyny oraz decyzjami o odstrzale/ odłowie redukcyjnym wraz z uśmierceniem zwierzyny stanowiącej szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,
 6. naliczaniem czynszów i wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich,
 7. oświadczeniami o zakazie wykonywania polowania na nieruchomościach wchodzących w skład obwodów łowieckich,

4. w zakresie leśnictwa i ochrony przyrody:

 1. wydawaniem decyzji o przyznaniu środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu w lasach, w związku z powstaniem szkody wynikającej z oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, pożarów lub innych klęsk żywiołowych,
 2. nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 3. wykonaniem uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu,
 4. wydawaniem decyzji dotyczących usunięcia drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gmin,
 5. kontrolami nasadzeń drzew i krzewów, określonych w decyzji Starosty z odroczoną opłatą,
 6. decyzjami dotyczącymi zmiany lasu na użytek rolny,
 7. naliczaniem ekwiwalentów pieniężnych za przeznaczenie gruntów rolnych pod zalesienie i prowadzenie upraw leśnych,
 8. rejestracją zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków (tzw. CITES),
 9. wydawaniem decyzji wymierzających administracyjną karę pieniężną za zniszczenie, uszkodzenie lub usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia lub zgody posiadacza nieruchomości,
 10. wydawaniem decyzji dot. usunięcia drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,
 11. wydawaniem decyzji w sprawie przycięcia lub usunięcia drzewa lub krzewu stanowiącego przeszkodę lotniczą,
 12. wydawaniem decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów ujętych w miejscowym planie zagospodarowania terenu lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 13. wydawaniem zaświadczeń dot. objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,

5. w zakresie gospodarowania odpadami:

 1. decyzjami regulującymi gospodarkę wytwarzanymi odpadami,
 2. zezwoleniami na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami,
 3. nadzorem nad prawidłowością postępowania posiadaczy odpadów, którym wydano decyzje regulujące postępowanie z odpadami,
 4. zezwoleniami na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz wydawaniem zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 5. opiniami dotyczącymi przywozu odpadów z zagranicy do wykorzystania na terenie powiatu poznańskiego,
 6. nakładaniem obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków lub gospodarowania takimi odpadami,

6. w zakresie geologii i górnictwa:

 1. koncesjami na wydobywanie kopalin,
 2. projektami robót geologicznych,
 3. dokumentacjami geologicznymi, hydrogeologicznymi i geologiczno-inżynierskimi,
 4. nadzorem i kontrolą w zakresie wykonywania zadań regulowanych ustawą prawo geologiczne i górnicze,
 5. ustalaniem opłaty dodatkowej z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji albo zatwierdzonym albo podlegającym zgłoszeniu projekcie robót geologicznych,
 6. uzgadnianiem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 7. opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 8. opiniowaniem w zakresie geologii lub terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, wniosków o ustaleniu lokalizacji inwestycji określonych w scpecustawach inwestycyjnych,
 9. opiniowaniem projektów gminnych programów rewitalizacji w zakresie zagospodarowania terenów osuwisk,

7. w zakresie  ochrony  gruntów rolnych i gospodarki gruntami rolnymi:

 1. wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
 2. rekultywacją gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, w tym ustalaniem w drodze decyzji kierunku i terminu rekultywacji gruntów na cele rolnicze oraz uznawaniem rekultywacji gruntów za zakończoną,
 3. uzgadnianiem w zakresie ochrony gruntów rolnych, projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego,
 4. opiniowaniem w zakresie ochrony gruntów rolnych, wniosków o ustaleniu lokalizacji inwestycji określonych w specustawach inwestycyjnych.

§ 40.  Do zadań Wydziału Radców Prawnych „RP” należą czynności związane między innymi z:

 1. udziałem w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowaniem ich pod względem redakcyjnym i prawnym,  
 2. opiniowaniem projektów aktów prawnych przekazywanych do konsultacji Zarządowi,
 3. udzielaniem wyjaśnień i sporządzaniem opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty, dyrektorów wydziałów i stanowisk samodzielnych,
 4. udziałem w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowaniem projektów tych umów i porozumień,
 5. wykonywaniem zastępstwa procesowego przed sądami polskimi w sprawach dotyczących działania organów Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom) oraz Starosty jako reprezentanta Skarbu Państwa,                                         
 6. wykonywaniem nadzoru prawnego nad egzekucją należności budżetu Powiatu i Skarbu Państwa oraz współdziałaniem w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,
 7. informowaniem Zarządu, Starosty i kierowników komórek organizacyjnych o:
  a) zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu,
  b) uchybieniach w działalności Starostwa w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień oraz innych okolicznościach mogących wywołać niekorzystne dla Powiatu konsekwencje,
 8. uczestniczeniem w kontroli nad stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w wydziałach Starostwa,
 9. współpracą z wydziałami i stanowiskami samodzielnymi Starostwa w  sprawach wymagających  opinii i konsultacji prawnych oraz w sprawach procesowych, związanych z zakresem działania wydziałów.

§ 41. Do zadań Wydziału  Audytu i Kontroli „KO” należą czynności związane między innymi z:

 1. prowadzeniem postępowań kontrolnych w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu (kontrola instytucjonalna) na podstawie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych,
 2. prowadzeniem kontroli wykorzystywania środków publicznych przekazywanych z budżetu Powiatu innym podmiotom na podstawie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych,
 3. audytem wewnętrznym, określonym w przepisach prawa, zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego, kartą audytu wewnętrznego i kodeksem etyki audytora wewnętrznego,
 4. systemem zarządzania jakością, wynikającym z przyjętej polityki jakości.

§ 42.  Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego „ZK” należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego:

 1. monitorowaniem stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego,
 2. obsługą Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego,
 3. realizowaniem zadań samorządu powiatowego, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych,
 4. współpracą ze służbami, inspekcjami i strażami szczebla powiatowego oraz terenowymi organami administracji wojskowej i innymi instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w celu właściwej realizacji zadań,

2. w zakresie zarządzania kryzysowego:

 1. realizowaniem zadań dotyczących planowania cywilnego, w tym opracowaniem i aktualizowaniem Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego,
 2. zapewnieniem przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 3. monitorowaniem, analizą i przygotowaniem propozycji oceny zagrożeń,
 4. obsługą Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego,
 5. udziałem w wykonywaniu zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie Powiatu Poznańskiego,

3. w zakresie spraw obrony cywilnej:

 1. udziałem w wykonywaniu zadań z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
 2. opracowaniem i aktualizacją Planu Obrony Cywilnej Powiatu Poznańskiego.

4. w zakresie spraw obronnych:

 1. udziałem w wykonywaniu zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym:
  a) udziałem w planowaniu operacyjnym w ramach przygotowań obronnych państwa,
  b) udziałem w przygotowaniu systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
  c) udziałem w realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza,
  d) udziałem w realizacji współpracy cywilno-wojskowej,
  e) udziałem w planowaniu i organizacji świadczeń na rzecz obrony,
  f) organizowaniem akcji kurierskiej,
 2. organizowaniem i współudziałem w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.

§ 43.  Do zadań Wydziału Edukacji „WE" należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie prowadzenia przez Powiat Poznański publicznych szkół i placówek:

 1. zakładaniem nowych szkół i placówek, przekształcaniem ich, łączeniem w zespoły, nadawaniem imienia oraz likwidacją,
 2. ustalaniem planów sieci szkół,
 3. kontrolą i zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,
 4. sprawowaniem nadzoru nad szkołami i placówkami w zakresie spraw finansowych,
 5. organizacyjnych, administracyjno-prawnych,
 6. sprawozdawczością oświatową,
 7. weryfikacją naliczeń części oświatowej subwencji ogólnej,
 8. występowaniem w sprawach związanych z finansowaniem zadań oświatowych do instytucji współfinansujących,
 9. współpracą z Wydziałem Tworzenia i Realizacji Projektów w zakresie przygotowywania i realizacji projektów z funduszy unijnych oraz innych krajowych lub zagranicznych programów pomocowych dotyczących zagadnień związanych z zadaniami Wydziału Edukacji,
 10. pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych dla szkół i placówek.

2. w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w placówkach:

 1. zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży, zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, wydanymi przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 2. przeprowadzeniem procedury mającej na celu skierowanie nieletnich z terenu powiatu poznańskiego do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zgodnie z postanowieniem właściwego sądu,
 3. monitorowaniem przebiegu oraz wyników egzaminów w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Powiat Poznański,
 4. opracowywaniem procedury i przebiegiem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych,
 5. tworzeniem warunków finansowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych i fakultetów umożliwiających kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności uczniów,
 6. wsparciem dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański poprzez stypendia i nagrody,
 7. prowadzeniem spraw, związanych z obsługą programów stypendialnych dla uczniów i studentów, realizowanych przez inne instytucje,
 8. wspieraniem konkursów dla uczniów szkół z terenu powiatu poznańskiego,

3. w zakresie  kadry placówek oświatowych:

 1. prowadzeniem spraw związanych z wynagradzaniem i nagradzaniem kadry kierowniczej oraz nagradzaniem nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański,
 2. prowadzeniem spraw związanych z przebiegiem pracy na stanowiskach dyrektorów i innych stanowiskach kierowniczych w szkołach i placówkach,
 3. przeprowadzaniem konkursów na stanowisko dyrektora,
 4. przeprowadzaniem spraw dot. awansu zawodowego nauczycieli, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 5. opracowywaniem regulaminów wynagradzania nauczycieli,
 6. wspieraniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli,
 7. prowadzeniem spraw związanych z udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół  i placówek, prowadzonych przez Powiat Poznański.

4. w zakresie szkolnictwa niepublicznego:

 1. prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych z terenu powiatu poznańskiego,
 2. wydawaniem zaświadczenia o wpisaniu szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 3. wydaniem decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 4. wydaniem decyzji o wykreśleniu szkoły lub placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 5. prowadzeniem spraw związanych z dotowaniem szkół i placówek niepublicznych,
 6. kontrolą stanu faktycznego liczby uczniów, w odniesieniu do informacji przekazywanej przez organy prowadzące szkoły niepubliczne oraz prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji z budżetu powiatu we współpracy z Wydziałem Audytu i Kontroli.

§ 44.  Do zadań Wydziału Inwestycji i Remontów „ZI” należą czynności związane między innymi z:

 1. opracowywaniem projektów planów w zakresie zadań inwestycyjnych,
 2. kompleksowym przygotowywaniem  procesów   inwestycyjnych  w   tym  uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy,  koordynowanie wykonania dokumentacji budowlanej, uzyskiwanie decyzji pozwolenia na budowę  oraz kompletowanie dokumentów do wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w zakresie działań inwestycyjnych finansowanych
  z budżetu Powiatu,
 3. nadzorowaniem i koordynowaniem realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
 4. przygotowywaniem propozycji ewentualnych zmian w planach zadań inwestycyjnych,
 5. opracowywaniem okresowych, zbiorczych informacji i sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych,
 6. inicjowaniem i koordynowaniem inwestycji wspólnych wraz z uzgodnieniami dotyczącymi sposobu finansowania,
 7. pełnieniem funkcji inwestora bezpośredniego,
 8. przedkładaniem Zarządowi Powiatu koncepcji architektoniczno-budowlanych planowanych zadań inwestycyjnych oraz sprawdzaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowych, wykonanych w oparciu o zaakceptowane koncepcje,
 9. sporządzaniem kosztorysów inwestorskich,
 10. opiniowaniem celowości i koordynowanie inicjowanych przez mieszkańców Powiatu inwestycji infrastruktury komunalnej, finansowanych częściowo ze środków budżetu Powiatu.

§ 45. Do zadań Wydziału Gospodarowania Mieniem „ZN” należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu Poznańskiego:

 1. zapewnieniem właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
 2. zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
 3. rozliczaniem kosztów utrzymania nieruchomości, naliczanie opłat z tytułu udostępniania nieruchomości z zasobu,
 4. wystawianiem faktur najemcom z tytułu czynszu i refakturowanie faktur za media na najemców,
 5. prowadzeniem książek obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 6. zlecaniem osobom trzecim wykonanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego,
 7. zapewnieniem dostawy usług zewnętrznych do nieruchomości w szczególności dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci, zapewnienie usług serwisowych przez wyspecjalizowane jednostki dla urządzeń technicznych stałego nadzoru,
 8. sporządzaniem umów o dostawy, roboty bądź usługi, związane z realizacją zadań wydziału, kontrola prawidłowości wykonania tych umów,
 9. ubezpieczeniem majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych,
 10. prowadzeniem wykazu lokali użytkowych i mieszkalnych oraz najemców nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych,
 11. przekazywaniem do windykacji należności z tytułu opłat za udostępnianie nieruchomości
  z zasobu oraz z tytułu opłat niezależnych od właściciela,
 12. usuwaniem awarii i ich skutków w nieruchomościach,
 13. współpracą z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 14. zlecaniem osobom trzecim, wykonania usługi polegającej na usunięciu drzew i krzewów oraz kontrolą prawidłowości wykonania umowy,

2. dokonywaniem z zastrzeżeniem § 38 pkt 1 Regulaminu obrotu nieruchomościami, w szczególności:

 1. w zakresie sprzedaży, zamiany, najmu, dzierżawy, użyczenia, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi w odniesieniu do nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa,
 2. w zakresie sprzedaży, zamiany, najmu, dzierżawy, użyczenia, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi w odniesieniu do nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Powiatu Poznańskiego (z wyłączeniem spraw dotyczących dróg powiatowych),

3. przygotowaniem materiałów celem  sporządzania informacji o stanie mienia powiatowego zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
4. sporządzaniem planów wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Poznańskiego wspólnie z Wydziałem Nieruchomości,
5. sporządzaniem sprawozdania rocznego z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa wspólnie z Wydziałem Nieruchomości,
6. współpracą z Wydziałem Administracyjnym w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego.

 § 46. Do zadań Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia „ZD” należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie promocji i ochrony zdrowia:

 1. opracowywaniem, wdrażaniem, realizowaniem i finansowaniem programów polityki zdrowotnej,  kierowanych do mieszkańców Powiatu,
 2. nadzorem właścicielskim nad Szpitalem w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna,
 3. ustalaniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu,
 4. dostarczaniem na pisemne żądanie Wojewody informacji niezbędnych do sporządzania projektu aktualizacji wojewódzkiego planu działania systemu ratownictwa medycznego oraz opiniowaniem jego aktualizacji,
 5. realizowaniem zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz przekazywaniem informacji w tym zakresie właściwemu wojewodzie,

2. w zakresie spraw społecznych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

 1. prowadzeniem spraw należących do kompetencji organu prowadzącego w odniesieniu do placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 2. realizowaniem porozumień zawartych między powiatami, dotyczących wzajemnych rozliczeń finansowych  w  zakresie   umieszczania  dzieci w pieczy zastępczej,
 3. zlecaniem organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  a) zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  b) zadań z zakresu administracji rządowej z obszaru 
  - nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, a także z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
  - pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  c) zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkań chronionych wspieranych,
 4. działaniami związanymi z realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w celu zapewnienia miejsc w izbie wytrzeźwień dla osób dowiezionych z powiatu,
 5. prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
 6. koordynacją kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,

3. w  zakresie wspierania osób niepełnosprawnych:

 1. prowadzeniem bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. udzielaniem informacji, dotyczących ulg i uprawnień niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu poznańskiego,
 3. realizowaniem zawartych porozumień i umów w zakresie dofinansowania rehabilitacji mieszkańców Powiatu Poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej,

4. w zakresie udzielania pomocy repatriantom, kombatantom i osobom represjonowanym oraz posiadaczom Karty Polaka, będących zadaniami z zakresu administracji rządowej:

 1. przyznawaniem w drodze decyzji administracyjnej pomocy na częściowe pokrycie, poniesionych przez repatrianta kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wypłacaniem kwot stanowiących równowartość pomocy przyznanej repatriantowi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Starostę Poznańskiego,
 3. realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej
  i usług opiekuńczych oraz świadczenie pomocy kombatantom w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent,
 4. wypłatą świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka,

5. w zakresie spraw obywatelskich:

 1. wydawaniem zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym,
 2. przewozem, na wniosek właściwego organu, zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze Powiatu do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu,
 3. powołaniem osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu,
 4. wydawaniem decyzji w sprawie przekazania publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych zwłok osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych,

6. w zakresie współpracy:

 1. z Powiatową Radą Rynku Pracy i Powiatową Społeczną Radą do spraw Osób Niepełnosprawnych i Powiatową Radą Seniorów,
 2. współpracą i koordynowaniem działań związanych z prawidłową realizacją zadań Powiatu, dotyczących pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych i aktywizacji bezrobotnych wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, inne powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe.

§ 47. Do zadań Wydziału Informatyki „ WI” należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie informatyzacji Starostwa:

 1. planowaniem i rozwojem informatycznym Starostwa,
 2. budowaniem i modernizacją serwisów intranetowych,
 3. wdrażaniem nowych technologii i systemów informatycznych,
 4. tworzeniem aplikacji programowych w celu usprawnienia pracy wydziału i Starostwa,
 5. planowaniem i zakupem sprzętu oraz oprogramowania teleinformatycznego,
 6. planowaniem i nadzorem nad łącznością teleinformatyczną (telekomunikacyjną),

2. w zakresie administracji i zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną:

 1. prowadzeniem ewidencji sprzętu informatycznego, zasobów informatycznych, oprogramowania, licencji, dokumentacji programowej itp.,
 2. nadzorem nad okablowaniem strukturalnym w zakresie sieci teleinformatycznych,

3. w zakresie  administracji i zarządzania bazami danych i aplikacjami:

 1. administracją i konserwacją baz danych i aplikacji,
 2. inicjowaniem zmian w przepisach wewnętrznych w celu dostosowania do eksploatowanych aplikacji,
 3. inicjowaniem i nadzorem nad uruchomieniem nowych funkcjonalności we wdrożonych bazach danych i aplikacjach.

§ 48.  Do zadań Wydziału Kadr i Płac „WK” należą czynności związane między innymi z:

 1. opracowywaniem projektu Regulaminu Pracy Starostwa i jego nowelizacji,
 2. opracowywaniem projektu Regulaminu wynagradzania i premiowania Starostwa i jego nowelizacji,
 3. prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy w tym ewidencji czasu pracy oraz prowadzeniem akt osobowych pracowników Starostwa,
 4. prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzeniem akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych,
 5. prowadzeniem akt osobowych kierowników placówek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 6. sporządzaniem sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudniania i wynagradzania,
 7. prowadzeniem spraw związanych z badaniami lekarskimi pracowników,
 8. opiniowaniem projektu Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych i jego nowelizacji,
 9. prowadzeniem spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
 10. planowaniem i realizacją wydatków osobowych Starostwa oraz prowadzeniem dokumentacji płacowej,
 11. naliczaniem wynagrodzeń i należnych obciążeń od diet, umów zleceń i umów o dzieło,
 12. rozliczaniem ryczałtów za jazdy lokalne, zakupów biletów ZTM, nagród dla uczniów i zapomóg dla nauczycieli,
 13. naliczaniem, pobraniem i odprowadzaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
 14. sporządzaniem dokumentacji wymaganej dla uzyskania prawa do emerytury, ustalenia wysokości kapitału początkowego i świadectw rekompensacyjnych,
 15. prowadzeniem we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi naboru na stanowiska urzędnicze, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,
 16. opracowywaniem planu szkoleń pracowników Starostwa, organizowaniem i koordynowaniem szkoleń oraz ocenianiem skuteczności szkoleń,
 17. koordynowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,
 18. koordynowaniem i monitorowaniem spraw związanych ze służbą przygotowawczą we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi,
 19. opiniowaniem kart opisu stanowisk pracy,
 20. monitorowaniem okresowych ocen pracowniczych,
 21. prowadzeniem spraw związanych z praktykami i stażami,
 22. występowaniem do właściwych instytucji z wnioskami o nadanie odznaczeń zasłużonym i długoletnim pracownikom starostwa.

§ 49. 1. Do zadań Wydziału Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności „PZ”  należą:

 1. zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczące orzekania mieszkańców Powiatu Poznańskiego oraz Miasta Poznań:
  a) orzekanie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień,
  b) wydawanie legitymacji potwierdzających niepełnosprawność,
  c) wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom,
 2. zadania Starosty określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie przygotowywania sprawozdań, dotyczących orzekania o niepełnosprawności.

§ 50. Do zadań Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów „RK” należą zadania samorządu  powiatowego w zakresie ochrony praw konsumenta, określone w ustawie o ochronie konkurencji  i  konsumentów, a także określone w innych przepisach.

§ 51. Do zadań Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej „WD” należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie zarządzania ruchem i  bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 1. wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych,
 2. uzgadnianiem wykorzystania w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych,
 3. uzgadnianiem wykorzystania dróg publicznych powiatowych i gminnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby imprez o charakterze religijnym,
 4. rozpatrywaniem projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu,
 5. opracowywaniem lub zlecaniem do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
 6. zatwierdzaniem organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów na drogach publicznych powiatowych i gminnych,
 7. przekazywaniem zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji,
 8. przechowywaniem projektów organizacji ruchu i prowadzeniem ich ewidencji,
 9. kontrolowaniem na drogach publicznych powiatowych i gminnych wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektów organizacji ruchu,
 10. kontrolowaniem na drogach publicznych powiatowych i gminnych prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, umieszczonych oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu,
 11. opiniowaniem projektów stałej organizacji ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich w zakresie skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi,
 12. opiniowaniem projektów strefy płatnego parkowania,
 13. opiniowaniem geometrii drogi w projektach budowlanych,
 14. współpracą w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami.

2. w zakresie dróg publicznych:

 1. współpracą z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu,
 2. współpracą z innymi zarządcami dróg,
 3. realizowaniem zadań wynikających z zawartych porozumień z burmistrzami miast na terenie powiatu poznańskiego, wykonujących funkcje zarządcy dla dróg powiatowych, przebiegających w granicach administracyjnych miast,
 4. realizowaniem zadań wynikających z zawartych porozumień w sprawie powierzenia gminom zarządzania drogami powiatowymi,
 5. realizowaniem zadań wynikających z zawartych umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań na drogach publicznych,
 6. opiniowaniem zaliczenia lub pozbawienia kategorii drogi gminnej na terenie powiatu lub kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu sąsiedniego,
 7. zaliczaniem i pozbawianiem dróg kategorii dróg powiatowych,
 8. ustalaniem przebiegu dróg powiatowych,
 9. wprowadzaniem zakazu pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie,
 10. sprawdzaniem projektów budowlanych we wnioskach o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 11. wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla dróg powiatowych i gminnych,
 12. wydawaniem dzienników budowy dla inwestycji wykonywanych na podstawie decyzji
  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

3. w zakresie opiniowania i uzgadniania dokumentacji:

 1. uzgadnianiem następujących projektów:
  a) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań samorządowych,
  b) decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych,
 2. opiniowaniem projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
 3. opiniowaniem projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 4. opiniowaniem dokumentacji w sprawie uzyskania następujących decyzji:
  a) zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  b) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
  c) o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
  d) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego,
  e) o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
  f) o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
  g) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

§ 52.  Do zadań Wydziału Powiatowy Konserwator Zabytków „KZ” należą  czynności  związane  między innymi z:

 1. wydawaniem decyzji, postanowień i zaświadczeń dotyczących zabytków, określonych
  w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w przepisach odrębnych z wyłączeniem spraw dotyczących:
  a) prowadzenia rejestru zabytków na terenie województwa wielkopolskiego,
  b) wydawania decyzji o wpisie zabytku do rejestru,
  c) prowadzenia wojewódzkiej ewidencji zabytków,
  d) wydawania pozwoleń na czasowy wywóz zabytku za granicę oraz zaświadczeń, że wywożone przedmioty nie wymagają pozwolenia na wywóz za granicę,
  e) wydawania pozwoleń na sprzedaż, zamianę, darowiznę lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego a także wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,
  f) zabytków ruchomych,
  g) opiniowania projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin oraz z zakresu uzgadniania projektów planów miejscowych obejmujących teren całej gminy określonych w art. 11 pkt 8 lit. c i  art. 17 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. prowadzeniem spraw dotyczących zabytków nieruchomych, będących cmentarzami, parkami ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
 3. sprawowaniem nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach,
 4. organizowaniem i prowadzeniem kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 5. upowszechnianiem wiedzy o zabytkach,
 6. prowadzeniem i aktualizowaniem podstawowej dokumentacji zabytków,
 7. prowadzeniem dla każdego zabytku zbioru dokumentów zawierającego: kartę ewidencyjną, dokumentację prawną, konserwatorską, historyczną, ikonograficzną i inwentaryzacyjną,
 8. umieszczaniem na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów,
 9. wydawaniem decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,
 10. ustanawianiem społecznych opiekunów zabytków,
 11. wspieraniem na wniosek zainteresowanych gmin, podjętych przez nie inicjatyw tworzenia parków kulturowych,
 12. wspieraniem na wniosek zainteresowanych stron inicjatyw społecznych w sprawie wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ustanawiania Pomników Historii,
 13. współpracą z innymi organami administracji publicznej.

§ 53. Do zadań Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych „PN” należą czynności związane między innymi z:

 1. zapewnieniem ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 2. zapewnieniem ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 3. zarządzaniem ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 4. kontrolą ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 5. opracowaniem i aktualizowaniem planu ochrony informacji niejawnych w starostwie i nadzorowaniem jego realizacji,
 6. prowadzeniem szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 7. prowadzeniem zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
 8. prowadzeniem aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Starostwie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 9. nadzorem  pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych nad kancelarią niejawną.

§ 54. Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. transportu publicznego „TP” należą czynności związane między innym z:

 1. nadzorowaniem realizacji zintegrowanego planu rozwoju transportowego publicznego,
 2. przygotowaniem aktualizacji planu transportowego, wynikające z przyjmowanych przez gminy studiów uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego i mpzp, tworzeniem nowych generatorów ruchu na terenie Powiatu, zmian w planach transportowych wyższego rzędu i zmian w strategii rozwoju Powiatu,
 3. przygotowywaniem sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z wymaganiami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
 4. koordynowaniem działań promujących transport publiczny na terenie Powiatu Poznańskiego pomiędzy Powiatem, a urzędem marszałkowskim, Związkiem Powiatowo - Gminnym „Wielkopolski Transport Regionalny”, gminami i Stowarzyszeniem Metropolia Poznań,
 5. przygotowywaniem wniosków do Związku Powiatowo - Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” o objęcie miejscowości Powiatu nieobsługiwanych transportem publicznym, nowymi połączeniami, w celu likwidacji tzw. „białych plam” tj. wykluczenia mieszkańców z dostępności w szczególności do pracy, jednostek oświaty oraz służby zdrowa,
 6. wstępną analizą wniosków składanych przez przedstawicieli gmin wchodzących w skład Powiatu Poznańskiego o dofinansowanie międzygminnych linii komunikacyjnych, mających istotne znaczenie dla rozwoju Powiatu,
 7. analizą pobieranych opłat za zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych, znajdujących się w pasie dróg powiatowych,
 8. wspomaganiem rozwoju systemu transportu osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Poznańskiego,
 9. monitorowaniem zachowań mieszkańców powiatu pod względem mobilności i preferencji wyboru środka transportu,
 10. opracowaniem planów wprowadzenia wspólnego systemu informacji pasażerskiej dla gmin i operatorów wewnętrznych funkcjonujących na terenie Powiatu,
 11. koordynowaniem działań w zakresie powiązania linii kolejowych organizowanych przez marszałka województwa i oraz linii autobusowych organizowanych przez Związek Powiatowo - Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” i gminy w rejonie węzłów przesiadkowych, zlokalizowanych przy drogach powiatowych,
 12. współdziałaniem ze Związkiem Powiatowo - Gminnym „Wielkopolski Transport Regionalny” w którym Powiat Poznański jest uczestnikiem w zakresie realizacji zadań statutowych.

§ 55. Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. BHP „BHP” należą zadania określone w przepisach dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 56. Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego „PP” należą czynności związane między innymi z:

 1. udziałem w tworzeniu, monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego,
 2. przygotowywaniem analiz, opracowań, harmonogramów i raportów, dotyczących inwestycji oraz osiągnięć Powiatu,
 3. prowadzeniem bazy realizowanych inwestycji,
 4. analizowaniem otoczenia w szczególności w zakresie kierunków rozwoju,
 5. analizowaniem i raportowaniem danych statystycznych, dotyczących Powiatu Poznańskiego oraz Metropolii Poznań,
 6. przygotowywaniem materiałów promocyjno-informacyjnych, dotyczących Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego.

§ 57. 1. Do zadań Geodety Powiatowego „GP” należą zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Obsługę Geodety Powiatowego zapewnia Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

§ 58. Do zadań Inspektora Ochrony Danych „IOD” należą zadania określone w art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych.

§ 59. Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. Ppoż. „POŻ” należą zadania związane między innymi z ochroną przeciwpożarową ludzi i mienia, przestrzeganiem postanowień  „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego’’ i obowiązujących wymagań przeciwpożarowych.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-01-14 09:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-20 09:24

drukuj całą stronę

Banery