BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ VIII

Zasady podpisywania pism

§ 68. Do podpisu Starosty w szczególności zastrzeżone są:

 1. pisma w sprawach należących do kompetencji Starosty na podstawie przepisów prawa,
 2. pisma i decyzje w sprawach należących do jego właściwości, stosownie do ustalonego podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą i Członkami Zarządu,
 3. wnioski o nadanie odznaczeń i nagród państwowych, resortowych i regionalnych dla pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych,
 4. pisma związane z działaniami nadzorczymi Najwyższej Izby Kontroli, Prokuratora, Regionalnej Izby Obrachunkowej i innych organów kontroli,
 5. decyzje w sprawach osobowych dyrektorów, stanowisk samodzielnych Starostwa
  i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
 6. listy płac, nagród i premii pracowników Starostwa,
 7. decyzje o nawiązaniu lub rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikami Starostwa,
 8. zgody na udzielenie pracownikom urlopu bezpłatnego,
 9. listy intencyjne do kontrahentów zagranicznych,
 10. delegacje służbowe dla Wicestarosty, Członków Zarządu, Skarbnika i Sekretarza,
 11. korespondencja kierowana do:
  a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu oraz posłów i senatorów,
  b) Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów,
  c) Ministrów oraz Kierowników urzędów centralnych,
  d) Wojewody Wielkopolskiego,
  e) Marszałków,
  f) Starostwów,
  g) Naczelników Urzędów Skarbowych.

§ 69. 1. Wicestarosta i Członkowie Zarządu podpisują:

 1. pisma i dokumenty w sprawach należących do ich kompetencji a będących w zakresie spraw  prowadzonych  przez  nadzorowane wydziały,
 2. decyzje w zakresie posiadanych upoważnień z wyjątkiem decyzji, których wydanie wymagane jest przez przepisy prawa w formie decyzji Zarządu,
 3. odpowiedzi na skargi dotyczące dyrektorów nadzorowanych wydziałów w zakresie udzielonego przez Starostę upoważnienia,
 4. wnioski o przeszeregowanie pracowników nadzorowanego wydziału,
 5. delegacje służbowe dla dyrektorów nadzorowanych wydziałów i dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu.

2. Skarbnik podpisuje odpowiednio pisma i dokumenty nadzorowanego przez niego wydziału, dotyczące:

 1. decyzji w zakresie posiadanych upoważnień,
 2. przygotowania wniosków do projektu budżetu i informacji o uchwalonym budżecie oraz jego zmianach,
 3. wniosków o przeszeregowanie pracowników nadzorowanego wydziału,
 4. wniosków o przyznanie nagród dla pracowników nadzorowanego wydziału,
 5. delegacji służbowych dla pracowników nadzorowanego wydziału.

3. Sekretarz podpisuje odpowiednio pisma i dokumenty nadzorowanych przez niego wydziałów, dotyczące:

 1. materiałów do budżetu,
 2. opiniowania wniosków,
 3. wniosków o przyznanie nagród dla dyrektorów nadzorowanych wydziałów,
 4. delegacji służbowych dla dyrektorów nadzorowanych wydziałów,
 5. pism i dokumentów w ramach udzielonego przez Starostę upoważnienia.

§ 70. 1. Dyrektorzy wydziałów:

 1. aprobują wstępnie pisma w sprawach należących do kompetencji Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu, Skarbnika i Sekretarza według podziału zadań,
 2. podpisują pisma  w  sprawach  nie  zastrzeżonych  dla  osób wymienionych w pkt 1 a należących do zakresu działania wydziałów (informacje, opinie, wnioski),
 3. podpisują dokumenty  w  sprawach   dotyczących   organizacji  wewnętrznej  wydziału  i   zadań   dla  poszczególnych stanowisk pracy,
 4. delegacje służbowe dla pracowników nadzorowanych wydziałów.

2. Dyrektorzy wydziałów i ich zastępcy podpisują decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Starosty.
3. Dyrektorzy wydziałów określają rodzaje pism, do których upoważnieni są ich zastępcy i inni pracownicy wydziałów oraz nadzorują przygotowanie pism przez pracowników, którzy parafują  je swoim podpisem i datą sporządzenia, umieszczonymi pod tekstem z lewej strony.
4. Postanowienia zawarte w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy skarbnika.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-01-18 11:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-19 11:45

drukuj całą stronę

Banery