BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§ 74. Obsługa prawna Starostwa, zadania służby bhp lub ppoż. mogą być wykonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 75. 1. Dyrektorzy wydziałów, zastępca skarbnika i stanowiska samodzielne za pośrednictwem Osoby nadzorującej, obowiązani są przedkładać Staroście wnioski w sprawach aktualizacji niniejszego regulaminu.
2. Spory kompetencyjne wynikłe ze stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Starosta.

§  76. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi.

§ 77. Uchyla się Uchwałę Nr 896/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

§ 78. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyłączeniem § 29 ust. 1 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2022-01-19 11:17
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2022-01-19 11:52

drukuj całą stronę

Banery