BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 36. Do zadań Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej „PR” należą czynności związane między innymi z:
1. w zakresie promocji i public relations:

 1. kreowaniem wizerunku Powiatu Poznańskiego z uwzględnieniem zadań promocyjnych, wynikających z założeń dokumentów strategicznych Powiatu Poznańskiego,
 2. inicjowaniem, opracowaniem i rozpowszechnianiem materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie i działaniach mających z nim związek,
 3. organizacją imprez promocyjnych w tym m.in. konkursów, festynów, targów i wystaw oraz prowadzeniem kalendarza imprez z zakresu kultury, sportu i turystyki, oświaty, ochrony i promocji zdrowia Powiatu Poznańskiego oraz innych przedsięwzięć,
 4. promocją Powiatu z wykorzystaniem mediów,
 5. współpracą z gminami i organizacjami w zakresie promocji Powiatu,
 6. budowaniem i rozwojem marki „Powiat Poznański”,
 7. wspieraniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 8. inspirowaniem społeczności lokalnej do aktywności na rzecz wspólnego dobra a także seniorów w Powiecie Poznańskim,

2. w zakresie kultury i sztuki:

 1. upowszechnianiem kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież,
 2. podejmowaniem działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej,
 3. organizacją imprez, mających znaczenie dla kultury i integracji społeczności Powiatu Poznańskiego,
 4. wydawaniem i współwydawaniem materiałów promocyjno-informacyjnych, służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Powiatu Poznańskiego,
 5. organizowaniem i prowadzeniem zadań powiatowej biblioteki publicznej,
 6. udzielaniem nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 7. współpracą z gminnymi ośrodkami kultury oraz organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność kulturalną,
 8. współpracą i koordynowaniem działań z zakresu kultury, realizowanych przez Instytut Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego,

3. w zakresie ochrony dóbr kultury: udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,

4. w zakresie kultury fizycznej:

 1. udziałem w organizacji przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych, mających znaczenie dla Powiatu Poznańskiego
 2. promowaniem i wspieraniem  działalności sportowej i rekreacyjnej w tym programów sportowych, służących upowszechnianiu kultury fizycznej i form aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Powiatu Poznańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży a także seniorów,
 3. udzielaniem nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów, prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
 4. współpracą z gminnymi ośrodkami sportu oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność sportową,

5. w zakresie turystyki:

 1. upowszechnianiem aktywnej rekreacji wśród mieszkańców Powiatu Poznańskiego z uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów,
 2. promowaniem atrakcji turystycznych i przyrodniczych na terenie Powiatu (udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze turystycznym o zasięgu powiatowym, oznakowanie i tworzenie tras krajoznawczych itp.),
 3. współpracą z gminami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i rozwoju turystyki oraz organizacji imprez turystycznych,
 4. współpracą z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną,

6. w zakresie pożytku publicznego:

 1. zlecaniem zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. kontrolowaniem i oceną realizacji wskazanych zadań pod względem prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na ich realizację,
 3. realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej,
 4. obsługą administracyjno-organizacyjną Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-01-20 09:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-27 12:45

drukuj całą stronę

Banery