BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 43. Do zadań Wydziału Edukacji „WE" należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie prowadzenia przez Powiat Poznański publicznych szkół i placówek:

 1. zakładaniem nowych szkół i placówek, przekształcaniem ich, łączeniem w zespoły, nadawaniem imienia oraz likwidacją,
 2. ustalaniem planów sieci szkół,
 3. kontrolą i zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,
 4. sprawowaniem nadzoru nad szkołami i placówkami w zakresie spraw finansowych,
 5. organizacyjnych, administracyjno-prawnych,
 6. sprawozdawczością oświatową,
 7. weryfikacją naliczeń części oświatowej subwencji ogólnej,
 8. występowaniem w sprawach związanych z finansowaniem zadań oświatowych do instytucji współfinansujących,
 9. współpracą z Wydziałem Tworzenia i Realizacji Projektów w zakresie przygotowywania i realizacji projektów z funduszy unijnych oraz innych krajowych lub zagranicznych programów pomocowych dotyczących zagadnień związanych z zadaniami Wydziału Edukacji,
 10. pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych dla szkół i placówek,

2. w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w placówkach:

 1. zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży, zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, wydanymi przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 2. przeprowadzeniem procedury mającej na celu skierowanie nieletnich z terenu powiatu poznańskiego do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zgodnie z postanowieniem właściwego sądu,
 3. monitorowaniem przebiegu oraz wyników egzaminów w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Powiat Poznański,
 4. opracowywaniem procedury i przebiegiem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych,
 5. tworzeniem warunków finansowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych i fakultetów umożliwiających kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności uczniów,
 6. wsparciem dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański poprzez stypendia i nagrody,
 7. prowadzeniem spraw, związanych z obsługą programów stypendialnych dla uczniów i studentów, realizowanych przez inne instytucje,
 8. wspieraniem konkursów dla uczniów szkół z terenu powiatu poznańskiego,

3. w zakresie kadry placówek oświatowych:

 1. prowadzeniem spraw związanych z wynagradzaniem i nagradzaniem kadry kierowniczej oraz nagradzaniem nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański,
 2. prowadzeniem spraw związanych z przebiegiem pracy na stanowiskach dyrektorów i innych stanowiskach kierowniczych w szkołach i placówkach,
 3. przeprowadzaniem konkursów na stanowisko dyrektora,
 4. przeprowadzaniem spraw dot. awansu zawodowego nauczycieli, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 5. opracowywaniem regulaminów wynagradzania nauczycieli,
 6. wspieraniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli,
 7. prowadzeniem spraw związanych z udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół  i placówek, prowadzonych przez Powiat Poznański,

4. w zakresie szkolnictwa niepublicznego:

 1. prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych z terenu powiatu poznańskiego,
 2. wydawaniem zaświadczenia o wpisaniu szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 3. wydaniem decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 4. wydaniem decyzji o wykreśleniu szkoły lub placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 5. prowadzeniem spraw związanych z dotowaniem szkół i placówek niepublicznych,
 6. kontrolą stanu faktycznego liczby uczniów, w odniesieniu do informacji przekazywanej przez organy prowadzące szkoły niepubliczne oraz prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji z budżetu powiatu we współpracy z Wydziałem Audytu i Kontroli.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-01-20 09:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-27 12:55

drukuj całą stronę

Banery