BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 § 46. Do zadań Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia „ZD” należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie promocji i ochrony zdrowia:

 1. opracowywaniem, wdrażaniem, realizowaniem i finansowaniem programów polityki zdrowotnej,  kierowanych do mieszkańców Powiatu,
 2. nadzorem właścicielskim nad Szpitalem w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna,
 3. ustalaniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu,
 4. dostarczaniem na pisemne żądanie Wojewody informacji niezbędnych do sporządzania projektu aktualizacji wojewódzkiego planu działania systemu ratownictwa medycznego oraz opiniowaniem jego aktualizacji,
 5. realizowaniem zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz przekazywaniem informacji w tym zakresie właściwemu wojewodzie,

2. w zakresie spraw społecznych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

 1. prowadzeniem spraw należących do kompetencji organu prowadzącego w odniesieniu do placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 2. realizowaniem porozumień zawartych między powiatami, dotyczących wzajemnych rozliczeń finansowych  w  zakresie   umieszczania  dzieci w pieczy zastępczej,
 3. zlecaniem organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  a) zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  b) zadań z zakresu administracji rządowej z obszaru 
  - nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, a także z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
  - pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  c) zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkań chronionych wspieranych,
 4. działaniami związanymi z realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w celu zapewnienia miejsc w izbie wytrzeźwień dla osób dowiezionych z powiatu,
 5. prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
 6. koordynacją kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,

3. w  zakresie wspierania osób niepełnosprawnych:

 1. prowadzeniem bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. udzielaniem informacji, dotyczących ulg i uprawnień niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu poznańskiego,
 3. realizowaniem zawartych porozumień i umów w zakresie dofinansowania rehabilitacji mieszkańców Powiatu Poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej,

4. w zakresie udzielania pomocy repatriantom, kombatantom i osobom represjonowanym oraz posiadaczom Karty Polaka, będących zadaniami z zakresu administracji rządowej:

 1. przyznawaniem w drodze decyzji administracyjnej pomocy na częściowe pokrycie, poniesionych przez repatrianta kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wypłacaniem kwot stanowiących równowartość pomocy przyznanej repatriantowi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Starostę Poznańskiego,
 3. realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej
  i usług opiekuńczych oraz świadczenie pomocy kombatantom w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent,
 4. wypłatą świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka,

5. w zakresie spraw obywatelskich:

 1. wydawaniem zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym,
 2. przewozem, na wniosek właściwego organu, zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze Powiatu do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu,
 3. powołaniem osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu,
 4. wydawaniem decyzji w sprawie przekazania publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych zwłok osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych,

6. w zakresie współpracy:

 1. z Powiatową Radą Rynku Pracy i Powiatową Społeczną Radą do spraw Osób Niepełnosprawnych i Powiatową Radą Seniorów,
 2. współpracą i koordynowaniem działań związanych z prawidłową realizacją zadań Powiatu, dotyczących pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych i aktywizacji bezrobotnych wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, inne powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-01-20 09:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-27 12:59

drukuj całą stronę

Banery