BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XL/280/2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2002r.


 

w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592) oraz art. 10a w związku z art. 2 ust. 3 ustawy z dn. 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 , z późniejszymi zmianami, w tym ze zmianą wynikającą z art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy –Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego ( Dz. U. Nr 144 poz. 1615), uchwala się co następuje :

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych tworzonych z dniem 1 września 2002 r.) na terenie powiatu poznańskiego, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/259/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 października 2001 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/280/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 stycznia 2002r.

Ustalenie sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych jest zadaniem Rady Powiatu. Podanie do publicznej wiadomości lokalizacji szkół publicznych umożliwi młodzieży gimnazjalnej, kończącej szkoły w czerwcu 2002 roku, zaplanowanie miejsca swego dalszego kształcenia. W wyniku wdrożenia II–go etapu reformy oświaty, nabór pierwszych roczników do szkół ponadgimnazjalnych odbywał się będzie do liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników i zasadniczych szkół zawodowych. W stosunku do projektu poprzedniego, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/259/2001 Rady Powiatu z dnia 30.X.2001 r., rozszerzone zostały typy szkół o licea ogólnokształcące i technika Oferta szkół w powiecie powstała po konsultacjach i uzgodnieniach z dyrektorami szkół, Powiatową Radą Zatrudnienia, Powiatowym Urzędem Pracy, Kuratorium Oświaty.
W proponowanej sieci szkół uwzględniono również placówki prowadzone przez inne samorządy (Gminę Buk i Gminę Pobiedziska) oraz nowe liceum ogólnokształcące, które będzie utworzone od 1 września 2002 r. w Gminie Tarnowo Podgórne.
Ogółem w powiecie poznańskim od 1.09.2002 r. będzie funkcjonować 11 liceów ogólnokształcących, 9 liceów profilowanych, 3 technika i 9 szkół zawodowych. Poza Kórnikiem, gdzie istnieć będzie tylko liceum ogólnokształcące, pozostałe szkoły prowadzone przez Powiat Poznański funkcjonować będą w ramach 8 zespołów szkół (w tym 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-11
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-11 13:20
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-22 12:54

« wstecz

Banery