BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XL/283/2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2002r.

 


w sprawie: regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592), w związku z artykułami 400, 407, 408, 420, 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).

§ 1. Ustanawia się regulamin gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IX/75/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 czerwca 1999 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Nowakowski
Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/283/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 stycznia 2002r.

W dniu 1 października 2001r. weszła w życie nowa ustawa Prawo ochrony środowiska, a tym samym uchylona została ustawa z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, której przepisy były podstawą do ustalenia dotychczasowego Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powstała więc konieczność uchwalenia nowego regulaminu uwzględniającego aktualny stan prawny wynikający z cytowanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/283/2002
Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2002 r.

R e g u l a m i n
gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

§ 1. Plany finansowe Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwanego dalej Funduszem, tworzone są na podstawie przewidywanych dochodów oraz wydatków planowanych przez Powiat i wynikających z wniosków złożonych w terminie i na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu.

§ 2. 1. Corocznie do 15 stycznia Zarząd Powiatu przedstawia do zatwierdzenia Radzie Powiatu zestawienie przychodów i wydatków Funduszu na dany rok.
2. Zatwierdzone zestawienie przychodów i wydatków Funduszu, starosta podaje do publicznej wiadomości.

§ 3. 1. Środki Funduszu mogą być przyznawane na realizację zadań określonych w art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).
2. Środki Powiatowego Funduszu mogą być przeznaczone na realizację zadań prowadzonych przez Powiat Poznański lub dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć realizowanych przez inne podmioty na terenie powiatu poznańskiego.

§ 4. 1. Podmioty zainteresowane przyznaniem pomocy finansowej z Funduszu, zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie dotacji ze środków Funduszu należy składać do 31 października dla zadań realizowanych w następnym roku budżetowym.
2. Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu w terminie do 31 marca roku następnego po ich złożeniu.
3. Przewiduje się w przypadku dysponowania wolnymi środkami, dodatkowe ich przyznawanie w ciągu roku po uprzednim ogłoszeniu w Starostwie Powiatowym minimum na 1 miesiąc przed terminem rozpatrywania wniosków.

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie środków z Funduszu zainteresowany winien złożyć
w 1 egzemplarzu na formularzu o którym mowa w § 4 ust. 2, wypełniony w całości, czytelnie i zawierać informacje według najlepszej wiedzy składającego wniosek.
2. Wniosek złożony niezgodnie z postanowieniami ust. 1 nie podlega rozpatrzeniu.

§ 7. 1. Dotacje z Funduszu przyznawane są w wysokości do 50% całościowych kosztów zadania.
2. Rozpatrywanie wniosków i przyznanie dotacji z Funduszu następuje w oparciu o kryteria wyboru przedsięwzięć, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 8. 1. Wnioski są przyjmowane i analizowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Wydział może żądać od wnioskodawcy dodatkowych danych i informacji dotyczących złożonego wniosku.
3. Propozycje przyznania dotacji z Funduszu przygotowane przez Wydział zostają przekazane do rozpatrzenia Zarządowi Powiatu.
4. Zarząd przedstawia propozycje podziału środków Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu Poznańskiego do zaopiniowania.
5. Zarząd, uwzględniając zatwierdzone przez Radę Powiatu zestawienie przychodów i wydatków oraz biorąc pod uwagę opinię Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podejmuje ostateczną decyzję o podziale środków Funduszu.
6. Sposób podziału środków Funduszu starosta przedstawia Radzie Powiatu.

§ 9. 1. Przekazanie dotacji z Funduszu następuje na podstawie zawartej umowy z wnioskodawcą.
2. Uruchomienie dotacji Funduszu może następować etapami po przedstawieniu kopii faktur częściowych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru.
3. Całkowitego rozliczenia zadania należy dokonać nie później niż do 15 grudnia roku, w którym zadanie zgodnie z harmonogramem powinno zostać zakończone.
4. W uzasadnionych wypadkach na wniosek jednostki otrzymującej dotacje, termin złożenia dokumentów rozliczeniowych można przedłużyć do 29 grudnia.
5. W przypadku nie przedstawienia w wymaganym terminie dokumentów potwierdzających wykonanie zadania, przyznana dotacja podlega cofnięciu, a przekazane do tego czasu pieniądze zwrócone wraz z odsetkami.

§ 10. Wydatkowanie środków na realizację zadań dotowanych z Funduszu podlega ustawie z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76 poz. 334 z późniejszymi zmianami).

§ 11. W przypadku stwierdzenia wydatkowania środków z Funduszu na cel inny niż określony w umowie lub w przypadku wydatkowania tych środków niezgodnego z wymogami określonymi w § 3, kwota przekazanej dotacji podlega zwrotowi w ciągu 14 dni od wezwania wraz z ustawowymi odsetkami.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-11
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-11 13:39
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-24 08:53

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6744
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-24 08:53
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-27 10:16