BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVI/206/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 stycznia 2001r.

 

w sprawie: ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Poznańskiego.

W celu podkreślenia wspólnoty lokalnej mieszkańców Powiatu Poznańskiego oraz wyrażenia łączącej ich więzi ustanawia się herb, flagę i pieczęć. Przywołanie w herbie, fladze i pieczęci postaci świętych Piotra i Pawła podkreśla związek Powiatu Poznańskiego z miastem Poznaniem, które odgrywa istotny wpływ na życie mieszkańców powiatu oraz jego rozwój.

Na podstawie art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.), § 3 Statutu Powiatu Poznańskiego oraz art. 11 ust. 2 Dekretu z dna 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych ( Dz. U. Nr 47 poz. 314
z późn. zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustanawia się herb Powiatu Poznańskiego, który przedstawia w polu błękitnym błogosławiących świętych Pawła i Piotra w szatach srebrnych (białych) ze złotymi (żółtymi) nimbami oraz takimż mieczem i kluczem u stóp których w czerwonym polu tarczy dwa złote klucze w skos poniżej takiejże rozety. Wzór herbu określony graficznie (barwa, walor, kreska) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustanawia się flagę Powiatu Poznańskiego, którą stanowi: błękitny płat o proporcjach 5:5 – z godłem Powiatu Poznańskiego oraz ogon flagi ścięty o proporcjach 5:6 w poziome biało - czerwone pasy w ilości odpowiadającej liczbie gmin tworzących powiat. Wzór flagi określony graficznie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustanawia się urzędową pieczęć okrągłą Powiatu Poznańskiego, w polu pieczęci godło powiatu, w otoku napis Powiat Poznański Wzór pieczęci określony graficznie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXVI/206/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 stycznia 2001 r.

Powołany do życia 1 stycznia 1999 r. Powiat Poznański jest wspólnotą 17 gmin otaczających Poznań. Miasto odgrywa istotny wpływ na rozwój powiatu i życie jego mieszkańców, często podkreślających związek z Poznaniem. Od powołania Powiatu Poznańskiego trwały dyskusje i prace nad ustanowieniem symboli powiatu: herbu, flagi i pieczęci. Zarówno sama nazwa powiatu „poznański " oraz liczne, nierozerwalne powiązania Powiatu Poznańskiego z miastem Poznaniem spowodowały, że w pracach nad symbolami zdecydowano. O odwołaniu się do symboli związanych ze stolicą Wielkopolski. Na posiedzeniu w dniu 19 września 2000 r. Komisja Promocji i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Poznańskiego pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt autorstwa Pana Jerzego Bąka, przedstawiający Świętych Piotra i Pawła oraz mający swoje odwołanie do historycznego herbu miasta Poznania. Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwałą nr 331/206/2000 z dnia 16 października 2000 r. zdecydował o wystąpieniu z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zaopiniowanie przedstawionych projektów. Komisja Heraldyczna na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2000 r. pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty (uchwała Nr 197/0/2000). W opinii podkreślono wysoki poziom plastyczny przedstawionych projektów. Pismem AP/300 - 255/2000 KH -336/2000/ES z dnia 7 grudnia br. Sekretarz Międzyresortowego Zespołu ds. Wdrożenia Reformy Administracji Publicznej Podsekretarz Stanu Pan Józef Płoskonka poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektów herbu flagi i pieczęci Powiatu Poznańskiego. Mając na uwadze powyższe opinie i wyrażając przekonanie, że zaproponowany herb, Maga i pieczęć przedstawiające postaci Świętych Piotra i Pawła będą dobrze identyfikowały Powiat Poznański podjęcie uchwały uważam za celowe.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 16.07.2003
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-16 12:41
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-15 10:55

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5111
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-15 10:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-12 14:59