BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVII/208/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2001r.w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2001.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i zmiany) oraz art. 109, art. 112 ust. 2 pkt 2, art. 116, art. 124 ust.1 i 2, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 i zmiany), oraz art. 87 ust. 2a. ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (t. j. Dz. U. Nr 49 poz. 196 z 1994r. i zmiany) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i zmiany),Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego w wysokości 55.043.522 zł, w tym:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.254.893 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego w wysokości 56.830.522zł, w tym:
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.254.893zł,
- wydatki bieżące w wysokości 55.130.522zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 29.367.619zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
- dotacje z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu w kwocie 1.596.095 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 4),
- dotacje z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.274.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),
- wydatki majątkowe w kwocie 1.700.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 1.022.505 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się:
- rezerwę ogólną w kwocie 10.000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych w kwocie 200.000zł.

§ 4. Wskazuje się jako źródło pokrycia deficytu budżetowego, w wysokości 1.787.000 zł, kredyt bankowy i nadwyżkę budżetową roku 2000 (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 5. Określa się plany przychodów i wydatków dla:
- gospodarstwa pomocniczego,
- środków specjalnych (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków:
1.Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zgodnie (z załącznikiem nr 9),

2.Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącznikiem nr 10),

§7 . Określa się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym 2001 na kwotę 500.000zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:
1.dokonywania zmian w budżecie Powiatu Poznańskiego polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie każdego działu klasyfikacji budżetowej,
2.przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej kierownikom jednostek budżetowych,
3.zaciągnięcia długu oraz spłat zobowiązań przypadających na rok 2001 (zgodnie z załącznikiem nr 7),
4.lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2001 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-16
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-16 13:18
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-16 11:04

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4764
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2013-12-04 12:24
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 10:47