BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVI/252/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 września 2001r.w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego stanowi co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się Uchwałę nr XI/103/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu zmienioną uchwałą nr XXII/180/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 września 2000 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/252/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2001r.

Uchwalenie powyższej wersji Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu spowodowane jest zmianami przepisów prawa regulujących ustrój i zadania samorządu powiatowego. Na Powiat zostały nałożone nowe powinności, co znalazło także odbicie w strukturze starostwa. Główne zmiany przedstawiają się następująco:
1. Przeniesiono zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
2. Umieszczono w strukturze starostwa Powiatowy zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności.
3. Powołano Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, który przejął część zadań Wydziału Spraw Obywatelskich oraz inne wynikające z ustaw.
4. Umieszczono w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego.
5. Podzielono Wydział Organizacyjno-Prawny na Wydział Organizacji i Kadr oraz Wydział Administracyjny, z uwagi na różnorodność i odrębność zadań realizowanych przez przedmiotowe wydziały.
6. Powołano Samodzielne stanowisko ds. inwestycji i remontów, które zostało wyodrębnione ze struktury Referatu Administracyjnego, będącego uprzednio komórką Wydziału Organizacyjno-Prawnego.
7. Powołano Samodzielne stanowisko ds. egzekucji administracyjnej z uwagi na zmianę ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 1991 Nr 36 poz.161 z późn. zm.).
8. Powołano Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych.
9. Powołano Rzecznika Starostwa.
10. Powołano w miejsce Samodzielnych stanowisk ds. zdrowia i opieki społecznej Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej.
11. Powołano Zespół Kontroli w celu realizacji postanowień ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.98.155.1014 z późn. zm.).
12. Uszczegółowiono postanowienia dotyczące kontroli, zasad planowania pracy, zasady podpisywania pism oraz zasady redagowania i opracowywania aktów prawnych.
13. Oddzielono funkcję administratora danych osobowych od pełnomocnika ds. informacji niejawnych.
Z uwagi na liczne zmiany w stosunku do pierwotnego tekstu Regulaminu Organizacyjnego, których wprowadzenie mogłoby naruszać konstrukcję oraz spójność Regulaminu, zasadne jest wprowadzenie nowego aktu wraz z jednoczesnym uchyleniem poprzednio obowiązującego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-18
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 09:56
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 10:22

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10076
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-20 10:59
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-20 11:12