BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXIX/278/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2001r.w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i zmiany) oraz art. 109, art. 112 ust. 2 pkt 2, art. 116, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 i zmiany), oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 i zmiany) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z 2000 r. i zmiany), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego w wysokości 59.228.163zł,
w tym:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.427.700zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego w wysokości 60.388.163zł,
w tym:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.427.700zł (zgodnie z załącznikiem nr 2),
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się:
1) Wydatki bieżące w kwocie 57.471.443zł w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 30.679.750zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
b) dotacje z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu w kwocie 1.609.855zł, (zgodnie z załącznikiem nr 4),
c) dotacje z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.259.000zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),
d) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 300.000zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 2.916.720zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

§ 3. Wskazuje się jako źródło pokrycia deficytu budżetowego, w wysokości 1.160.000zł, kredyt bankowy (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 4. Określa się plany przychodów i wydatków dla:
- gospodarstw pomocniczych,
- środków specjalnych (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 5. Określa się plan przychodów i wydatków:
1. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 9),
2. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącznikiem nr 10),

§ 6. W budżecie tworzy się:
- rezerwę ogólną w kwocie 32.069zł,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu oświaty 790.511. zł.

§ 7. Określa się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym 2002 na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:
1. dokonywania zmian w budżecie Powiatu Poznańskiego polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie każdego działu klasyfikacji budżetowej,
2. przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej kierownikom jednostek budżetowych,
3. zaciągnięcia długu oraz spłat zobowiązań przypadających na rok 2002 (zgodnie z załącznikiem nr 7),
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2002r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-18
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 14:56
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-22 12:37

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8508
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2013-12-04 12:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56