BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXII/187/2000
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 września 2000r.

 


w sprawie : regulaminów dodatków płacowych w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 42 ust. 6 i 7 i art. 42 a oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. nr 56 poz. 357 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia MEN z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. nr 39 poz. 455), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się regulaminy będące załącznikami do uchwały:
1.Regulamin dodatków za trudne, uciążliwe i szkodliwe warunki pracy – załącznik nr 1.
2.Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli – załącznik nr 2.
3.Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański – załącznik nr 3.
4.Regulamin przyznawania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli – załącznik nr 4.
5.Regulamin obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw – załącznik nr 5.
6.Regulamin przyznawania dodatku mieszkaniowego – załącznik nr 6.
7.Regulamin ustalenia zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz dla nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole i placówce oświatowej – załącznik nr 7.
8.Regulamin określający zasady udzielania i rozmiar obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych niektórym nauczycielom – załącznik nr 8.
9.Regulamin zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zatrudnionych na stanowiskach o różnym obowiązkowym wymiarze tych zajęć – załącznik nr 9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/187/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2000 r.

Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela określa rozporządzenie. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych reguluje art. 9 ustawy
z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19 poz. 239).
Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dodatku za wysługę lat; dodatku wiejskiego; dodatku za uciążliwość pracy; dodatku wynagrodzenia za pracę w porze nocnej; nagród jubileuszowych; dodatkowego wynagrodzenia rocznego; zasiłku na zagospodarowanie; odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy; odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia.
Regulaminy będące załącznikami do niniejszej uchwały określają zasady i stawki dodatków płacowych, których wysokość kształtują zgodnie z ustawą samorządy. W regulaminach przyjęto wysokość dodatków na poziomie aktualnych możliwości finansowych powiatu. Regulaminy zostały skonsultowane ze związkami zawodowymi i z Kuratorium Oświaty. Zaopiniowane zostały pozytywnie przez Komisję Oświaty i Wychowania.

 

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-09-29
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-09-29 10:12
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-09 10:56

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8822
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-09 11:06
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44