BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr IX/71/99
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 24 czerwca 1999 r.

 

w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.


Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1999r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i zmiany) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży opracowują i przedkładają Zarządowi w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy plany rzeczowe zadań oraz projekty planów finansowych.

§ 2. Projekty planów finansowych, o których mowa w § 1, opracowuje się na podstawie założeń do projektu budżetu ustalonych przez Zarząd wg załączników nr 1,2,3,4,5.

§ 3. Skarbnik opracowuje i przedkłada Zarządowi zbiorcze zestawienie dochodów
i wydatków w oparciu o:
-informacje z Ministerstwa Finansów oraz przyjęte przez Zarząd założenia do projektu budżetu,
-materiały i wnioski do budżetu stanowiące załączniki nr l, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały,
-inne wnioski do projektu budżetu złożone przez organizacje, stowarzyszenia
i jednostki realizujące zadania Powiatu.

§ 4. Zarząd na podstawie zebranych materiałów sporządza projekt budżetu Powiatu Poznańskiego, który winien obejmować:
l. planowane kwoty dochodów według ważniejszych źródeł, działów, rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
2. planowane kwoty wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem:
-kwot wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
-kwot dotacji,
-kwot wydatków na obsługę długu Powiatu,
-kwot wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat,
-kwot wydatków majątkowych,
3. źródła pokrycia niedoboru budżetowego,
4. wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,
5. plany przychodów i wydatków jednostek budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
6. plany przychodów i wydatków funduszy celowych.
7. upoważnienie dla Zarządu do zaciągania oraz do spłat zobowiązań Powiatu,
8. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,
9. dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień przez jednostki samorządu terytorialnego,
10. upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego,
11. upoważnienie dla Zarządu do dokonywania zmian w budżecie Powiatu do przenoszenia polegających na przenoszeniu kwot wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej,
12. opisowe materiały objaśniające, 13. inne postanowienia.

§ 5. Do projektu budżetu Zarząd dołącza informację o stanie mienia komunalnego zawierającą:
1. prawa własności przysługujące Powiatowi Poznańskiemu,
2. inne prawa majątkowe w szczególności jak: ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcje oraz prawa posiadania,
3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, określonego w pkt. li 2, powstałe od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania praw majątkowych,
5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

§ 6. Projekt budżetu oraz informacje o stanie mienia Zarząd przedkłada Radzie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy oraz przesyła w terminie do 15 listopada Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 7. Przewodniczący Rady Powiatu przekazuje projekt budżetu do zaopiniowania komisjom Rady.

§ 8. 1. Po zapoznaniu się z projektem budżetu komisje Rady przekazują pisemne opinie Zarządowi, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.
2. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z ich treścią ustala ostateczną treść projektu uchwały budżetowej.

§ 9. Przy sporządzaniu projektu porządku obrad sesji Rady Powiatu, na której zaplanowano uchwalanie budżetu, winny być uwzględnione następujące punkty:
1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2. odczytanie opinii komisji Rady,
3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4. dyskusja nad wniesionymi poprawkami,
5. głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego.

§ 10. Terminarz uchwalania budżetu Powiatu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
Do Uchwały Nr IX/71/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 1999r.

Na Radzie Powiatu ciąży obowiązek określenia trybu prac na projektem uchwały budżetowej i ustalenia:
1. obowiązków jednostek organizacyjnych w toku prac nad budżetem,
2. wymaganą przez Radę szczegółowość projektu,
3. wymagane materiały informacyjne,
4. terminy obowiązujące w toku prac na projektem budżetu Powiatu.
Przedstawiona uchwała określa w sposób szczegółowy obowiązki poszczególnych podmiotów jak i terminy obowiązujące w procedurze uchwalania budżetu.
Podjęcie powyższej uchwały pozwoli w sposób jasny i uporządkowany przystąpić do sporządzania projektu budżetu począwszy od projektu na rok 2000.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 07.10.2003
  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-10-07 10:20
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-19 16:23

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10472
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-19 16:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-13 14:40