BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowało na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/przewodnik-dla-zeglarzy-i-armatorow-jachtow

materiał dla żeglarzy, właścicieli i armatorów jachtów o długości do 24 m.
Przewodnik zawiera informacje dotyczące wymogów formalno-prawnych oraz rekomendacje MGMiŻŚ w zakresie bezpieczeństwa.

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2020-09-15 07:33
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-15 07:34

REJA24

Podstawa prawna:

 • ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m z dnia 12 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1137 ze zm.)
 • Rozporządzenie z Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 763)
 • Rozporządzenie z Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 248)

Rejestry prowadzą:

 • Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
 • Polski Związek Żeglarski
 • Starostwa

Wniosek można złożyć w postaci elektronicznej:

https://interesant.reja24.gov.pl

W przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej, a posiada wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej, dokumenty te należy dołączyć do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały okazać organowi rejestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzonym przez właściwego konsula. W  przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego jednostka pływająca została sprowadzona. Przepisu niniejszego nie stosuje się do składania deklaracji zgodności CE.

W razie przeniesienia na inną osobę własności zarejestrowanej jednostki pływającej dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dokument rejestracyjny.

Właściciel zarejestrowanej jednostki pływającej jest obowiązany zawiadomić organ rejestrujący, w terminie nieprzekraczającym 30 dni, licząc od dnia zaistnienia danego faktu, o:

 1. zbyciu lub nabyciu jednostki;
 2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w rejestrze, w szczególności zmianie stanu faktycznego wymagającej wykreślenia jednostki z rejestru.

Obowiązkowi rejestracji podlega:

 • jacht (jacht rekreacyjny oraz jacht komercyjny, skuter  wodny, jednostka pływająca używana do celów mieszkalnych (houseboat) oraz drewniana repliki statku historycznego) oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
 • jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
 • jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

 • jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa,
 • jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni,
 • deska surfigowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

W celu wpisania do rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m należy przedstawić następujące dokumenty:

1.  dowód własności, którym może być w szczególności:

 1. faktura VAT,
 2. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny,
 3. prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
 4. w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego,
 5. w przypadku jednostek pływających wybudowanych przed dniem 1 stycznia 2020 r. dowodem własności może być również oświadczenie właściciela. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2. Wniosek o rejestrację (składany w postaci papierowej jest opatrzony czytelnym podpisem właściciela, współwłaściciela, pełnomocnika właściciela lub współwłaściciela, przedstawiciela ustawowego właściciela lub współwłaściciela albo osoby uprawnionej do reprezentowania właściciela lub współwłaściciela jednostki pływającej, w przypadku gdy nie jest nim osoba fizyczna).

3. Dokument lub materiał potwierdzający rejestrację w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana (dowód rejestracyjny lub zaświadczenie o rejestracji).

4. Dokument o wyrejestrowaniu jednostki z poprzedniego rejestru polskiego lub zagranicznego albo dokument potwierdzający rejestrację czasową.

5. Potwierdzenie wpłaty na konto Starostwa Powiatowego w Poznaniu nr: 77 1030 1247 0000 0000 3491 6241 w wysokości:

 • 80 zł za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego oraz wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego,
 • 15 zł za rozpatrzenie wniosku o wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
 • 60 zł za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego dla jednostki pływającej zarejestrowanej zgodnie z przepisami obowiązującymi do 1 sierpnia 2020 r.

6. Dokumentem stanowiącym podstawę określenia danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali jest deklaracja zgodności CE lub jeden z poniżej wymienionych dokumentów:

a. karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;
b. dokument wydany przez:

 • uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680) albo
 • podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy, o której mowa powyżej,

– jeżeli był wydany;

c. dokument dopuszczający statek do żeglugi, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284), zwanej dalej „ustawą o żegludze śródlądowej”, jeżeli był wydany;
d. inny dokument wydany na podstawie przepisów ustawy o żegludze śródlądowej przez:

 • instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską albo
 • techniczną komisję inspekcyjną, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej, albo
 • podmiot upoważniony do przeprowadzania przeglądów technicznych, o którym mowa w art. 34j ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej

– jeżeli był wydany.

 

Dokumentem lub materiałem potwierdzającym informacje:

1) o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI) jednostki pływającej jest:

 1. czytelne zdjęcie tabliczki znamionowej z numerem identyfikacyjnym oraz deklaracja zgodności CE, w której wskazano ten numer,
 2. dokument rejestracyjny;

2) o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy jest:

 1. deklaracja zgodności CE,
 2. jeden z dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 6,
 3. instrukcja lub karta gwarancyjna producenta lub inny dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
 4. oświadczenie właściciela – w przypadku jednostek pływających bez napędu mechanicznego lub których moc napędu mechanicznego nie przekracza 20 kW;

3) o marce i modelu lub typie jednostki pływającej jest:

 1. deklaracja zgodności CE,
 2. dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
 3. dokumentacja projektowa,
 4. oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;

4) o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej jest:

a. w odniesieniu do liczby kadłubów oraz długości, szerokości, maksymalnego zanurzenia:

 • deklaracja zgodności CE,
 • świadectwo pomiarowe,
 • certyfikat pomiarowy,
 • jeden z dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 6,
 • dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
 • oświadczenie właściciela lub współwłaściciela w przypadku jednostek pływających, których długość nie przekracza 14 m,

b. w odniesieniu do kategorii projektowej, jeżeli została nadana – deklaracja zgodności CE;

5) o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej, jest:

 1. deklaracja zgodności CE,
 2. jeden z dokumentów, o których mowapowyżej w pkt. 6,
 3. dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
 4. oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;

6) o roku budowy i producencie jednostki pływającej jest:

 1. deklaracja zgodności CE,
 2. dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
 3. oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;

W przypadku gdy do wniosku nie załączono dokumentacji, o której mowa powyżej, do wniosku mogą być dołączone oświadczenia właściciela lub współwłaściciela.

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2020-08-04 11:14
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-15 07:35

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 368
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-09-15 07:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-23 15:16