BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLII/295 /2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 9 kwietnia 2002r.w sprawie: przyjęcia Programu wspierania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości na lata 2002 - 2006.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 01 Nr 142 poz.1592) w. zw. z art.6 a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U.2001 nr 6 poz.56) a także w nawiązaniu do uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr XXXVII/258/2001 z dnia 30 10 2001 r. w sprawie zawarcia przez Powiat Poznański porozumienia z Miastem Poznaniem dotyczącego wspólnej realizacji dofinansowania zadań z dziedziny przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.

§ 1. Rada Powiatu Poznańskiego przyjmuje Program wspierania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości na lata 2002 – 2006, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały nr XLII/295 /2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 kwietnia 2002r.

W ostatnim czasie nastąpił znaczny wzrost bezrobocia. Według stanu na 31 stycznia 2002 roku, liczba bezrobotnych w Polsce wynosiła 3 253,3 tysięcy osób, a stopa bezrobocia osiągnęła poziom 18 %. Na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, obejmującego łącznie miasto Poznań i gminy powiatu poznańskiego, liczba bezrobotnych w tym czasie wynosiła 29,1 tysiąca osób, a stopa bezrobocia – 5,9 % w mieście Poznaniu i 8,9% w powiecie poznańskim.
W porównaniu ze stanem z roku 1998, na terenie aglomeracji poznańskiej w ciągu trzech minionych lat nastąpił znaczny, ponad czterokrotny wzrost liczby bezrobotnych. Wzrastającemu bezrobociu towarzyszył spadek liczby ofert pracy.
W roku 1998 na jedną ofertę pracy przypadało 23 bezrobotnych, natomiast w chwili obecnej aż 152 bezrobotnych.
W strukturze zarejestrowanych bezrobotnych dominującą grupę stanowią osoby bez kwalifikacji i absolwenci szkół zawodowych. Utrzymuje się niekorzystna sytuacja kobiet, stanowiących większość wśród zarejestrowanych bezrobotnych. Polityka wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym powinna zmierzać przede wszystkim do tworzenia jak najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz do optymalnego wykorzystania zasobów pracy. Odnosi się to zwłaszcza do: inwestowania w rozwój infrastruktury, determinującej warunki rozwoju gospodarczego tworzenia struktur i instytucji wspierających rozwój biznesu, szczególnie w sektorze MSP działalności informacyjno – promocyjnej skierowanej zarówno do dużych inwestorów, jak i początkujących przedsiębiorców tworzenia nowoczesnego i elastycznego systemu edukacji młodzieży i dorosłych, uwzględniającego aktualne potrzeby lokalnego rynku pracy rozwijania sprawnego systemu usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. Rodzi się zatem potrzeba uspołecznienia lokalnej polityki zatrudnienia poprzez nawiązanie w tej dziedzinie aktywnej współpracy władz Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego z władzami wojewódzkimi, organizacjami samorządu gospodarczego, związkami pracodawców, związkami zawodowymi oraz wolontariatem, pracującym na rzecz osób zagrożonych skutkami długotrwałego bezrobocia. Współpraca ta umożliwi racjonalne i efektywne wykorzystanie wszystkich instrumentów polityki zatrudnienia, dostępnych na szczeblu gminy i powiatu. Wobec powyższego uchwalenie załączonego programu wspierania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości uznaje się za uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-14
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-14 10:54
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-27 09:30

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8742
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-27 09:34
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14