BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XLII/374/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie:
zaciągnięcia zobowiązań dotyczących budowy i przebudowy dróg powiatowych w roku 2006.

Uchwała Nr XLII/375/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie:
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

załączniki do uchwały nr XLII/375/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2006 r.

drukuj (załączniki do uchwały nr XLII/375/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2006 r.)

  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2006-07-03 10:57

Uchwała Nr XLII/376/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie:
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa wart. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), zaliczonych do podsektora samorządowego, za pierwsze półrocze roku budżetowego.

załącznik do uchwały nr XLII/376/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2006 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr XLII/376/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2006 r.)

  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2006-07-03 11:20

Uchwała Nr XLII/377/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie:
przekazania do realizacji przez Miasto Poznań niektórych zadań Powiatu Poznańskiego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Uchwała Nr XLII/378/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu przy Placu Niezłomnych 1, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

Uchwała Nr XLII/379/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie:
przyznawania i przekazywania przez Powiat Poznański stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Poznański.

Uchwała Nr XLII/380/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie:
przyznawania i przekazywania przez Powiat Poznański stypendiów socjalnych dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Poznańskiego.

załącznik do uchwały nr XLII/380/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2006 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr XLII/380/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2006 r.)

  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2006-07-03 11:43

Uchwała Nr XLII/381/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XVIII/143/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie: wystawienia weksla "in blanco" jako zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków finansowych przyznanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.

Uchwała Nr XLII/382/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XIV/119/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań dotyczących budowy hali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu.

Uchwała Nr XLII/383/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie:
powierzenia Gminie Dopiewo zadań pt. budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy.

Uchwała Nr XLII/384/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.

Stanowisko Rady Powiatu

w sprawie:
uczczenia 50. rocznicy wydarzeń Poznańskiego Czerwca 56 roku.

Banery