BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

<< powrót

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM – 2019

       W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2018 Powiat Poznański (Policja, Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, bezpieczeństwo na obszarach wodnych, Straż Graniczna, Zarządzanie Kryzysowe, działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, Obrona Cywilna, powiatowa baza materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego) przeznaczył środki finansowe w wysokości około 2.584.000,00 zł. (łącznie w latach 2000-2019 wydatkowano już 25.833.000,00  zł.).

Na działania pod patronatem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, w roku 2019 wydatkowano prawie 239.952,00 zł. (w latach 2000-2019  wydatkowano 1.873.000,00 zł.).

W roku 2019 Komisja zbierała się 3-krotnie, a tematy jej posiedzeń dotyczyły szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym także w ruchu drogowym. W ramach działań Komisji jesienią 2019 tradycyjnie prowadzona była akcja „odblask dla pierwszoklasisty” (w jej trakcie w ciągu 18 lat rozdano około 66.000 sztuk kamizelek i elementów odblaskowych). Wspierano również organizację konkursów i akcji poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu dorosłych, dzieci i młodzieży (w tym m.in.: konkursów plastycznych i fotograficznych poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu; konkursów bezpieczeństwa ruchu drogowego; przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych z Komendą Miejską Policji w Poznaniu i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu). Ważnym elementem profilaktycznym jest kontynuowanie rozpoczętego w roku 2013 konkursu skierowanego do mieszkańców Powiatu pt. „Czujka tlenku węgla może uratować twoje życie”, których dotychczas przekazano 726 sztuk. Ze środków Powiatu prowadzono także rozpoczęty w 2014 roku program znakowania rowerów, pt.: „Poznański rower – bezpieczny rower”.  Ww. środki posłużyły także organizacji na terenie JRG nr 8 w Bolechowie we współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami pikniku rodzinnego „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim”.

Wsparcie finansowe Powiatu Poznańskiego dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, w roku 2019 to 1.027.471,00 zł. (w latach 2000-2019 wsparcie dla KMP wyniosło około 10.412.000,00 zł.).

Dodatkowo w roku 2019 wydatkowano kwotę 500.000,00 zł z budżetu na rok 2018, przeznaczoną na modernizację Komisariatu Policji Tarnowo Podgórne.

Powiat Poznański realizuje zadania mające na celu zwiększenie skuteczności pracy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Podstawą tych działań jest zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy policjantów, w tym: modernizacja i wyposażenie policjantów  w nowoczesny sprzęt, finansowanie akcji prewencyjnych i profilaktycznych.          

Najważniejsze wydatki 2019:

- współfinansowanie remontu Ogniwa Przewodników Psów Służbowych WZM KMP w Poznaniu;

- zakup policyjnych środków transportu: 6 samochodów typu SUV, 7 typu C i 1 typu furgon;

- zakup mebli, wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu remontowanej siedziby Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym;

- zakup towarów i usług dla trzech najlepszych komisariatów policji wyłonionych w konkursie „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego";

- pozostałe wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (zakup sprzętu biurowego, łączności i informatyki, gospodarczego, techniki policyjnej;

- nagrody finansowe dla policjantów, w tym Konkurs „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”, za rok 2018;

- sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie systemu znakowania rowerów na terenie Powiatu Poznańskiego.

Rok 2019 to zakończenie modernizacji i rozbudowy  Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym, uroczyście otwartego 22 stycznia 2020 r. Łącznie Powiat Poznański przekaz na ten cel 700.000,00 zł.

         Tradycyjnie kontynuowany był konkurs na „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego”, którego celem jest promowanie  i premiowanie najlepszych komisariatów w Powiecie (z trzema nagrodami finansowymi - 30 tys., 10 tys. i 5 tys.). Ustanowienie ww. Konkursu oraz finansowe nagrodzenie zwycięskiego komisariatu stworzyć ma element współzawodnictwa między funkcjonariuszami i komisariatami, sprzyjając działaniom na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w Powiecie Poznańskim. Komisariatem Roku 2018 został KP Pobiedziska, 2 miejsce KP Buk, trzecie miejsce zajął KP Kostrzyn (nagroda przyznawana jest za rok poprzedni).

          Organizowany od chwili powstania Powiatu (tj. od 1999 roku) konkurs „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” stanowi doskonałą motywację dla samych policjantów. Poprzez promowanie najlepszych, przyczynia się do budowania zaufania pomiędzy społecznością lokalną, a funkcjonariuszami, zaś policjanci motywowani są trzema nagrodami finansowymi fundowanymi przez Powiat Poznański.

          Powiat Poznański przekazał także środki na nagrody pieniężne dla policjantów za szczególne osiągnięcia w służbie na terenie Powiatu Poznańskiego (w roku 2019 było to łącznie 15.000,00 zł).

W roku 2019 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w wysokości ponad 1.071.641,00 zł. (w latach 2000-2019 było to ponad 9.671.000,00 zł.).

          Najważniejszym elementem współpracy z KM PSP jest kontynuowana modernizacja obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie (mieszczącego także Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP).    

Najważniejsze wydatki 2019:

- dofinansowanie rozbudowy i modernizacji obiektu oraz terenu do ćwiczeń na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie na terenie której mieści się Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ, Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz Powiatowy Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu;

- dofinansowanie modernizacji obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krzesinach, na terenie której mieści się filia Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych;

- dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA

- sfinansowanie zakupu przyczepki do transportu sprzętu ratowniczo-gaśniczego

- dofinansowanie zakupu sonaru

- dofinansowanie i sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenie grup specjalistycznych sympozjów, warsztatów i konferencji, organizacji prewencji społecznej wynikającej z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego, uzupełnienie wkładów toreb ratownictwa medycznego oraz zakup niezbędnych towarów i usług dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

      Dodatkowo, Powiat Poznański od 1999 roku ufundował nagrodę finansową dla strażaka PSP - zwycięzcy konkursu Strażak Roku Powiatu Poznańskiego.

W roku 2019 Powiat Poznański wydatkował środki finansowe na rzecz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w wysokości 136.903,00 zł. (w latach 2000-2019 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w wysokości ponad 1.470.000,00  zł).

Ze środków Powiatu Poznańskiego realizowany jest program sprzętowego doposażenia OSP. Środki Powiatu pozwoliły na zakup w roku 2019 dla 25 Jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego –  25 zestawów składających się ze smoka pływającego, 2 odcinków węża ssawnego W-100, 1 odcinka węża tłocznego powlekanego W-75, 2 odcinków węża tłocznego powlekanego W-52 (przekazanych dnia 14 września 2019 r., w Bolechowie podczas pikniku rodzinnego „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim”.).

Powiat Poznański tradycyjnie wspiera również inicjatywy mające na celu zwiększenie aktywności  i sprawności fizycznej druhów, integrację druhów, promocję wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i działalności OSP, a także szkolenie prezesów i naczelników OSP. Ze strony Powiatu wspieramy organizację:

- Powiatowego Turnieju w Tenisie Stołowym OSP i PSP;

- Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;

- Powiatowych Zawodów Wędkarskich OSP i PSP;

- powiatowego Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych;

- Powiatowych Zawodów Strzeleckich Strażaków OSP i PSP;

- Powiatowych Zawodów w Ratownictwie Medycznym;

- Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka;

- Powiatowych „na mokro”;

- Corocznych spotkań z przedstawicielami OSP z terenu Powiatu;

- Szkolenia dla Prezesów, Naczelników i Komendantów OSP;

- Powiatowych Zawodów Pływackich OSP i PSP,

oraz:

- udział reprezentacji Powiatu w Wojewódzkich Zawodach Halowej Piłki Nożnej;

- udział reprezentacji Powiatu w Wojewódzkich  Zawodach Sprawnościowych OSP.

Dodatkowo, co roku Powiat Poznański funduje nagrody finansowe dla druhów OSP- zwycięzców konkursu Strażak Roku Powiatu Poznańskiego.

Na Zarządzanie Kryzysowe Powiat Poznański zabezpieczył w roku 2019 środki finansowe  w wysokości 780.010,00 zł., w tym 735.000,00 zł to ustawowa rezerwa na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych, wydatkowano zaś 21.201,16 zł (w latach 2008-2019 łącznie wydatkowane środki to 360.000,00 zł.).

W Roku 2019 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego zebrał się na trzech posiedzeniach,  w trakcie którego poruszono tematy dotyczące m.in:

- oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie;

- oceny stanu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej;

- przygotowanie przeciwpowodziowej powiatowych służb, inspekcji i straży;

- przygotowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej do działań w sytuacji kryzysowej.

        Ww. środki posłużyły do zapewnienia funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na szczeblu Powiatu, w tym zakupu sprzętu dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego – PCZK, obsługi systemów łączności, oraz organizacji spotkań, szkoleń  i ćwiczeń z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

PCZK zapewniało całodobowy przepływ informacji przekazując ostrzeżenia, komunikaty  i informacje, biorąc także udział w różnego rodzaju alarmach, ćwiczeniach i treningach. PCZK współdziała także ze służbami, inspekcjami i strażami, Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W roku 2019 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz Placówki Straży Granicznej  w Poznaniu - Ławicy, w wysokości 20.000,00 zł. (w latach 2009-2019 przekazano łącznie 128.000,00 zł.).

         Przekazane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup paliwa dla pojazdów służbowych wypełniających na terenie Powiatu Poznańskiego zadania związane z zabezpieczeniem ładu i porządku publicznego oraz dofinansowanie zakupu usług tłumaczy przysięgłych.

Na zadania z zakresu Obrony Cywilnej w roku 2019 Powiat Poznański przeznaczył środki finansowe w wysokości ponad 13.121,88 zł. (w latach 2000-2019 wydatkowano 711.000,00 zł.).

         Ze środków Powiatu od 2005 roku tradycyjnie organizowane są Powiatowe Zawody Drużyn Obrony Cywilnej o puchar Starosty Poznańskiego, będące sprawdzeniem gotowości drużyn ratownictwa ogólnego OC do działania. W zawodach w dniu 15 czerwca 2019 roku zwyciężyła drużyna OC z Gminy Kórnik drugie miejsce dla Suchego Lasu, trzecie Buk,

Na utrzymanie powiatowej bazy materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego w roku 2019 Powiat Poznański przeznaczył środki finansowe w wysokości 10.160,96 zł (w latach 2000-2019 zakupiono sprzęt i wyposażenie o wartości 210.000,00  zł.).

         Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym jednym z zadań powiatu jest zorganizowanie tzw. magazynu przeciwpowodziowego. Powiatowa Baza Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego zlokalizowana jest przy JR-G nr 8 w Bolechowie i w sprzęt przeznaczony do realizowana akcji przeciwpowodziowych i ratowniczych. Obecnie na stanie magazynu znajdują się m.in. worki oraz folia do uszczelniania wałów, agregaty prądotwórcze, pompy, sprzęt okopowy, sprzęt pływający,  osuszacze, piły spalinowe, płachty do zabezpieczenia zerwanych/uszkodzonych dachów, mobilna zapora przeciwpowodziowa i inny sprzęt.

W roku 2019 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na wsparcie realizacji przez Ratownictwo Wodne RP zadań ratownictwa wodnego, w wysokości 40.000,00 zł. (od roku 2012 wsparcie Powiatu na realizację tego zadania wyniosło w sumie 165.000,00 zł).

          Przekazane dofinansowanie zostało przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności stowarzyszeń realizujących zadania ratownictwa wodnego polegających na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom na akwenach Powiatu. W ramach przekazanych środków przeprowadzono 100 3-osobowych, min. 3 godzinnych  patroli (w okresie 3 maja – 29 września 2019), zakupiono 1 szt. zestawu medycznego R-1 oraz zakupiono paliwo do pojazdów patrolowych.

Kwalifikacja wojskowa.

Powiatowe Komisje Lekarskie Nr 1 i 2, których pracę organizuje Starostwo Powiatowe w Poznaniu,  przebadały i ustaliły kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej 2092 osób.

W roku 2019 na realizację zadań obronnych przeznaczono kwotę 4.336,00 zł. (dotychczas ze środków Powiatu od roku 2014 dofinansowano ww. zadanie kwotą prawie 25.000,00 zł).

Ww. środki pozwoliły na zorganizowanie szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego, gmin Powiatu oraz pracowników i funkcjonariuszy powiatowych służb, inspekcji  i straży.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Sobolewski
  • opublikował: Sobolewski Łukasz
    data publikacji: 2009-04-17 10:39
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2020-10-07 09:53

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6715
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-10-07 09:53
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00