BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

SESJA RADY POWIATU W POZNANIU POŚWIĘCONA BEZPIECZEŃSTWU NA TERENIE POWIATU

     Przeprowadzona dnia 19 lutego br. sesja Rady Powiatu w Poznaniu poświęcona została bezpieczeństwu publicznemu  na terenie Powiatu Poznańskiego. Sesja została zainaugurowana wystąpieniem Starosty Poznańskiego, Pana Jana Grabkowskiego, który przedstawił radnym sprawozdanie dot. działań Starostwa Powiatowego i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu (informacja poniżej). W dalszej kolejności sprawozdania z działalności swoich jednostek w roku 2013 przedstawili Komendant Miejski Policji w Poznaniu -  mł. insp. Roman Kuster oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - st. bryg. Witold Rewers.

BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2013

        W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2013 Powiat Poznański (Policja, Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Straż Graniczna, Zarządzanie Kryzysowe, działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, Obrona Cywilna, powiatowa baza materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego) zaangażował środki finansowe w wysokości 1 mln. 403 tys. zł.    

Działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2013 wydatkowano około 79 tys. zł (w latach 2000-2013 prawie 620 tys. zł.).

W roku 2013 Komisja zebrała się trzykrotnie. Działania Komisji ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu, a szczególnie najmłodszych. W ramach działań Komisji prowadzono akcje odblaski dla pierwszoklasistów, w trakcie której rozdano około 4 tys. sztuk kamizelek odblaskowych, rozdawano karty ICE (IN CASE OF EMERGENCY) oraz ulotki dotyczące zagrożenia czadem. Wspierano również organizację konkursów poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu dorosłych, dzieci i młodzieży (w tym powiatowych eliminacji ogólnopolskiego konkursu plastycznego o tematyce ratowniczej, konkursu dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego  z okazji dnia 8 marca, czy szeregu przedsięwzięć realizowanych z Komendą Miejską Policji dot. bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu). Ważnym elementem profilaktycznym było rozpoczęcie w roku 2013 Konkursu skierowanego do mieszkańców Powiatu pt. „Czujka tlenku węgla może uratować twoje życie”). Z kolei w lutym 2013 roku, zorganizowano konferencję poświęconą bezpieczeństwu podczas imprez i zgromadzeń na terenie Powiatu Poznańskiego.

Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego, Wydziału Ruchu Drogowego KMP i Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu działa przy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego i podejmował działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie. Działania te dotyczyły m.in. uzgadnianiu zmian w organizacji ruchu drogowego, oznaczeń, budowy, przebudowy dróg itp. (m.in. w gm. Suchy Las, Swarzędz, Czerwonak, Rokietnica, Murowana Goślina).

Wsparcie finansowe Powiatu Poznańskiego dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, w roku 2013 wyniosło 644 tys. zł (w latach 2000-2013 ponad 4 mln. 744 tys. zł.).

W roku 2013 zakończono modernizację i rozbudowę Komisariatu Policji w Komornikach, współfinansowaną ze środków Powiatu Poznańskiego, spartą w latach 2012-2013 kwotą 475.000 zł. Dodatkowo w roku 2013 przekazano kwotę 150.000 zł.  na zakup wyposażenia do Komisariatu.               

450.000 zł przeznaczono na remonty Komisariatów Policji, w Kostrzynie (150.000 zł), Murowanej Goślinie (50.000 zł) i Pobiedziskach (250.000 zł).

Dodatkowo 30 tys. zł przeznaczono dla Komisariatu Policji w Kostrzynie – zwycięzcy konkursu „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego” (policjanci zakupili m.in. sprzęt biurowy  i informatyczny dla Komisariatu).    

Powiat Poznański ufundował także nagrody finansowe dla policjantów - zwycięzców konkursu Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców wojewódzkich eliminacji XXVI edycji Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”.

W roku 2013 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w wysokości 544 tys. zł  (w latach 2000-2013 ponad 3 mln. 544 tys. zł.).

     W ramach wsparcia finansowego kontynuowana jest modernizacja obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie (mieszczącego także Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP), gdzie za kwotę 380.000 zł wybudowano strażacki tor przeszkód.    

Ze środków Powiatu zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy i specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, wyposażenie grup specjalistycznych.

Dodatkowo, Powiat Poznański ufundował na nagrodę finansową dla strażaka - zwycięzcy konkursu Strażak Roku Powiatu Poznańskiego.

W roku 2013 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w wysokości około 76 tys. zł.  (w latach 2000-2013 ponad 576 tys. zł.).

W dalszym ciągu kontynuowany jest program sprzętowego doposażenia OSP finansowany ze środków Powiatu. W roku 2013, w ramach tego programu zakupionych zostało 62 szt. czujników bezruchu, torbę ratowniczą R-1, narzędzie ratownicze Hooligan, detektor prądu (planowane przekazanie I kwartał roku 2014). W roku 2013 przekazano (zakupione w roku 2012) jednostkom OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 16 defibrylatorów AED (oraz 1 treningowy dla Powiatowego Ośrodka Szkolenia OSP w Bolechowie).

Powiat Poznański w roku 2013 tradycyjnie wspierał inicjatywy mające na celu zwiększenie aktywności i sprawności fizycznej druhów, integrację druhów, promocję wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i działalności OSP, a także szkolenie prezesów i naczelników OSP. Ze strony Powiatu wsparto organizację:

- Powiatowego Turnieju w Tenisie Stołowym OSP i PSP;

- Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;

- Powiatowego Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych;

- Powiatowych Zawodów Strzeleckich Strażaków OSP i PSP;

- Powiatowych Zawodów w Ratownictwie Medycznym;

- Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka;

- Powiatowych Zawodów Wędkarskich OSP;

- Powiatowych Zawodów Piłkarskich OSP;

- Powiatowych Zawodów Sprawnościowych OSP;

- Corocznych spotkań z przedstawicielami OSP z terenu Powiatu;

- Szkolenia dla Prezesów, Naczelników i Komendantów OSP;

- Udział reprezentacji Powiatu w Krajowych i Europejskich Zawodach Sikawek Konnych.

Dodatkowo, jak co roku Powiat Poznański ufundował nagrody finansowe dla strażaka PSP i druhów OSP- zwycięzców konkursu Strażak Roku Powiatu Poznańskiego.

Na Zarządzanie Kryzysowe Powiat Poznański zaangażował środki finansowe w wysokości 495 tys. zł. (rezerwa + środki inwestycyjne i bieżące funkcjonowanie), wydatkowano około 24 tys. zł (w latach 2008-2013 łącznie wydatkowano środki około 239 tys. zł.).

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego zbierał się trzykrotnie.  W trakcie posiedzeń poruszano m.in. zagadnienia: porządek publiczny i bezpieczeństwo ppoż.  w Powiecie; ocena występujących i potencjalnych zagrożeń w Powiecie; współpraca z powiatowymi służbami, inspekcjami  i  strażami w sytuacjach kryzysowych; ćwiczenia i warsztaty szkoleniowe.

 W ramach ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przeprowadzona została ćwiczebna ewakuacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. Przeprowadzono także warsztaty szkoleniowe pod nazwą: „ochrona przeciwpożarowa terenów leśnych” (połączone z symulowanym zagrożeniem szlaku kolejowego i pasażerów).

W ramach swojej rutynowej działalności (w trybie 24 godzinnym) Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przesyłało ostrzeżenia meteorologiczne, komunikaty i informacje oraz informowało i współdziałało ze służbami, inspekcjami i strażami, Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego przy różnego rodzaju zdarzeniach, treningach i ćwiczeniach. 

W roku 2013 na realizację zadań obronnych przeznaczono kwotę 7 tys. zł dotacji Wojewody Wielkopolskiego.

Ww. środki pozwoliły na zorganizowanie szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego, gmin Powiatu oraz pracowników i funkcjonariuszy powiatowych  służb, inspekcji i straży.

W roku 2013 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz Placówki Straży Granicznej w Poznaniu - Ławicy, w wysokości 5 tys. zł. (w latach 2009-2013 63 tys. zł.).

          Przekazane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup paliwa dla pojazdów służbowych wypełniających na terenie Powiatu Poznańskiego zadania związane z zabezpieczeniem ładu i porządku publicznego.

Na wsparcie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego w roku  2013 Powiat Poznański przekazał środki finansowe w wysokości 5 tys. zł.

         Przekazane środki przeznaczone zostały na zakup przyczepy podłodziowej wyposażenia łodzi ratowniczej oraz sprzętu ratowniczego.

Na zadania z zakresu Obrony Cywilnej w roku 2013 Powiat Poznański przeznaczył środki finansowe w wysokości około 6 tys. zł. (w latach 2000-2013 ponad 391 tys. zł.).

         Ze środków OC tradycyjnie zorganizowano przeprowadzono Powiatowe Zawody Drużyn OC.

Na utrzymanie powiatowej bazy materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego w roku 2013 Powiat Poznański przeznaczył środki finansowe w wysokości 23 tys. zł. (w latach 2000-2013 ponad 255 tys. zł.).

         W roku 2013, w dalszym ciągu doposażano powiatową bazę materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego w sprzęt przeznaczony do realizowana akcji przeciwpowodziowych i ratowniczych.

Opracował:  Łukasz Sobolewski – Inspektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2019-10-21 11:35
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-30 08:45

drukuj całą stronę

Banery