BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

SESJA RADY POWIATU W POZNANIU POŚWIĘCONA BEZPIECZEŃSTWU NA TERENIE POWIATU

        Przeprowadzona dnia 13 lutego br. sesja Rady Powiatu w Poznaniu poświęcona została bezpieczeństwu publicznemu  na terenie Powiatu Poznańskiego. Sesja została zainaugurowana wystąpieniem Starosty Poznańskiego, Pana Jana Grabkowskiego, który przedstawił radnym sprawozdanie dot. działań Starostwa Powiatowego i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu (informacja poniżej). W dalszej kolejności sprawozdania z działalności swoich jednostek w roku 2012 przedstawili Komendanci Miejscy Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2012

        W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2012 Powiat Poznański (Policja, Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Straż Graniczna, Zarządzanie Kryzysowe, działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, Obrona Cywilna, Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy) zaangażował środki finansowe w wysokości około 1 mln. 280 tys. zł.    

Działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2012 wydatkowano około 70 tys. zł (w latach 2000-2012 prawie 540 tys. zł.).

W roku 2010 Komisja zebrała się 4-ro krotnie. Działania Komisji ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu, a szczególnie najmłodszych. W ramach działań Komisji prowadzono akcje odblaski dla pierwszoklasistów, w trakcie której rozdano około 4 tys. sztuk kamizelek odblaskowych, rozdawano karty ICE (IN CASE OF EMERGENCY) oraz ulotki dotyczące zagrożenia czadem. Wspierano również organizację konkursów poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu dorosłych, dzieci i młodzieży (w tym powiatowych eliminacji ogólnopolskiego konkursu plastycznego o tematyce ratowniczej, powiatowych eliminacji Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji, czy też konkursu dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego z okazji dnia 8 marca).

Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego, Wydziału Ruchu Drogowego KMP i Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu działał przy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego i podejmował działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie. Działania te dotyczyły m.in. uzgadnianiu zmian w organizacji ruchu drogowego, oznaczeń, budowy, przebudowy dróg itp.

Wsparcie finansowe Powiatu Poznańskiego dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, w roku 2012 wyniosło 540 tys. zł (w latach 2000-2012 ponad 4 mln. 100 tys. zł.).

Najważniejszym wydarzeniem, było rozpoczęcie (przy wsparciu gminy Komorniki) rozbudowy i modernizacji Komisariatu Policji w Komornikach. Planowane zakończenie inwestycji nastąpi latem 2013 r., a Komisariat po rozbudowie obejmować będzie 381 m2 (przed 185 m2). Wsparcie Powiatu umożliwiło także opracowanie materiałów dot. Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla nowego Komisariatu Policji w Luboniu oraz zakupu towarów i usług na potrzeby bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Policji. 

Dodatkowo 30 tys. zł przeznaczono dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie – zwycięzcy konkursu „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego” (policjanci zakupili m.in. sprzęt biurowy, informatyczny i techniki policyjnej dla Komisariatu).    Powiat Poznański ufundował także nagrody finansowe dla policjantów - zwycięzców konkursu Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego.

W roku 2012 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w wysokości 455 tys. zł  (w latach 2000-2012 ponad 3 mln. zł.).

     W ramach wsparcia finansowego kontynuowana jest modernizacja obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie (mieszczącego także Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP). Ze środków Powiatu zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy i specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, wyposażenie grup specjalistycznych. Środki Powiatu pozwoliły również na sfinansowanie szkolenia specjalistycznego funkcjonariuszy.

  Dodatkowo, Powiat Poznański ufundował na nagrodę finansową dla strażaka - zwycięzcy konkursu Strażak Roku Powiatu Poznańskiego, zaś ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska zakupiono 10.000 kg  sorbentów (o wartości 30 tys. zł). 

  19 maja 2012 r. otwarto zmodernizowaną strażnicę JRG nr 9 Mosina i OSP Mosina (sfinansowaną ze środków gminy Mosina i PSP). W roku 2010 Powiat wsparł modernizację kwotą  175 tys. zł przeznaczoną na zakup wyposażenia na potrzeby strażnicy PSP.

W roku 2012 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w wysokości około 100 tys. zł.  (w latach 2000-2012 ponad 500 tys. zł.).

W dalszym ciągu kontynuowany jest program sprzętowego doposażenia OSP finansowany ze środków Powiatu. W roku 2012, w ramach tego programu zakupionych zostało 16 defibrylatorów AED (oraz 1 treningowy dla Powiatowego Ośrodka Szkolenia OSP w Bolechowie). Defibrylatory zostaną przekazane wytypowanym jednostkom OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w I kwartale 2013 r.

Powiat Poznański w roku 2012 tradycyjnie wspierał inicjatywy mające na celu zwiększenie aktywności i sprawności fizycznej druhów, integrację druhów, promocję wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i działalności OSP, a także szkolenie prezesów i naczelników OSP. Ze strony Powiatu wsparto organizację:

- Powiatowego Turnieju w Tenisie Stołowym OSP i PSP;

- Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;

- Powiatowych Zawodów Strzeleckich Strażaków OSP i PSP;

- Powiatowych Zawodów w Ratownictwie Medycznym;

- Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka;

- Powiatowych Zawodów Sprawnościowych OSP.

- Corocznych spotkań z przedstawicielami OSP z terenu Powiatu;

- Szkolenia dla Prezesów, Naczelników i Komendantów OSP;

- Udział reprezentacji Powiatu w Krajowych i Europejskich Zawodach Sikawek Konnych.

Dodatkowo, jak co roku Powiat Poznański ufundował nagrody finansowe dla strażaka PSP i druhów OSP- zwycięzców konkursu Strażak Roku Powiatu Poznańskiego.

Na Zarządzanie Kryzysowe Powiat Poznański zaangażował środki finansowe w wysokości 496 tys. zł. (rezerwa + środki inwestycyjne i bieżące funkcjonowanie), wydatkowano około 30 tys. zł (w latach 2008-2012 łącznie wydatkowano środki około 215 tys. zł.).

         Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego zbierał się 4-ro krotnie. W trakcie posiedzeń poruszano m.in. zagadnienia: porządku publicznego i bezpieczeństwa ppoż.  w Powiecie; bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego; współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i  strażami w sytuacjach kryzysowych; ewakuacji budynków użyteczności publicznej.  W ramach ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przeprowadzona została ćwiczebna ewakuacja DPS Lisówki.

W ramach swojej rutynowej działalności (w trybie 24 godzinnym) Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przesyłało ostrzeżenia meteorologiczne, komunikaty i informacje oraz informowało i współdziałało ze służbami, inspekcjami i strażami, Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego przy różnego rodzaju zdarzeniach, treningach i ćwiczeniach.  Ze środków przewidzianych na zarządzanie kryzysowe zakupiono wyposażenie dla Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz pokryto koszty organizacji posiedzeń Zespołu Zarządzania Kryzysowego i ćwiczenia w DPS Lisówki.

W roku 2012 Powiat Poznański na realizację zadań obronnych Powiat zaangażował środki własne wysokości  6 tys. zł. oraz 8 tys. zł. dotacji Wojewody Wielkopolskiego.

Ww. środki pozwoliły na zorganizowanie szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej i pracowników Starostwa Powiatowego oraz pracowników gmin Powiatu oraz pracowników i funkcjonariuszy powiatowych  służb, inspekcji i straży.

W roku 2012 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz Placówki Straży Granicznej w Poznaniu - Ławicy, w wysokości 20 tys. zł. (w latach 2009-2012 58 tys. zł.).

      Przekazane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup paliwa dla pojazdów służbowych wypełniających na terenie Powiatu Poznańskiego zadania związane z zabezpieczeniem ładu i porządku publicznego.

Na wsparcie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego w roku  2012 Powiat Poznański przekazał środki finansowe w wysokości 20 tys. zł.

     Przekazane środki przeznaczone zostały na zakup silnika zaburtowego YAMAHA do łodzi typu RIB użytkowanej na akwenach w Powiecie Poznańskim.

Na zadania z zakresu Obrony Cywilnej w roku 2012 Powiat Poznański przeznaczył środki finansowe w wysokości około 41 tys. zł. (w latach 2000-2012 ponad 640 tys. zł.).

       W roku 2012, w dalszym ciągu doposażano Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy w Bolechowie. Zakupionych zostało 5 odcinków mobilnej zapory przeciwpowodziowej. Ze środków OC tradycyjnie przeprowadzono także Powiatowe Zawody Drużyn OC.

Opracował: Łukasz Sobolewski – Inspektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2019-10-21 11:46
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-30 09:02

drukuj całą stronę

Banery