BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2015 - ARCHIWUM

        W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2015 Powiat Poznański (Policja, Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Straż Graniczna, Zarządzanie Kryzysowe, działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, Obrona Cywilna, powiatowa baza materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego) zaangażował środki finansowe w wysokości 1.835.000,00 zł. (łącznie w latach 2000-2015 ponad 14.065.000,00 zł.).

Na działania pod patronatem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, w roku 2015 wydatkowano blisko 170.000,00 zł (w latach 2000-2015  940.000,00 zł.).

W roku 2015 Komisja zebrała się pięcio-krotnie. Działania Komisji ukierunkowane głównie były na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu, szczególnie tych najmłodszych. W ramach działań Komisji prowadzono akcje odblaski dla pierwszoklasistów, w trakcie której rozdano 7500 sztuk kamizelek odblaskowych. Wspierano również organizację konkursów i akcji poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu dorosłych, dzieci i młodzieży (w tym m.in.: konkursu plastycznego pt. „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga”; konkursu bezpieczeństwa ruchu drogowego z okazji dnia 8 marca; przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych z Komendą Miejską Policji w Poznaniu i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu). Ważnym elementem profilaktycznym było kontynuowanie konkursu skierowanego do mieszkańców Powiatu pt. „Czujka tlenku węgla może uratować twoje życie”). Rok 2015 to także kontynuacja współfinansowanego ze środków Powiatu  programu znakowania rowerów, pt.: „Poznański rower – bezpieczny rower”. Z kolei we wrześniu 2015 roku, na terenie JRG nr 8 w Bolechowie po raz drugi zorganizowany został we współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami piknik rodzinny pt. „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim”.

     W roku 2015 w ramach działań Komisji opracowano także (uchwalony następnie 25 listopada przez Radę Powiatu Poznańskiego) „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”.

Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego, Wydziału Ruchu Drogowego KMP i Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu działa przy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego podejmował działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie. Działania te dotyczyły m.in. uzgadnianiu zmian w organizacji ruchu drogowego, oznaczeń, budowy, przebudowy dróg itp., w gminach Kórnik, Rokietnica, Czerwonak, Mosina, Dopiewo, Kleszczewo oraz Tarnowo Podgórne.

Wsparcie finansowe Powiatu Poznańskiego dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, w roku 2015 wyniosło 700.000,00 zł  (w latach 2000-2015 ponad 6.123.000,00 zł.).

Wydarzeniem roku 2015 było zakończenie budowy nowego Komisariatu Policji w Luboniu, współfinansowanej ze środków Powiatu Poznańskiego (w latach 2014-2015 Powiat wsparł budowę i zakup niezbędnego wyposażenia kwotą 1.000.000,00 zł.). Ze środków Powiatu, za kwotę 120.000,00 zł zakupiono także samochód osobowy przeznaczony na nieoznakowany radiowóz oraz pojazd typu bus wraz z wyposażeniem policyjnym.

30.000,00 zł przeznaczono dla Komisariatu Policji w Stęszewie – zwycięzcy konkursu „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego” (za ww. środki zakupiono sprzęt techniki policyjnej, sprzęt informatyczny oraz niezbędne wyposażenie). Również 30.000,00 zł przeznaczono na zakup niezbędnych towarów i usług na potrzeby funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Powiat Poznański ufundował także nagrody finansowe dla policjantów - zwycięzców konkursu Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego oraz nagrody finansowe dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu za osiągnięcia w służbie w trakcie realizacji zadań na terenie Powiatu (łącznie wydatkowano 20.000,00 zł, a w roku 2015 nagrodzono 31 policjantów).

W roku 2015 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w wysokości blisko 720.000,00 zł. (w latach 2000-2015 ponad 4.746.000,00 zł.).

     W ramach wsparcia finansowego Powiatu kontynuowana jest modernizacja obiektu i terenu wokół Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie (mieszczącego także Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP), gdzie w roku 2015 zakończono remont garaży oraz wymianę instalacji elektrycznej. Środki Powiatu pozwoliły także na dofinansowanie zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego (łącznie 300.000,00 zł).

W 2015 roku, ze środków Powiatu zakupiono także drobny sprzęt ratowniczo-gaśniczy i specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenie grup specjalistycznych. Ze środków Powiatu zorganizowano również szkolenia specjalistyczne dla strażaków PSP oraz członków jednostek OSP (łącznie 345.000,00 zł).

Dodatkowo kwotę 70.000,00 zł przeznaczono na zakup paliwa dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych PSP uczestniczących w działaniach ratowniczych w trakcie zdarzeń w roku 2015 na terenie Powiatu.

      Powiat Poznański ufundował także na nagrodę finansową dla strażaka - zwycięzcy konkursu Strażak Roku Powiatu Poznańskiego.

W roku 2015 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w wysokości 100.000,00 zł. (w latach 2000-2015 ponad 763.000,00 zł.).

W dalszym ciągu kontynuowany jest program sprzętowego doposażenia OSP finansowany ze środków Powiatu. W roku 2015, w ramach tego programu zakupiono i przekazano 20 agregatów prądotwórczych dla 20 jednostek OSP nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zakupiono także 6 pił spalinowych i detektor napięcia elektrycznego, które zostaną przekazane jednostkom OSP w roku 2016.

Powiat Poznański w roku 2015 tradycyjnie wspierał inicjatywy mające na celu zwiększenie aktywności i sprawności fizycznej druhów, integrację druhów, promocję wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i działalności OSP, a także szkolenie prezesów i naczelników OSP. Ze strony Powiatu wsparto:

- Powiatowy Turniej w Tenisie Stołowym OSP i PSP;

- Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej;

- Powiatowe Zawody Strzeleckie Strażaków OSP i PSP;

- Powiatowe Obchody Dnia Strażaka;

- Powiatowe Zawody Sprawnościowe OSP;

- Szkolenia dla Prezesów, Naczelników i Komendantów OSP;

- Warsztaty szkoleniowe dla OSP i PSP „Bezpieczne ferie na lodzie”;

- Udział reprezentacji Powiatu w Krajowych i Europejskich Zawodach Sikawek Konnych.

Dodatkowo, jak co roku Powiat Poznański ufundował nagrody finansowe dla strażaka PSP i druhów OSP- zwycięzców konkursu Strażak Roku Powiatu Poznańskiego.

Na Zarządzanie Kryzysowe Powiat Poznański zaangażował środki finansowe w wysokości prawie 37.000,00 zł. (w latach 2008-2015 łącznie wydatkowane środki to  300.000,00 zł.).

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego zbierał się trzy-krotnie.  W trakcie posiedzeń poruszano tematy dotyczące:

- Oceny występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny, prognozowania tych zagrożeń – roczne sprawozdanie „Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie poznańskim”;

- Oceny stanu ochrony przeciwpożarowej i innych nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, prognozowania ich wystąpienia – „Informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego”;

- Planu ratowniczego Powiatu Poznańskiego;                                            

- Określenia zadań dla krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego zorganizowanego na poziomie Powiatu Poznańskiego - „Strategia rozwoju ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska aglomeracji poznańskiej w latach 2011 – 2020”. 

           Ww. środki posłużyły do zapewnienia funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na szczeblu Powiatu, w tym zakupu sprzętu dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego – PCZK, obsługi systemów łączności, obsługi pojazdu służbowego oraz organizacji spotkań i szkolenia z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

PCZK zapewniało całodobowy przepływ informacji przekazując ostrzeżenia, komunikaty i informacje, biorąc także udział w różnego rodzaju alarmach, ćwiczeniach i treningach. PCZK współdziałało także ze służbami, inspekcjami i strażami, Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W roku 2015 na realizację zadań obronnych przeznaczono kwotę 9.000,00 zł.

Ww. środki pozwoliły na zorganizowanie szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego, gmin Powiatu oraz pracowników i funkcjonariuszy powiatowych służb, inspekcji i straży.

W roku 2015 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz Placówki Straży Granicznej w Poznaniu - Ławicy, w wysokości 5.000,00 zł. (w latach 2009-2015, to 73.000,00 zł.).

          Przekazane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup paliwa dla pojazdów służbowych wypełniających na terenie Powiatu Poznańskiego zadania związane z zabezpieczeniem ładu i porządku publicznego.

Na zadania z zakresu Obrony Cywilnej w roku 2015 Powiat Poznański przeznaczył środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł. (w latach 2000-2014 - 466.000,00 zł.).

         Ze środków OC tradycyjnie zorganizowano i przeprowadzono Powiatowe Zawody Drużyn OC, które w roku 2015 odbyły się w Buku.

Na utrzymanie powiatowej bazy materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego w roku 2015 Powiat Poznański przeznaczył środki finansowe w wysokości 45.000,00 zł (w latach 2000-2015 zakupiono sprzęt i wyposażenie wartości 337.000,00 zł.).

         W roku 2015, w dalszym ciągu doposażano Powiatową Bazę Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego w sprzęt przeznaczony do realizowana akcji przeciwpowodziowych i ratowniczych. Zakupiono m.in. 6 sztuk mobilnej zapory przeciwpowodziowej, sprzęt okopowy oraz sprzęt do konserwacji posiadanego wyposażenia.

Kwalifikacja wojskowa.

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 3 i 4, których pracę organizuje Starostwo Powiatowe w Poznaniu,  przebadały i ustaliły kategorie wojskowe ponad 2000 osób.

Opracował: Łukasz Sobolewski – Inspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Sobolewski
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2019-10-17 13:48
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-27 10:09

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 532
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-27 10:09
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00