BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM – 2018 - Archiwum

         W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2018 Powiat Poznański (Policja, Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, bezpieczeństwo na obszarach wodnych, Straż Graniczna, Zarządzanie Kryzysowe, działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, Obrona Cywilna, powiatowa baza materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego) przeznaczył środki finansowe w wysokości około 2.700.000,00 zł. (łącznie w latach 2000-2018 wydatkowano już prawie 22.500.000,00  zł.).

Na działania pod patronatem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, w roku 2018 wydatkowano prawie 200.000,00 zł. (w latach 2000-2018  wydatkowano 1.633.000,00 zł.).

Działania Komisji ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu, szczególnie tych najmłodszych. W ramach działań Komisji jesienią 2018 tradycyjnie prowadzona będzie „akcja odblask dla pierwszoklasisty” (w jej trakcie w ciągu 16 lat rozdano około 60.000 sztuk kamizelek i elementów odblaskowych). Wspierano również organizację konkursów i akcji poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu dorosłych, dzieci i młodzieży (w tym m.in.: konkursu plastycznego poświęconemu profilaktyce przeciwpożarowej; konkursu bezpieczeństwa ruchu drogowego z okazji dnia 8 marca; przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych z Komendą Miejską Policji w Poznaniu i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu). Ważnym elementem profilaktycznym jest rozpoczęcie w roku 2013 konkursu skierowanego do mieszkańców Powiatu pt. „Czujka tlenku węgla może uratować twoje życie”, których dotychczas przekazano 652 sztuki. Z kolei w roku 2014 rozpoczęto, współfinansowany ze środków Powiatu  program znakowania rowerów, pt.: „Poznański rower – bezpieczny rower”.  Także od roku 2014 roku, na terenie JRG nr 8 w Bolechowie organizowany jest we współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami piknik rodzinny pt. „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim”. Piknik, oprócz funkcji prewencyjnych, integracyjnych i rozrywkowych stanowi okazję do przekazania Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych sprzętu zakupionego ze środków Powiatu Poznańskiego.

Wsparcie finansowe Powiatu Poznańskiego dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, w roku 2018 to prawie 630.000,00 zł. (w latach 2000-2017 wsparcie dla KMP wyniosło około 8.579.000,00 zł.).

Kwota 500.000,00 zł, przeznaczona na modernizację Komisariatu Policji Tarnowo Podgórne, została przeniesiona do wydatkowania na rok 2019.

Powiat Poznański realizuje zadania mające na celu zwiększenie skuteczności pracy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Podstawą tych działań jest zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy policjantów, w tym: modernizacja i wyposażenie policjantów   w nowoczesny sprzęt, finansowanie akcji prewencyjnych i profilaktycznych.

Najważniejsze wydatki 2018:

- współfinansowanie remontu Ogniwa Przewodników Psów Służbowych WZM KMP w Poznaniu;

- zakup karuzeli dla koni wraz z montażem dla Ogniwa Konnego WZM KMP w Poznaniu;

-  zakup środków transportu: 7 samochodów typu SUV, 1 typu C i 1 typu B;

- pozostałe wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (zakup sprzętu biurowego, łączności i informatyki, gospodarczego, techniki policyjnej;

- zakup  narkotestów  na  potrzeby  Komendy  Miejskiej  Policji   w Poznaniu;

- doposażenie nowej siedziby Ogniwa Konnego KMP w Poznaniu.

       Tradycyjnie kontynuowany jest konkurs na „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego”, którego celem jest promowanie  i premiowanie najlepszych komisariatów w Powiecie (z nagrodą w kwocie 30 tys. zł z przeznaczeniem na inwestycję lub zakup artykułów/materiałów na rzecz komisariatu, a od roku 2018 z trzema nagrodami finansowymi - 30 tys., 10 tys. i 5 tys.). Ustanowienie ww. Konkursu oraz finansowe nagrodzenie zwycięskiego komisariatu stworzyć ma element współzawodnictwa między funkcjonariuszami i komisariatami, sprzyjając działaniom na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w Powiecie Poznańskim. Komisariatem Roku 2017 został KP Kostrzyn, 2 miejsce KP Mosina, trzecie miejsce zajął KP Suchy Las (nagroda przyznawana jest za rok poprzedni).

       Organizowany od chwili powstania Powiatu (tj. od 1999 roku) konkurs „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” stanowi doskonałą motywację dla samych policjantów. Poprzez promowanie najlepszych, przyczynia się do budowania zaufania pomiędzy społecznością lokalną, a funkcjonariuszami, zaś policjanci motywowani są trzema nagrodami finansowymi fundowanymi przez Powiat Poznański.

       Powiat Poznański przekazał także środki na nagrody pieniężne dla policjantów za szczególne osiągnięcia w służbie na terenie Powiatu Poznańskiego (w roku 2018 jest to łącznie 15.000,00 zł).

W roku 2018 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w wysokości ponad 1.300.000,00 zł. (w latach 2000-2018 było to ponad 8.600.000,00 zł.).

       Najważniejszym elementem współpracy z KM PSP jest modernizacja obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie (mieszczącego także Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP).     

Najważniejsze wydatki 2018:

– dofinansowanie zakupu pojazdów i sprzętu;

– dofinansowanie modernizacji obiektów na terenie filii Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zlokalizowanego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krzesinach;

– sfinansowanie modernizacji obiektu oraz terenu do ćwiczeń JRG -8 w Bolechowie;

– dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenie grup specjalistycznych, wyposażenia socjalnego, sfinansowanie szkoleń, warsztatów, kursów specjalistycznych;

      Od 2016 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zabezpieczano środki finansowe na realizację zadania „Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu”, w latach 2016 - 2018 w łącznej kwocie 2.000.000,00zł:

- w roku 2016 – kwota 500.000,00 zł;

- w roku 2017 - kwota 1.000.000,00zł;

- w roku 2018 - kwota 500.000,00zł.

W roku 2018 Powiat Poznański wydatkował środki finansowe na rzecz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w wysokości 236.000,00 zł. (w latach 2000-2018 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w wysokości ponad 1.333.000,00  zł).

Ze środków Powiatu Poznańskiego realizowany jest program sprzętowego doposażenia OSP. Środki Powiatu pozwoliły na zakup w roku 2018 – 36 szt. prądownic i 108 odcinków węża (przekazanych dnia 15 września 2018 r., w Bolechowie).

W 2018 kwotę 100.000,00 zł przeznaczono na wsparcie budowy budynku gminnego – mieszczącego remizę OSP Puszczykowo.

Powiat Poznański tradycyjnie wspiera również inicjatywy mające na celu zwiększenie aktywności i sprawności fizycznej druhów, integrację druhów, promocję wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i działalności OSP, a także szkolenie prezesów i naczelników OSP. Ze strony Powiatu wspieramy organizację:

- Powiatowego Turnieju w Tenisie Stołowym OSP i PSP;

- Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;

- Powiatowych Zawodów Wędkarskich OSP i PSP;

- powiatowego Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych;

- Powiatowych Zawodów Strzeleckich Strażaków OSP i PSP;

- Powiatowych Zawodów w Ratownictwie Medycznym;

- Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka;

- Powiatowych Zawodów Sprawnościowych OSP;

- Corocznych spotkań z przedstawicielami OSP z terenu Powiatu;

- Szkolenia dla Prezesów, Naczelników i Komendantów OSP;

- Powiatowych Zawodów Pływackich OSP i PSP;

- Udział reprezentacji Powiatu w Krajowych i Europejskich Zawodach Sikawek Konnych.

Dodatkowo, co roku Powiat Poznański funduje nagrody finansowe dla druhów OSP- zwycięzców konkursu Strażak Roku Powiatu Poznańskiego.

Na Zarządzanie Kryzysowe Powiat Poznański zabezpieczył w roku 2018 środki finansowe w wysokości 687.000,00 zł., w tym 650.000,00 zł to ustawowa rezerwa na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych, wydatkowano zaś ponad 13.000,00 zł (w latach 2008-2018 łącznie wydatkowane środki to 339.000,00 zł.).

W Roku 2018 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego dotychczas zbierał się trzy-krotnie.  W trakcie posiedzeń poruszano tematy dotyczące:

- oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie;

- oceny stanu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej;

- wystąpienia awarii w zakładzie dużego ryzyka;

-  przygotowania Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego;

- oceny stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego;

- oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego.

         Ww. środki posłużyły do zapewnienia funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na szczeblu Powiatu, w tym zakupu sprzętu dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego – PCZK, obsługi systemów łączności, oraz organizacji spotkań, szkoleń     i ćwiczeń z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

PCZK zapewnia całodobowy przepływ informacji przekazując ostrzeżenia, komunikaty i informacje, biorąc także udział w różnego rodzaju alarmach, ćwiczeniach i treningach. PCZK współdziała także ze służbami, inspekcjami i strażami, Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W roku 2018 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz Placówki Straży Granicznej w Poznaniu - Ławicy, w wysokości 20.000,00 zł. (w latach 2009-2018 przekazano łącznie 108.000,00 zł.).

         Przekazane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup paliwa dla pojazdów służbowych wypełniających na terenie Powiatu Poznańskiego zadania związane z zabezpieczeniem ładu  i porządku publicznego.

Na zadania z zakresu Obrony Cywilnej w roku 2018 Powiat Poznański przeznaczył środki finansowe w wysokości ponad 11.000,00 zł. (w latach 2000-2018 wydatkowano 698.000,00 zł.).

         Ze środków od 2005 roku organizowane są m.in. Powiatowe Zawody Drużyn Obrony Cywilnej o puchar Starosty Poznańskiego, będące sprawdzeniem gotowości drużyn ratownictwa ogólnego OC do działania. Ww. środki posłużyły także na zakup sprzętu ratowniczego do użycia przez ww. Jednostki.

Na utrzymanie powiatowej bazy materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego w roku 2018 Powiat Poznański przeznaczył środki finansowe w wysokości prawie 20.000,00 zł (w latach 2000-2018 zakupiono sprzęt i wyposażenie o wartości 369.000,00  zł.).

         Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym jednym z zadań powiatu jest zorganizowanie tzw. magazynu przeciwpowodziowego. Powiatowa Baza Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego zlokalizowana jest przy JR-G nr 8 w Bolechowie i w sprzęt przeznaczony do realizowana akcji przeciwpowodziowych i ratowniczych. Obecnie na stanie magazynu znajdują się m.in. worki oraz folia do uszczelniania wałów, agregaty prądotwórcze, pompy, sprzęt okopowy, sprzęt pływający, osuszacze, piły spalinowe, płachty do zabezpieczenia zerwanych/uszkodzonych dachów, mobilna zapora przeciwpowodziowa i inny sprzęt.

W roku 2018 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na wsparcie realizacji przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego oraz Ratownictwo Wodne RP zadań ratownictwa wodnego, w wysokości 60.000,00 zł. (od roku 2012 wsparcie Powiatu na realizację tego zadania wyniosło w sumie 125.000,00 zł).

          Przekazane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego oraz sfinansowanie bieżącej działalności polegającej na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom na akwenach Powiatu.

W roku 2018 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na wsparcie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu – współfinansowanie zakupu ambulansu w wysokości 200.000,00 zł. (w latach 2005-2018 wsparcie Powiatu wyniosło w sumie 420.000,00 zł).

          Przekazane środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu łączności.

Kwalifikacja wojskowa.

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 3 i 4, których pracę organizuje Starostwo Powiatowe w Poznaniu,  przebadały i ustaliły kategorie wojskowe ponad 1952 osób.

W roku 2018 na realizację zadań obronnych przeznaczono kwotę 2.500,00 zł. (dotychczas ze środków Powiatu od roku 2014 dofinansowano ww. zadanie kwotą ponad 20.000,00 zł).

Ww. środki pozwoliły na zorganizowanie szkolenia obronnego (refundowanego w części przez Wojewodę Wielkopolskiego) dla pracowników Starostwa Powiatowego, gmin Powiatu oraz pracowników i funkcjonariuszy powiatowych służb, inspekcji  i straży.

  • opublikował: Sobolewski Łukasz
    data publikacji: 2020-02-05 08:48
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2020-12-02 14:33

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 533
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-02 14:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:31