BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2016 - ARCHIWUM

        W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2016 Powiat Poznański (Policja, Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Straż Graniczna, Zarządzanie Kryzysowe, działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, Obrona Cywilna, powiatowa baza materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego) zaangażował środki finansowe w wysokości ponad 2.000.000,00 zł. Łącznie w latach 2000-2016 to 16.086.000,00 zł.).

Na działania pod patronatem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, w roku 2016 wydatkowano 246.000,00 zł (w latach 2000-2016 1.235.000,00 zł.).

W roku 2016 Komisja zebrała się cztero-krotnie. Tradycyjnie największa uwaga prac Komisji skierowana była na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególną uwagę kierowano na poprawę bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców Powiatu. W ramach działań Komisji prowadzono akcje wręczania odblasków dla pierwszoklasistów, w trakcie której rozdano 2600 sztuk kamizelek odblaskowych. Wspierano także organizację konkursów i akcji poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu dorosłych, dzieci i młodzieży (w tym m.in.: konkursu plastycznego  pt. „W trosce o nasze bezpieczeństwo”; konkursów bezpieczeństwa ruchu drogowego, akcji prewencyjnych z okazji dnia 8 marca i 6 grudnia; innych przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych z Komendą Miejską Policji w Poznaniu i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu). Ważnym elementem profilaktycznym było kontynuowanie konkursu skierowanego do mieszkańców Powiatu pt. „Czujka tlenku węgla może uratować twoje życie”). Rok 2016 to także kontynuacja współfinansowanego ze środków Powiatu  programu znakowania rowerów, pt.: „Poznański rower – bezpieczny rower”. Z kolei we wrześniu 2016 roku, na terenie JR-G nr 8   w Bolechowie po raz trzeci zorganizowany został we współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami piknik rodzinny pt. „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim”.

Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego, Wydziału Ruchu Drogowego KMP i Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu działa przy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego podejmował działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie. Działania te dotyczyły m.in. zmian miejsc przystanków autobusowych, przesunięcia przejść dla pieszych, wycinki drzew i krzewów zasłaniających widoczność kierującym  i pieszym, sprawdzenia prawidłowego oznakowania poziomego i pionowego zwłaszcza w obrębie szkół i przedszkoli w gminach i miejscowościach Powiatu Poznańskiego itp., w gminach Rokietnica, Mosina, Komorniki, Kleszczewo, Luboń, Suchy Las, Pobiedziska, Swarzędz, Buk oraz Tarnowo Podgórne.

Wsparcie finansowe Powiatu Poznańskiego dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, w roku 2016 wyniosło 795.000,00 zł  (w latach 2000-2016 ponad 6.918.000,00 zł.).

Wydarzeniem roku 2016 było rozpoczęcie budowy nowego Komisariatu Policji w Dopiewie, współfinansowanej ze środków Powiatu Poznańskiego (w latach 2016-2017 Powiat wesprze budowę  Komisariatu kwotą 1.000.000,00 zł.). Pozostałe środki Powiatu, zostały wydatkowane: na zakup (w ramach współfinansowania) 5 sztuk samochodów osobowych przeznaczonych na nieoznakowane radiowozy; remont Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie; zakup konia z rzędem jeździeckim.

Ponadto 30.000,00 zł przeznaczono dla Komisariatu Policji w Mosinie – zwycięzcy konkursu „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego” (za ww. środki zakupiono sprzęt i wyposażenie na potrzeby Komisariatu).

Powiat Poznański ufundował także nagrody finansowe dla policjantów - zwycięzców konkursu Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego oraz nagrody finansowe dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu za osiągnięcia w służbie w trakcie realizacji zadań na terenie Powiatu (łącznie wydatkowano 25.000,00 zł, a w roku 2016 nagrodzono 35 policjantów).

W roku 2016 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w wysokości blisko 795.000,00 zł. (w latach 2000-2016 ponad 5.540.000,00 zł.). Dodatkowo kwota 500.000,00 zł zaplanowana w budżecie roku 2016 na realizację zadania „Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu” została przeniesiona do wydatkowania w roku 2017.

     W ramach wsparcia finansowego Powiatu kontynuowana jest modernizacja obiektu i terenu wokół Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie (mieszczącego także Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP), gdzie w roku 2016 zakończono m.in. remont garaży, łazienek oraz wygrodzono teren Jednostki (wartość prac to 400.000,00 zł). Środki Powiatu pozwoliły także na: dofinansowanie zakupu pojazdu operacyjnego; sfinansowanie budowy stanowisk do ćwiczeń na terenie JR-G nr 8 w  Bolechowie; dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenia grup specjalistycznych, organizacji szkoleń specjalistycznych dla strażaków PSP (łącznie to 395.000,00 zł). Dodatkowo kwotę 50.000,00 zł przekazano, na remont dachu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Krzesiny.

     Jednak najważniejszym wydarzeniem roku 2016 było podpisanie umowy przez Starostę Poznańskiego i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu o dofinansowaniu budowy nowej strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4. Na wsparcie ww. inwestycji         w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego zabezpieczono środki  w wysokości 2.000.000,00 zł:

- w roku 2016 – kwota 500.000,00 zł („przeniesiona do wydatkowania w roku 2017);

- w roku 2017 - kwota 1.000.000,00zł;

- w roku 2018 - kwota 500.000,00zł.

 Powiat Poznański ufundował także na nagrodę finansową dla strażaka - zwycięzcy konkursu Strażak Roku Powiatu Poznańskiego.

W roku 2016 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w wysokości blisko 105.000,00 zł. (w latach 2000-2016 ponad 867.000,00 zł.).

W dalszym ciągu kontynuowany jest program sprzętowego doposażenia OSP finansowany ze środków Powiatu. W roku 2016, w ramach tego programu zakupiono i przekazano 32 sztuk pił spalinowych dla 32 jednostek OSP nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Powiat Poznański w roku 2016 tradycyjnie wspierał inicjatywy mające na celu zwiększenie aktywności i sprawności fizycznej druhów, integrację druhów, promocję wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i działalności OSP, a także szkolenie prezesów i naczelników OSP. Ze strony Powiatu wsparto:

- Powiatowy Turniej w Tenisie Stołowym OSP i PSP;

- Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej;

- Powiatowe Zawody Strzeleckie Strażaków OSP i PSP;

- Powiatowe Obchody Dnia Strażaka;

- Powiatowe Zawody Sprawnościowe OSP;

- Szkolenie dla Prezesów, Naczelników i Komendantów OSP;

- Powiatowe Mistrzostwa Strażaków OSP, PSP i Policji w biegu na 10 km.;

- Powiatowe Zawody Wędkarskie OSP i PSP;

- Powiatowe Zawody w Ratownictwie Medycznym;

- IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Powiatu Poznańskiego.

Dodatkowo, jak co roku Powiat Poznański ufundował nagrody finansowe dla strażaka PSP i druhów OSP- zwycięzców konkursu Strażak Roku Powiatu Poznańskiego.

Na Zarządzanie Kryzysowe Powiat Poznański zaangażował środki finansowe w wysokości prawie 19.000,00 zł.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego zbierał się cztero-krotnie (w tym dwa posiedzenia wyjazdowe, w Komisariacie Policji w Luboniu oraz w siedzibie Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Poznaniu).  W trakcie posiedzeń poruszano m.in. tematy dotyczące:

- Oceny występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny, prognozowania tych zagrożeń – roczne sprawozdanie „Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie poznańskim”;

- Oceny stanu ochrony przeciwpożarowej i innych nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, prognozowania ich wystąpienia – „Informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego”;

- Informacja z realizacji zadań Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej;

- Informacja z realizacji zadań Powiatowej Inspekcji Sanitarnej;

- Plan gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt dla Powiatu Poznańskiego;

- Przygotowanie powiatowych służb, inspekcji i straży do sezonu zimowego.

           Ww. środki posłużyły do zapewnienia funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na szczeblu Powiatu, w tym zakupu sprzętu dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego – PCZK, obsługi systemów łączności, obsługi pojazdu służbowego oraz organizacji spotkań i szkolenia z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

PCZK zapewniało całodobowy przepływ informacji przekazując ostrzeżenia, komunikaty i informacje, biorąc także udział w różnego rodzaju alarmach, ćwiczeniach i treningach. PCZK współdziałało także ze służbami, inspekcjami i strażami, Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W roku 2016 na realizację zadań obronnych przeznaczono kwotę 16.000,00 zł.

Ww. środki pozwoliły na zorganizowanie 2 szkoleń obronnych dla pracowników Starostwa Powiatowego, gmin Powiatu oraz pracowników i funkcjonariuszy powiatowych służb, inspekcji  i straży.

W roku 2016 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz Placówki Straży Granicznej w Poznaniu - Ławicy, w wysokości 5.000,00 zł. (w latach 2009-2016, to 78.000,00 zł.).

          Przekazane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup paliwa dla pojazdów służbowych wypełniających na terenie Powiatu Poznańskiego zadania związane z zabezpieczeniem ładu  i porządku publicznego.

Na zadania z zakresu Obrony Cywilnej w roku 2016 Powiat Poznański przeznaczył środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł.

         Ze środków OC tradycyjnie zorganizowano i przeprowadzono Powiatowe Zawody Drużyn OC, które w roku 2016 odbyły się w Kobylnicy.

Na utrzymanie powiatowej bazy materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego w roku 2016 Powiat Poznański przeznaczył środki finansowe w wysokości 14.000,00 zł

         W roku 2016, w dalszym ciągu doposażano Powiatową Bazę Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego w sprzęt przeznaczony do realizowana akcji przeciwpowodziowych  i ratowniczych. Zakupiono m.in. wodery i sztormiaki oraz sprzęt do konserwacji posiadanego wyposażenia.

Kwalifikacja wojskowa.

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 3 i 4, których pracę organizuje Starostwo Powiatowe w Poznaniu,  przebadały i ustaliły kategorie wojskowe ponad 1881 osób.

Opracował: Łukasz Sobolewski – Główny Specjalista - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, tel. 61 84-18-816, lukasz.sobolewski@powiat.poznan.pl

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Sobolewski
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2019-10-17 09:32
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-27 10:07

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 531
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-27 10:07
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:31