BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA

W POWIECIE POZNAŃSKIM  W ROKU 2022

 

                W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w roku 2022 przez powiat poznański (policja, straż pożarna, ochotnicze straże pożarne, bezpieczeństwo na obszarach wodnych, straż graniczna, zarządzanie kryzysowe, działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, powiatowa baza materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego) wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.916.344,41 zł. (łącznie w latach 2000-2022 wydatkowano już   35.978.843,11 zł.).

 

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego powiat poznański przeznaczył w roku 2022 środki finansowe w wysokości 57.345,08 zł. (w latach 2008-2022 łącznie wydatkowane środki to 2.548.153,57 zł.).

Ww. środki posłużyły do zapewnienia funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu, wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, organizację szkolenia z zakresu Zarządzania Kryzysowego oraz zakupu sprzętu  dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego – PCZK i obsługi systemów łączności zarządzania kryzysowego.

 

W roku 2022 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego zebrał się na siedmiu  posiedzeniach,  w trakcie których poruszono tematy dotyczące:

- Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;

- Doskonalenie zasad współpracy uczestników zarządzania kryzysowego, koordynacja działań;

- Działania Powiatowego Lekarza Weterynarii w trakcie wystąpienia ogniska tzw. „ptasiej grypy” w m. Bolesławiec, gm. Mosina;

- Organizacja miejsc pobytu dla uchodźców z terenu Ukrainy (2-krotnie);

- Wystąpienie na jeziorze Niepruszewskim masowego „śnięcia ryb”;

- Przygotowanie planu pracy Zespołu na rok 2023.

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego zapewniało całodobowy przepływ informacji, przekazując ostrzeżenia, komunikaty i informacje, biorąc także udział w różnego rodzaju alarmach, ćwiczeniach i treningach. PCZK współdziała także ze służbami, inspekcjami i strażami, gminnymi centrami zarządzania kryzysowego oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Na działania pod patronatem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego w roku 2022 wydatkowano 245.849,80 zł. (w latach 2000-2022  wydatkowano ponad 2.432.924,46 zł.).

Działania Komisji ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, szczególnie najmłodszych. W roku 2022 Komisja zbierała się 4-krotnie, a tematy jej posiedzeń dotyczyły szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym także w ruchu drogowym, m.in.:

1. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu i Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu ze swojej działalności.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ratownictwa na terenie Powiatu Poznańskiego w 2021 roku.

3. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli.

4. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej i innych nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

5. Informacja Prokuratora Okręgowego w zakresie ścigania przestępstw oraz stanu praworządności na terenie Powiatu Poznańskiego w 2021 i pierwsze półrocze roku 2022.

6. Działania podejmowane przez służby i społeczne organizacje ratownicze w okresie letnim 2022 (KMP, KMPSP, PSSE).

7. WOPR – przedstawienie informacji dotyczącej planu patroli na terenie powiatu poznańskiego.

8. Informacje dotyczące uchodźców z Ukrainy na terenie działania Placówki Straży Granicznej – Poznań Ławica.

9. Zaopiniowanie projektu „Budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2023” w zakresie realizacji zadań Starosty, dotyczących zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

10. Informacja ZDP dotycząca utrzymania dróg powiatowych i innych w okresie letnim i zimowym.

 

 

W ramach działań Komisji prowadzona była dalej akcja „Odblaski dla pierwszoklasistów”. Dzięki niej przez 21 lat rozdano blisko 85.000 kamizelek i elementów odblaskowych (w roku 2022 było to 6500 szt.). Kontynuowano także rozpoczęty w roku 2013 konkurs skierowany do mieszkańców powiatu pt. „Czujka tlenku węgla może uratować twoje życie”.  Dotychczas przekazano 915 sztuk tych urządzeń (w roku 2022 były to 81 szt.). W 2022 roku Powiat wsparł także organizację wspólnie z Komendą Miejską Policji w Poznaniu konkursu fotograficznego pod nazwą „Skrzydła życia – widzę, słyszę, reaguję” oraz wspólnie z Polskim Związkiem Motorowym i Automobilklubem Wielkopolska powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadpodstawowych.

 

 

We wrześniu 2022 roku tradycyjnie na terenie JRG nr 8 Bolechowie przeprowadzono organizowany we współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami piknik rodzinny pt. „Bezpieczni w powiecie poznańskim”. Piknik, oprócz funkcji prewencyjnych, integracyjnych i rozrywkowych, stanowił okazję do przekazania jednostkom ochotniczych straży pożarnych sprzętu zakupionego ze środków powiatu poznańskiego.

 

Piknik rodzinny „Bezpieczni w powiecie poznańskim”.

Piknik rodzinny „Bezpieczni w powiecie poznańskim” organizowany jest od roku 2014 roku we współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami (z przerwą w roku 2020). Tradycyjnie odbywa się na terenie JRG nr 8 w Bolechowie. 

W latach poprzednich, oprócz funkcji prewencyjnych, integracyjnych i rozrywkowych, piknik stanowił okazję do przekazania jednostkom ochotniczych straży pożarnych sprzętu zakupionego ze środków powiatu poznańskiego:

- rok 2014 – 180 sztuk kompletów składających się ze sztormiaka i spodniobutów dla 34 jednostek OSP (niewłączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego). Wartość sprzętu: 49.593,60 zł;

- rok 2015 – 20 sztuk agregatów prądotwórczych dla 20 jednostek OSP (niewłączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego). Wartość sprzętu: 53.000,00 zł.

- rok 2016 – 32 sztuki pił spalinowych dla 32 jednostek OSP (niewłączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego). Wartość sprzętu: 90.563,00 zł.

- rok 2017 – 20 sztuk pomp szlamowych dla 20 jednostek OSP (niewłączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego). Wartość sprzętu: 99.600,00 zł.

- rok 2018 – 36 sztuk prądownic i 108 odcinków węża 20 m dla 36 jednostek OSP. Wartość sprzętu: 97.200,00 zł.

- rok 2019 – 25 zestawów składających się ze smoka pływającego, 2 odcinków węża ssawnego W-100, 1 odcinka węża tłocznego powlekanego W-75, 2 odcinków węża tłocznego powlekanego W-52 dla 25 jednostek OSP. Wartość sprzętu: 97.500,00 zł.

- w roku 2020 w terminie planowanego pikniku (Piknik nie odbył się, przeprowadzono z zachowaniem zasad dystansu społecznego spotkanie z Jednostkami OSP z terenu Powiatu) przekazano dla 25 jednostek OSP zestawy: pompa zatapialna EVAK 50 EUB 2; przedłużacz 20 m IP65; wąż tłoczny 20 m W-52.  Wartość sprzętu: 98.750,00 zł.

- rok 2021 - 35 zestawów składających się z pompy zatapialnej EVAK 50 EUB 2; przedłużacz 20 m IP65; wąż tłoczny 20 m W-52 dla 35 jednostek OSP. Wartość sprzętu: 131.250,00 zł;

- rok 2022 - 28 plecaków ratowniczych BlueMed R1 dla 28 Jednostek OSP. Wartość sprzętu: 139.440,00 zł.

 

 

Wsparcie finansowe powiatu poznańskiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w roku 2022 to 200.000,00 zł.

W ramach przekazanych środków powiat poznański Powiat dofinansował zakup oznakowanego pojazdu osobowo – terenowego z przeznaczeniem dla Komisariatu Wodnego Policji  w Poznaniu.

 

 

Wsparcie finansowe powiatu poznańskiego dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, w roku 2022 to 619.977,03 zł. (w latach 2000-2022 wsparcie dla KMP wyniosło 13.018.234,46 zł.).

Na wniosek Komendanta Miejskiego Policji kwota 380.000,00 zł przeznaczona na modernizację pojazdu do przewozu policyjnych koni oraz zakup trzech radiowozów została przeniesiona do wydatkowania w roku 2023.

Powiat poznański realizuje zadania mające na celu zwiększenie skuteczności pracy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Podstawą tych działań jest zagwarantowanie  policjantom odpowiednich warunków pracy poprzez: modernizację budynków, wyposażenie policjantów w nowoczesny sprzęt, finansowanie akcji prewencyjnych i profilaktycznych.

 

Wśród wydatków finansowych, na rzecz policji dotychczas znalazły się m.in. remonty pomieszczeń służbowych Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu remonty pomieszczeń dla służbowych koni i psów, remonty komisariatów policji w Kostrzynie, Suchym Lesie, Murowanej Goślinie, Tarnowie Podgórnym, Kórniku, Buku, Mosinie, Puszczykowie, Pobiedziskach i Swarzędzu, zakupy sprzętu komputerowego i łączności, wyposażenia kwaterunkowego i biurowego, zakup wyposażenia osobistego policjantów, zakup psów i koni służbowych,  a także wsparcie zakupu 57 samochodów.

Najbardziej widocznym efektem współpracy i wsparcia Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu ze strony samorządów powiatowego i gminnego jest oddanie w roku 2010 nowego KP w Czerwonaku, zakończenie w roku 2013 modernizacji i rozbudowy KP w Komornikach, oddanie w roku 2015 nowego komisariatu policji w Luboniu oraz zakończenie w roku 2017 roku budowy nowego komisariatu policji w Dopiewie. Z kolei w roku 2018 rozpoczęto rozbudowę i modernizację komisariatu policji w Tarnowie Podgórnym, zakończoną otwarciem komisariatu 22 stycznia 2020 r.

Systematyczne polepszanie warunków pracy policjantów oraz obsługi mieszkańców w KP w regionie to priorytet dla władz powiatu. Dlatego w roku 2011 przeprowadzony został przegląd wszystkich komisariatów policji na terenie powiatu. Oszacowano zakres potrzeb finansowych niezbędnych do wykonania remontów/modernizacji czy budowy nowych komisariatów.

Wynikiem ww. oceny jest przeprowadzenie ze środków powiatu remontów siedzib policji. W samym roku 2021 był to remont KP w Puszczykowie i KP w Swarzędzu oraz sfinansowanie zagospodarowania terenu zewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą w komisariacie policji w Tarnowie Podgórnym.

 

Rok 2010 to ogłoszenie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu i Komendę Miejską Policji w Poznaniu konkursu na „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego”, którego celem było promowanie  i premiowanie najlepszych komisariatów w powiecie (z nagrodą w kwocie 30 tys. zł  z przeznaczeniem na inwestycję lub zakup artykułów/materiałów na rzecz komisariatu, a od roku 2018 z trzema nagrodami finansowymi - 30 tys., 10 tys. i 5 tys.). Ustanowienie ww. konkursu oraz finansowe nagrodzenie zwycięskiego komisariatu stworzyć ma element współzawodnictwa między funkcjonariuszami i komisariatami, sprzyjając działaniom na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w powiecie poznańskim. W ostatniej edycji konkursu tytuł „Komisariatu Roku” za rok 2021 otrzymał KP Pobiedziska, przed KP Murowana Goślina, KP Kostrzyn. 

                 Organizowany od chwili powstania powiatu (tj. od 1999 roku) konkurs „Dzielnicowy Roku powiatu poznańskiego” stanowi doskonałą motywację dla samych policjantów. Poprzez promowanie najlepszych, przyczynia się do budowania zaufania pomiędzy społecznością lokalną a funkcjonariuszami, zaś policjanci motywowani są trzema nagrodami finansowymi fundowanymi przez powiat poznański (łącznie kwota 10.000,00 zł).

                 Od roku 2014 powiat poznański przekazuje także środki na nagrody pieniężne dla policjantów za szczególne osiągnięcia w służbie na terenie powiatu poznańskiego. W roku 2022 było to 15.000,00 zł, a nagrodzono 35 funkcjonariuszy.

 

W roku 2020 powiat poznański przekazał środki finansowe na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 1.090.000,00 zł. (w latach 2000-2022 było to 13.106.963,43 zł.).

          Najważniejszym elementem współpracy z KM PSP jest modernizacja obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie (mieszczącego także Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP). Wsparcie udzielone przez powiat poznański pozwoliło również na stworzenie przy jednostce (i Powiatowym Ośrodku Szkolenia OSP) m.in. nowoczesnego strażackiego toru przeszkód. Na modernizację JRG nr 8 w Bolechowie oraz utworzenie Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych w latach 2002-2020 wydatkowano ze środków Powiatu Poznańskiego  4.257.203,56 zł.

Ze środków powiatu kupowane są także pojazdy ratowniczo-gaśnicze (w roku 2022 dofinansowano zakup ciężkiego i średniego pojazdu ratowniczo-gaśnicze i lekkiego pojazdu specjalnego – operacyjnego), a także sprzęt ratowniczo-gaśniczy, specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, wyposażenie grup specjalistycznych, sprzęt łączności. Środki powiatu pozwoliły także na doposażanie i remonty strażnic (JR-G 6, 7 i 8), realizację szkoleń dla strażaków oraz realizację działań w zakresie prewencji społecznej.

      Dodatkowo powiat poznański od 1999 roku funduje nagrodę finansową dla strażaka PSP –zwycięzcy konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”.

      W latach 2016-2018 powiat poznański kwotą 2.000.000,00 zł wsparł realizację zadania „Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu”.

         Z kolei w roku 2022 kwotą 94.690,00 zł wsparto zakup dokumentacji projektowej i technicznej dla nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10, której wybudowana zostanie w Iwnie, Gmina Kostrzyn.

               

 

W roku 2022 powiat poznański przeznaczył środki finansowe na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych w wysokości 342.017,50 zł. (w latach 2000-2022 było to 2.088.510,82 zł).

 

Ze środków powiatu poznańskiego realizowany jest program sprzętowego doposażenia OSP. Wsparcie to pozwoliło m.in. na zakup 10 zestawów tzw. „sań lodowych” z wyposażeniem do działań na wodzie, 17 zestawów oświetlenia dla tymczasowych lądowisk śmigłowców dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 19 pomp szlamowych wraz z wyposażeniem, 62 sztuk czujników bezruchu, 16 defibrylatorów AED, 180 szt. kompletów składających się ze sztormiaka i spodniobutów, 20 agregatów prądotwórczych, sprzętu łączności, wyposażenia ochronnego, 32 pił spalinowych, narzędzi mechanicznych, 20 pomp szlamowych, 36 prądownic i 108 odcinków węża, 25 zestawów składających się ze smoka pływającego, 2 odcinków węża ssawnego W-100, 1 odcinka węża tłocznego powlekanego W-75, 2 odcinków węża tłocznego powlekanego W-52 i innego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, 25 zestawów składających się z pompy zatapialnej EVAK 50 EUB 2, przedłużacza 20 m IP65, węża tłocznego 20 m W-52, 35 zestawów składających się z pompy zatapialnej EVAK 50 EUB 2, przedłużacza 20 m IP65, węża tłocznego 20 m W-52 i sań lodowych M1 dla OSP Rakownia, a w roku 2022, 28 plecaków ratowniczych BlueMed R1 dla 28 Jednostek OSP o wartości 139.440,00 zł.

 

Dodatkowo w latach 2017-2018 kwotę 200.000,00 zł przeznaczono na wsparcie budowy budynku gminnego mieszczącego remizę OSP Puszczykowo, a w roku 2022 kwotą 150.000,00 zł wsparto zakup ciężkiego wozu gaśniczego dla Jednostki OSP Radzewice.

 

Powiat poznański tradycyjnie wspierał również inicjatywy mające na celu zwiększenie aktywności i sprawności fizycznej druhów, integrację druhów, promocję wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i działalności OSP. W roku 2022 wsparto organizację:

- Powiatowego Turnieju w Tenisie Stołowym OSP i PSP;

- Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;

- Powiatowych Zawodów Wędkarskich OSP i PSP;

- Powiatowego Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych;

- Powiatowych Zawodów Strzeleckich Strażaków OSP i PSP;

- powiatowych obchodów Dnia Strażaka;

- Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych „na mokro”;

oraz:

- wycieczki dla dzieci i młodzieży z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach oraz Parowozowni  w Wolsztynie;

- festyn integracyjny dla dzieci z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – Gułtowy;

- udział reprezentacji powiatu w Wojewódzkich Zawodach Halowej Piłki Nożnej.

 

Dodatkowo, co roku, powiat poznański fundował nagrody finansowe dla druhów OSP –zwycięzców konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”.

 

W roku 2022 Powiat Poznański przeznaczył środki finansowe na rzecz Placówki Straży Granicznej  w Poznaniu – Ławicy w wysokości 30.000,00 zł. (w latach 2009-2022 przekazano łącznie  208.000,00 zł.).

          Przekazane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń i wyposażenia specjalistycznego na potrzeby Placówki Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy.

 

 

W roku 2022 Powiat Poznański przeznaczył środki finansowe na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu, w wysokości 130.000,00 zł. (w latach 2005-2022 przekazano łącznie 582.000,00 zł.).

Kwota w wysokości 200.000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia wszystkich podstacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu w elektroniczną kontrolę dostępu, na wniosek Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu została przeniesiona do wydatkowania w roku 2023.

          Przekazane dofinansowanie w roku 2022 zostało przeznaczone na zakup pojazd w celu wsparcia logistycznego zespołów ratownictwa medycznego na terenie Powiatu.

 

Z uwagi na brak podstaw prawnych w roku 2022 nie przeznaczono środków na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (w latach 2000-2019 wydatkowano ponad 711.000,00 zł.).

         Z tych środków w latach poprzednich – od 2005 roku – organizowane były m.in. Powiatowe Zawody Drużyn Obrony Cywilnej o puchar Starosty Poznańskiego, będące sprawdzeniem gotowości drużyn ratownictwa ogólnego OC do działania. Ww. środki służyły także na zakup sprzętu ratowniczego do użycia przez ww. jednostki.

 

 

W roku 2022 Powiat Poznański przekazał środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł. (w latach 2012-2022 wsparcie Powiatu na realizację tego zadania wyniosło w sumie 305.000,00 zł) na wsparcie realizacji przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego organizacji patroli ratownictwa wodnego na obszarach wodnych na terenie Powiatu Poznańskiego.

Przekazane dofinansowanie przeznaczono na realizację zadań ratownictwa wodnego polegającego na organizacji patroli na obszarach wodnych na terenie Powiatu. W ramach przekazanych środków  2-osobowe zespoły przez 508 godzin patrolowały ww. obszary wodne (w okresie 01 maja – 30 września), zakupiono także paliwo do pojazdów patrolowych.

 

 

Na utrzymanie i konserwację sprzętu powiatowej bazy materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego w roku 2022 powiat poznański przeznaczył środki finansowe w wysokości 146.635,09 zł (w latach 2000-2022 zakupiono sprzęt i wyposażenie o wartości 364.109,44 zł.).

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym jednym z zadań powiatu jest zorganizowanie magazynu przeciwpowodziowego. Powiatowa baza materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego znajduje się przy JRG nr 8 w Bolechowie i wyposażona jest w sprzęt przeznaczony do realizowana akcji przeciwpowodziowych i ratowniczych. Obecnie na stanie magazynu znajdują się m.in. worki oraz folia do uszczelniania wałów, agregaty prądotwórcze, pompy, sprzęt okopowy, sprzęt pływający, osuszacze, piły spalinowe, płachty do zabezpieczenia zerwanych/uszkodzonych dachów, mobilna zapora przeciwpowodziowa i inny sprzęt. W roku 2022 do Bazy zakupiono m.in. 12 agregatów prądotwórczych.

 

Kwalifikacja wojskowa.

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 i 2 przebadały i ustaliły kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej 1948 osób.

 

Sprawy obronne.

Na realizację zadań z zakresu spraw obronnych powiat poznański przeznaczył w roku 2022 środki finansowe w wysokości 4.520,00 zł. (w latach 2014-2022 łącznie wydatkowane środki to 28.560,17 zł.).

Ww. środki zostały wydatkowane na organizację szkolenie z zakresu spraw obronnych dla pracowników gmin Powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego, Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz powiatowych policji i straż pożarnej.               

 

 

 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Sobolewski
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2009-04-17 10:39
 • zmodyfikował: Sobolewski Łukasz
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-17 11:15

Rejestr zmian

 • 25.02.10; korekta
 • 14.02.11; kontrola danych
 • 21.02.11; korekta
 • zmieniono 2011-10-27 11:24 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2011-11-15 09:22 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-01-13 12:25 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2012-01-18 12:51 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2012-02-01 13:42 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2012-03-01 13:32 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2013-02-14 09:58 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2013-02-14 09:59 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2013-04-16 15:04 przez Administrator Systemu: korekta edytorska
 • zmieniono 2014-02-25 12:35 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2014-02-25 12:36 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2014-02-25 12:40 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2014-06-25 09:25 przez Twardecka Izabela: przegląd treści
 • zmieniono 2014-07-15 08:03 przez Administrator Systemu: korekta edytorska
 • zmieniono 2014-07-29 13:55 przez Twardecka Izabela: przegląd treści
 • zmieniono 2014-08-29 11:04 przez Twardecka Izabela: przegląd treści
 • zmieniono 2014-12-30 10:57 przez Twardecka Izabela: przegląd treści
 • zmieniono 2015-02-19 09:59 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2015-02-19 10:01 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2015-03-30 10:29 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2015-03-30 10:32 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-03-30 10:34 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-06 10:30 przez Twardecka Izabela: przegląd treści
 • zmieniono 2015-06-29 14:55 przez Twardecka Izabela: Przegląd treści
 • zmieniono 2015-11-16 15:23 przez Twardecka Izabela: Przegląd treści
 • zmieniono 2016-02-18 08:30 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2016-02-18 09:19 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2017-02-23 09:04 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2017-02-23 09:07 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2017-03-16 12:58 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2017-07-26 14:11 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2018-11-15 09:32 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-03-04 11:05 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2019-07-26 12:20 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja normy WCAG 2.0
 • zmieniono 2019-10-17 09:23 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-10-17 09:23 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-10-17 09:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-10-21 11:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-02-05 08:53 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2020-02-05 08:54 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2020-03-27 09:52 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-03-27 09:54 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-10-07 09:53 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-01-26 09:17 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2021-02-09 09:01 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2021-02-15 14:55 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dostosowanie do wymogów normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2022-03-08 12:53 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2022-03-09 10:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2023-02-17 11:13 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2023-02-17 11:13 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2023-02-17 11:15 przez Sobolewski Łukasz

« wstecz

Banery