BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA

W POWIECIE POZNAŃSKIM  W ROKU 2023

PORZĄDEK PUBLICZNY, BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

                W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w roku 2023 przez powiat poznański (policja, straż pożarna, ochotnicze straże pożarne, bezpieczeństwo na obszarach wodnych, straż graniczna, zarządzanie kryzysowe, działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, powiatowa baza materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego) wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.937.170,52 zł. (łącznie w latach 2000-2023 wydatkowano 39.496.013,77  zł.).

Na działania pod patronatem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego w roku 2023 wydatkowano 290.434,36 zł. (w latach 2000-2023  wydatkowano 2.723.362,82 zł.).

Działania Komisji ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, szczególnie z uwzględnieniem najmłodszych. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2023 starosta poznański przekazał przewodniczącemu Rady Powiatu w Poznaniu w ustawowym terminie. W roku 2023 Komisja zbierała się 4-krotnie, a tematy jej posiedzeń dotyczyły szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym także w ruchu drogowym:

 1. Roczne sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji ze swojej działalności.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ratownictwa i porządku publicznego na terenie powiatu poznańskiego za rok 2022 roku. 
 3. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli.
 4. Roczne sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej ze swojej działalności.
 5. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej i innych nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
 6. Sprawozdanie starosty poznańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego za rok 2022.
 7. Informacja starosty poznańskiego o sposobie realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” w 2022 roku.
 8. Przedstawienie sprawozdania z konkursu: „Najlepszy Komisariat Roku 2022 Powiatu Poznańskiego”. 
 9. Podpisanie regulaminu konkursu „Komisariat Roku 2023”.
 10. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli za pierwsze półrocze roku 2023.
 11. Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu poznańskiego w pierwszym półroczu 2023 roku. 
 12. Informacja Prokuratora Okręgowego w zakresie ścigania przestępstw oraz stanu praworządności na terenie powiatu poznańskiego w roku 2022 oraz w pierwszym półroczu roku 2023.
 13. Działania podejmowane przez służby i społeczne organizacje ratownicze  w okresie letnim roku 2023 (KMP, KMPSP, PSSE).
 14. WOPR – przedstawienie informacji dotyczącej patroli WOPR na terenie powiatu poznańskiego, podsumowanie okresu letniego 2023 roku.
 15. Projekt - „Karetka w każdej gminie” – dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.
 16. Omówienie projektu budowy Komisariatu Policji w Suchym Lesie z udziałem Komendanta i Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.
 17. Informacje dotyczące pikniku na terenie JRG 8 Bolechowo „Bezpieczni w powiecie poznańskim”.
 18. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych przekazanych przez powiat poznański w I półroczu 2023 roku przez KMP, KMPSP, WSPR, SG.
 19. Inauguracja programu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa pożarowego - XII edycja konkursu „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie”.
 20. Rozpoczęcie XXII edycji programu przekazywania kamizelek odblaskowych pierwszoklasistom z terenu powiatu poznańskiego.

W ramach działań Komisji prowadzona była dalej akcja „Odblaski dla pierwszoklasistów”. Dzięki niej przez 22 lata rozdano ponad 85000 kamizelek i elementów odblaskowych (w roku 2023 było to 6620 szt.). Kontynuowano także rozpoczęty w roku 2013 konkurs skierowany do mieszkańców powiatu pt. „Czujka tlenku węgla może uratować twoje życie”.  Dotychczas przekazano 958 sztuk tych urządzeń (w roku 2023 były to 90 szt.). W 2023 roku Powiat wsparł także organizację wspólnie z Komendą Miejską Policji w Poznaniu konkursu fotograficznego pod nazwą „Skrzydła życia – widzę, słyszę, reaguję”, konkursu „Znam przepisy ruchu drogowego” z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet oraz wspólnie z Polskim Związkiem Motorowym i Automobilklubem Wielkopolska powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadpodstawowych.

We wrześniu 2023 roku tradycyjnie na terenie JRG nr 8 Bolechowie przeprowadzono organizowany we współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami piknik rodzinny pt. „Bezpieczni w powiecie poznańskim”. Piknik, oprócz funkcji prewencyjnych, integracyjnych i rozrywkowych, stanowił okazję do przekazania jednostkom ochotniczych straży pożarnych sprzętu zakupionego ze środków powiatu poznańskiego.

Piknik rodzinny „Bezpieczni w powiecie poznańskim”.

Piknik rodzinny „Bezpieczni w powiecie poznańskim” organizowany jest od roku 2014 roku we współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami (z przerwą w roku 2020). Tradycyjnie odbywa się na terenie JRG nr 8 w Bolechowie. 

W latach poprzednich, oprócz funkcji prewencyjnych, integracyjnych i rozrywkowych, piknik stanowił okazję do przekazania jednostkom ochotniczych straży pożarnych sprzętu zakupionego ze środków powiatu poznańskiego:

- rok 2014 – 180 sztuk kompletów składających się ze sztormiaka i spodniobutów dla 34 jednostek OSP (niewłączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego). Wartość sprzętu: 49.593,60 zł;

- rok 2015 – 20 sztuk agregatów prądotwórczych dla 20 jednostek OSP (niewłączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego). Wartość sprzętu: 53.000,00 zł.

- rok 2016 – 32 sztuki pił spalinowych dla 32 jednostek OSP (niewłączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego). Wartość sprzętu: 90.563,00 zł.

- rok 2017 – 20 sztuk pomp szlamowych dla 20 jednostek OSP (niewłączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego). Wartość sprzętu: 99.600,00 zł.

- rok 2018 – 36 sztuk prądownic i 108 odcinków węża 20 m dla 36 jednostek OSP. Wartość sprzętu: 97.200,00 zł.

- rok 2019 – 25 zestawów składających się ze smoka pływającego, 2 odcinków węża ssawnego W-100, 1 odcinka węża tłocznego powlekanego W-75, 2 odcinków węża tłocznego powlekanego W-52 dla 25 jednostek OSP. Wartość sprzętu: 97.500,00 zł.

- w roku 2020 w terminie planowanego pikniku (Piknik nie odbył się, przeprowadzono  z zachowaniem zasad dystansu społecznego spotkanie z Jednostkami OSP z terenu Powiatu) przekazano dla 25 jednostek OSP zestawy: pompa zatapialna EVAK 50 EUB 2; przedłużacz 20 m IP65; wąż tłoczny 20 m W-52.  Wartość sprzętu: 98.750,00 zł.

- rok 2021 - 35 zestawów składających się z pompy zatapialnej EVAK 50 EUB 2; przedłużacz 20 m IP65; wąż tłoczny 20 m W-52 dla 35 jednostek OSP. Wartość sprzętu: 131.250,00 zł;

- rok 2022 - 28 plecaków ratowniczych BlueMed R1 dla 28 Jednostek OSP. Wartość sprzętu: 139.440,00 zł;

- rok 2023 - 32 plecaków ratowniczych BlueMed R1 dla 32 Jednostek OSP. Wartość sprzętu: 129.492,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego powiat poznański przeznaczył w roku 2023 środki finansowe w wysokości 17.838,60 zł. (w latach 2008-2023 łącznie wydatkowane środki to  2.565.992,17 zł.).

Ww. środki posłużyły do zapewnienia funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu, organizację szkolenia z zakresu Zarządzania Kryzysowego oraz zakupu sprzętu dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego – PCZK i obsługi systemów łączności zarządzania kryzysowego.

W roku 2023 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego zebrał się na siedmiu  posiedzeniach,  w trakcie których poruszono tematy dotyczące:

-   Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń.

-  Zagrożenie występowania chorobą Legionelli. Informacja dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

-  Organizacji pomocy społecznej na terenie powiatu poznańskiego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny.

-   Aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego.

-   Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024.

-   Przygotowanie planu pracy zespołu na rok 2024.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego zapewniało całodobowy przepływ informacji, przekazując ostrzeżenia, komunikaty i informacje, biorąc także udział w różnego rodzaju alarmach, ćwiczeniach i treningach. PCZK współdziała także ze służbami, inspekcjami i strażami, gminnymi centrami zarządzania kryzysowego oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ramach zapewnienia całodobowych działań PCZK prowadziło 113  interwencji.

Wsparcie finansowe powiatu poznańskiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w roku 2023 to 1.000.000,00 zł (w latach 2000-2023 przekazano 1.200.000,00 zł).

W ramach przekazanych środków powiat poznański dofinansował Powiat dofinansował części kosztów budowy nowej siedziby laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji  w Poznaniu.

Wsparcie finansowe powiatu poznańskiego dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, w roku 2023 to 119.987,86 zł. (w latach 2000-2023 wsparcie dla KMP wyniosło 13.518.222,32 zł.).

Na wniosek Komendanta Miejskiego Policji z roku 2022 kwota 380.000,00 zł przeznaczona na modernizację pojazdu do przewozu policyjnych koni oraz zakup trzech radiowozów została wydatkowana w roku 2023.

Powiat poznański realizuje zadania mające na celu zwiększenie skuteczności pracy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Podstawą tych działań jest zagwarantowanie  policjantom odpowiednich warunków pracy poprzez: modernizację budynków, wyposażenie policjantów w nowoczesny sprzęt, finansowanie akcji prewencyjnych i profilaktycznych. W roku 2023 za przekazane środki Komenda Miejska Policji zakupiła sprzęt biurowy, łączności i informatyki, sprzęt gospodarczy, techniki policyjnej, umundurowanie, wyposażenie specjalne, medyczne i narzędzia oraz   

zakupiono upominki, materiały promocyjne i okolicznościowe. Ww. środki pozwoliły także na sfinansowanie kosztów uroczystości policyjnych.

Wśród wydatków finansowych, na rzecz policji dotychczas znalazły się m.in. remonty pomieszczeń służbowych Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu remonty pomieszczeń dla służbowych koni i psów, remonty komisariatów policji w Kostrzynie, Suchym Lesie, Murowanej Goślinie, Tarnowie Podgórnym, Kórniku, Buku, Mosinie, Puszczykowie, Pobiedziskach i Swarzędzu, zakupy sprzętu komputerowego i łączności, wyposażenia kwaterunkowego i biurowego, zakup wyposażenia osobistego policjantów, zakup psów i koni służbowych,  a także wsparcie zakupu 60 samochodów.

Najbardziej widocznym efektem współpracy i wsparcia Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu ze strony samorządów powiatowego i gminnego jest oddanie w roku 2010 nowego KP w Czerwonaku, zakończenie w roku 2013 modernizacji i rozbudowy KP w Komornikach, oddanie w roku 2015 nowego komisariatu policji w Luboniu oraz zakończenie w roku 2017 roku budowy nowego komisariatu policji w Dopiewie. Z kolei w roku 2018 rozpoczęto rozbudowę i modernizację komisariatu policji w Tarnowie Podgórnym, zakończoną otwarciem komisariatu 22 stycznia 2020 r.

Systematyczne polepszanie warunków pracy policjantów oraz obsługi mieszkańców w Komisariatach Policji w regionie to priorytet dla władz powiatu. Dlatego w roku 2011 przeprowadzony został przegląd wszystkich komisariatów policji na terenie powiatu. Oszacowano zakres potrzeb finansowych niezbędnych do wykonania remontów/modernizacji czy budowy nowych komisariatów. Wynikiem ww. oceny jest przeprowadzenie ze środków powiatu remontów siedzib policji. W samym roku 2021 był to remont KP w Puszczykowie i KP w Swarzędzu oraz sfinansowanie zagospodarowania terenu zewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą w komisariacie policji  w Tarnowie Podgórnym.

Rok 2010 to ogłoszenie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu i Komendę Miejską Policji w Poznaniu konkursu na „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego”, którego celem było promowanie  i premiowanie najlepszych komisariatów w powiecie (z nagrodą w kwocie 30 tys. zł                   z przeznaczeniem na inwestycję lub zakup artykułów/materiałów na rzecz komisariatu, a od roku 2018 z trzema nagrodami finansowymi - 30 tys., 10 tys. i 5 tys.). Ustanowienie ww. konkursu oraz finansowe nagrodzenie zwycięskiego komisariatu stworzyć ma element współzawodnictwa między funkcjonariuszami i komisariatami, sprzyjając działaniom na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w powiecie poznańskim. W ostatniej edycji konkursu tytuł „Komisariatu Roku” za rok 2022 otrzymał KP Buk, przed KP Pobiedziska i KP Murowana Goślina. 

               Organizowany od chwili powstania powiatu (tj. od 1999 roku) konkurs „Dzielnicowy Roku powiatu poznańskiego” stanowi doskonałą motywację dla samych policjantów. Poprzez promowanie najlepszych, przyczynia się do budowania zaufania pomiędzy społecznością lokalną a funkcjonariuszami, zaś policjanci motywowani są trzema nagrodami finansowymi fundowanymi przez powiat poznański (łącznie kwota 10.000,00 zł).

                 Od roku 2014 powiat poznański przekazuje także środki na nagrody pieniężne dla policjantów za szczególne osiągnięcia w służbie na terenie powiatu poznańskiego. W roku 2023 było to 15.000,00 zł, a nagrodzono 20 funkcjonariuszy.

W roku 2023 powiat poznański przekazał środki finansowe na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 1.079.999,38 zł. (w latach 2000-2023 było to 14.186.962,81 zł.).

          Najważniejszym elementem współpracy z KM PSP jest modernizacja obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie (mieszczącego także Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP). Wsparcie udzielone przez powiat poznański pozwoliło również na stworzenie przy jednostce (i Powiatowym Ośrodku Szkolenia OSP) m.in. nowoczesnego strażackiego toru przeszkód. Na modernizację JRG nr 8 w Bolechowie oraz utworzenie Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych w latach 2002-2020 wydatkowano ze środków Powiatu Poznańskiego 4.423.071,56 zł.

      Z kolei w latach 2016-2018 powiat poznański kwotą 2.000.000,00 zł wsparł realizację zadania „Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu”.

         Rok 2023 to rozpoczęcie budowy nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 w Iwnie (w roku 2022 kwotą 95.000,00 zł powiat wsparł zakup dokumentacji projektowej i technicznej dla nowej Jednostki).

Ze środków powiatu kupowane są także pojazdy ratowniczo-gaśnicze (w roku 2023 dofinansowano średniego pojazdu ratowniczo-gaśnicze i lekkiego pojazdu ratowniczo-rozpoznawczego), a także sprzęt ratowniczo-gaśniczy, specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, wyposażenie grup specjalistycznych, sprzęt łączności. Środki powiatu pozwoliły także na doposażanie i remonty strażnic (JR-G 6 i 8), realizację szkoleń dla strażaków oraz realizację działań w zakresie prewencji społecznej (m.in. sfinansowanie druku materiałów edukacyjnych i drobnych upominków). Za przekazane środki zakupiono również tor pożarniczy do szkoleń i zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP.

             Dodatkowo powiat poznański od 1999 roku funduje nagrodę finansową dla strażaka PSP –zwycięzcy konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”. Najlepszym strażakiem za rok 2022 z Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu wybrany został  mł. kpt. Kamil Całuj z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 w Mosinie.

W roku 2023 powiat poznański przeznaczył środki finansowe na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych w wysokości 203.779,35 zł. (w latach 2000-2023 było to 2.292.290,17 zł).

Ze środków powiatu poznańskiego realizowany jest program sprzętowego doposażenia OSP. Wsparcie to pozwoliło m.in. na zakup 10 zestawów tzw. „sań lodowych” z wyposażeniem do działań na wodzie, 17 zestawów oświetlenia dla tymczasowych lądowisk śmigłowców dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 19 pomp szlamowych wraz z wyposażeniem, 62 sztuk czujników bezruchu, 16 defibrylatorów AED, 180 szt. kompletów składających się ze sztormiaka i spodniobutów, 20 agregatów prądotwórczych, sprzętu łączności, wyposażenia ochronnego, 32 pił spalinowych, narzędzi mechanicznych, 20 pomp szlamowych, 36 prądownic i 108 odcinków węża, 25 zestawów składających się ze smoka pływającego, 2 odcinków węża ssawnego W-100, 1 odcinka węża tłocznego powlekanego W-75, 2 odcinków węża tłocznego powlekanego W-52 i innego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, 25 zestawów składających się z pompy zatapialnej EVAK 50 EUB 2, przedłużacza 20 m IP65, węża tłocznego 20 m W-52, 35 zestawów składających się z pompy zatapialnej EVAK 50 EUB 2, przedłużacza 20 m IP65, węża tłocznego 20 m W-52 i sań lodowych M1 dla OSP Rakownia, 28 plecaków ratowniczych BlueMed R1 dla 28 Jednostek OSP o wartości, a w roku 2023, 32 plecaków ratowniczych BlueMed R1 dla 28 Jednostek OSP o wartości 129.492,00 zł.

Dodatkowo w latach 2017-2018 kwotę 200.000,00 zł przeznaczono na wsparcie budowy budynku gminnego mieszczącego remizę OSP Puszczykowo, a w roku 2022 kwotą 150.000,00 zł wsparto zakup ciężkiego wozu gaśniczego dla Jednostki OSP Radzewice.

Powiat poznański tradycyjnie wspierał również inicjatywy mające na celu zwiększenie aktywności i sprawności fizycznej druhów, integrację druhów, promocję wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i działalności OSP. W roku 2023 wsparto organizację:

- Powiatowego Strażackiego Dnia Kobiet dla druhen OSP;

- Powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;

- XV Drzwi Otwartych w OSP Mrowino;

- Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Poznańskiego;

- Powiatowych Zawodów Wędkarskich OSP i PSP;

- Powiatowych Zawodów Strzeleckich z KBKS Strażaków OSP i PSP powiatu poznańskiego;

- Powiatowego Turnieju w Tenisie Stołowym OSP i PSP powiatu poznańskiego;

- Biegu Mikołajkowego Floriana

oraz wsparto finansowo udział reprezentacji powiatu w X Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Wielkopolskiego.

W roku 2023 powiat zorganizował także spotkanie poświęcone podsumowaniu współpracy powiatu poznańskiego z ochotniczymi strażami pożarnymi oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w 2022 roku, a także szkolenie z zakresu współdziałania w działaniach ratowniczych jednostek ochotniczych straży pożarnych, szczególnie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, z jednostkami samorządu terytorialnego, zarządzania kryzysowego przy współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Dotacją 10.000,00 zł wsparto Gminę Buk na wsparcie organizacji 12. Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Dodatkowo, co roku, powiat poznański fundował nagrody finansowe dla druhów OSP –zwycięzców konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”.

W roku 2023 Powiat Poznański przeznaczył środki finansowe na rzecz Placówki Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy w wysokości 50.000,00 zł. (w latach 2009-2023 przekazano łącznie  258.000,00 zł.).

          Przekazane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup specjalistycznego sprzętu optycznego, zakup sprzętu komputerowego, zakup niezbędnego wyposażenia oraz innych niezbędnych usług dla Placówki Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy.

W roku 2023 Powiat Poznański przekazał środki finansowe w wysokości 89.434,00 zł. (w latach 2012-2023 wsparcie Powiatu na realizację tego zadania wyniosło w sumie 394.434,00 zł) na wsparcie realizacji przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego organizacji patroli ratownictwa wodnego na obszarach wodnych na terenie Powiatu Poznańskiego.

Przekazane dofinansowanie przeznaczono na realizację zadania z zakresu ratownictwa wodnego polegającego na organizowaniu patroli (nawodne, samochodowe i piesze) obszarów wodnych leżących na terenie Powiatu.  W ramach przekazanych środków 2-osobowe zespoły przez 580 godzin patrolowały ww. obszary wodne (w okresie 01 maja – 30 września), zakupiono także paliwo do pojazdów patrolowych. Zakupiony został także bezzałogowy statek powietrzny oraz przeprowadzono nim 11 patroli obszarów wodnych na terenie powiatu (łącznie 44 godziny) w okresie 01 sierpnia – 10 grudnia 2023 r.

Kwalifikacja wojskowa.

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 i 2 w 2023 roku przebadały i ustaliły kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej 2214 osób.

Na utrzymanie i konserwację sprzętu powiatowej bazy materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego w roku 2023 powiat poznański przeznaczył środki finansowe w wysokości 83.604,97 zł (w latach 2000-2023 zakupiono sprzęt i wyposażenie o wartości 447.714,41 zł.).

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym jednym z zadań powiatu jest zorganizowanie magazynu przeciwpowodziowego. Powiatowa baza materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego znajduje się przy JRG nr 8 w Bolechowie i wyposażona jest w sprzęt przeznaczony do realizowana akcji przeciwpowodziowych i ratowniczych. Obecnie na stanie magazynu znajdują się m.in. worki oraz folia do uszczelniania wałów, agregaty prądotwórcze, pompy, sprzęt okopowy, sprzęt pływający, osuszacze, piły spalinowe, płachty do zabezpieczenia zerwanych/uszkodzonych dachów, mobilna zapora przeciwpowodziowa i inny sprzęt. W roku 2023 do Bazy zakupiono 7 szt. agregatów prądotwórczych oraz 2 szt. pomp pływających.

Sprawy obronne.

Na realizację zadań z zakresu spraw obronnych powiat poznański przeznaczył w roku 2023 środki finansowe w wysokości 2.088,00 zł. (w latach 2014-2022 łącznie wydatkowane środki to 30.648,17 zł.).

Ww. środki zostały wydatkowane na opłacenie kosztów szkolenie z zakresu spraw obronnych dla pracowników Starostwa Powiatowego, Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Sobolewski
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2009-04-17 10:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-09 12:02

Banery