BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ III

Organizacja Starostwa

§ 18. 1. Strukturę organizacyjną Starostwa tworzą wewnętrzne komórki organizacyjne: wydziały, wymienione w ust. 3 pkt 1-27 i stanowiska samodzielne, wymienione w ust. 3 pkt 28-33.

2. W ramach organizacji wewnętrznej wydziału mogą działać filie, usytuowane poza siedzibą Starostwa, w granicach administracyjnych Powiatu Poznańskiego.

3. Przy znakowaniu spraw stosuje się następujące symbole dla oznaczenia komórek organizacyjnych:

1.
Biuro Rady "BR"
2.
Gabinet Starosty "GS"
3.
Wydział Organizacyjny "OP"
4.
Wydział Finansów "FN"
5.
Wydział Budżetu "FB"
6.
Wydział Administracyjny "WA"
7.
Biuro Zamówień Publicznych "ZP"
8.
Wydział Komunikacji i Transportu "KT"
9.
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej "AB"
10.
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej "PR"
11.
Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów "WP"
12.
Wydział Nieruchomości "GN"
13.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa "WŚ"
14.
Wydział Radców Prawnych "RP"
15.
Wydział Audytu i Kontroli "KO"
16.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego "ZK"
17.
Wydział Edukacji "WE"
18.
Wydział Inwestycji i Remontów "ZI"
19.
Wydział Gospodarowania Mieniem "ZN"
20.
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia "ZD"
21.
Wydział Informatyki "WI"
22.
Wydział Kadr i Płac "WK"
23.
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów "RK"
24.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności "PZ"
25.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej "WD"
26.
Powiatowy Konserwator Zabytków "KZ"
27.
Wydział Ochrony Informacji Niejawnych "PN"
28.
Samodzielne stanowisko ds. transportu publicznego "TP"
29.
Samodzielne Stanowisko ds. BHP "BHP"
30.
Samodzielne stanowisko ds. Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego "PP"
31.
Geodeta Powiatowy "GP"
32
Inspektor Ochrony Danych "IOD"
33.
Samodzielne stanowisko ds. Ppoż. "POŻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19. Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 20. Do wspólnych zadań wydziałów i stanowisk samodzielnych należy odpowiednio:

 1. przestrzeganie przepisów prawa,
 2. prowadzenie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu,
 3. przygotowywanie propozycji projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, posiedzenia Zarządu oraz dla potrzeb Osoby nadzorującej,
 4. realizowanie zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu oraz Zarządzeń Starosty,
 5. rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z Osobą nadzorującą interpelacji, zapytań i wniosków radnych,
 6. współpraca z komisjami Rady w zakresie realizowanych zadań,
 7. współuczestniczenie w opracowywaniu Raportu o stanie Powiatu Poznańskiego,
 8. współuczestniczenie w opracowywaniu zamierzeń rozwojowych Powiatu,
 9. współdziałanie ze Skarbnikiem w zakresie opracowywania materiałów do projektu budżetu,
 10. przygotowywanie wyjaśnień w sprawach złożonych skarg i wniosków oraz petycji,
 11. współdziałanie w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
 12. przedstawianie propozycji na rzecz usprawnienia pracy Starostwa,
 13. realizacja zadań wyborczych przez organy Powiatu,
 14. wykonywanie nałożonych zadań obronnych wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu poznańskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”.

§ 21. 1. Starosta może upoważnić pracowników, którym powierzono zadania o szczególnym charakterze do używania tytułu służbowego odpowiadającego powierzonym zadaniom jak np. „ pełnomocnik do spraw ..., doradca, asystent, koordynator” itp.
2. Starosta w drodze zarządzenia określa tryb wyboru i działania reprezentanta załogi.

§ 22. 1. Organizację wewnętrzną wydziałów, a w szczególności:

 1. liczbę etatów w wydziale,
 2. liczbę zastępców dyrektora,
 3. filie, referaty i stanowiska pracy,
 4. schemat organizacyjny wydziału,
 5. rodzaje rejestrów publicznych i innych rejestrów prowadzonych w wydziale,
 6. procedury kontroli wewnętrznej i dokumentowanie procesu kontroli, określa zarządzeniem Starosta. Projekt zarządzenia opracowuje dyrektor wydziału w uzgodnieniu z Osobą nadzorującą wydział.

2. Szczegółowe zakresy odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień pracowników wydziałów przygotowują dyrektorzy wydziałów a zatwierdza Starosta po zaopiniowaniu przez Osobę nadzorującą.

3. Szczegółowe zakresy odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień dyrektorów wydziałów oraz stanowisk samodzielnych przygotowuje Wydział Kadr i Płac a zatwierdza Starosta, po zaopiniowaniu przez Osobę nadzorującą.

4. Postanowienia zawarte w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy skarbnika.

 

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-01-14 08:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-20 14:52

drukuj całą stronę

Banery