BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Pomoc Ukrainie

 • flaga ukraińska

POMOC UKRAINIE – PODSUMOWANIE 2023 ROKU

DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT POZNAŃSKI

 

 

1.    Uchodźcy w Powiecie.

Szacowana liczba osób (uchodźców) przybyłych po 24 lutego 2022 z terenu Ukrainy przebywających w powiecie poznańskim na koniec 2023 roku to ok. 10000 osób (na koniec roku 2022 również było to około 10000 osób).

UWAGA! Jest to liczba szacunkowa oparta o informacje przekazywane przez gminy (na podstawie obserwacji oraz danych z gmin i z ośrodków pomocy społecznej). Nie wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce na podstawie przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, korzystają z pomocy socjalnej. Nadane numery PESEL, ze względu na brak obowiązku meldunkowego, także nie są wiarygodnym wyznacznikiem ilości przebywających w powiecie uchodźców.  

 

2.    PESEL.

Liczba wydanych numerów PESEL w gminach powiatu dla uchodźców z terenu Ukrainy  w roku 2023 roku – 4600 (w roku 2022 wydano 19372 nr PESEL).

UWAGA! Część uchodźców przebywających w powiecie składała wnioski o wydanie numeru PESEL w Poznaniu lub w innych gminach na terenie kraju.

 

3.    Organizacja miejsc zbiorowego zakwaterowania.

Decyzja wojewody – przygotowanie miejsc pobytu uchodźców przez Zarząd Powiatu w Poznaniu (obiekty powiatu, gmin oraz prywatne). Na 31 grudnia 2023 przygotowano 200 miejsc (aktualnie przebywa w nich 95 osób):

- Internat Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie;

- Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach;

- Wiejski Dom Kultury w Niepruszewie;

- „Gościniec Przy Stawie” w Gowarzewie;

- hotel „Alexandra” w Pobiedziskach;

- Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Konarzewo;

- strażnica OSP Dopiewo;

- mieszkanie w Mosinie;

- „SPORTOTEKA” Puszczykowo.

 

Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia refundowane jest przez wojewodę wielkopolskiego z Funduszu Pomocy. W roku 2023 na ten cel wydatkowano 2.893.030,00 zł.

 

4.    Strona www. Powiatu.

Na stronie www. powiatu zamieszczane są informacje dotyczące współpracy z partnerami z Ukrainy oraz wsparcia udzielanego uchodźcom.

https://powiat.poznan.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy/

 

5.     Biuletyn Informacji Publicznej, profil zaufany.

Od marca 2022 r. stworzono na stronie startowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu poznańskiego specjalną zakładkę  „KOMUNIKATY – POMOC DLA UKRAINY”.

https://www.bip.powiat.poznan.pl/5329,komunikaty-pomoc-dla-ukrainy


Obsługa punktu potwierdzającego profile zaufane ePUAP obywateli Ukrainy - w 2023 roku założono 56 spraw związanych z potwierdzeniem bądź unieważnieniem wspomnianego profilu.

 

6.    Integracja uchodźców.

Z Fundacją Centrum Badań Migracyjnych zawarta została umowa pod tytułem: „Wsparcie integracji migrantów  w gminach powiatu poznańskiego” (luty – lipiec 2023) o wartości 240.700,00 zł. Projekt realizowany był w gminach powiatu poznańskiego stacjonarnie i on-line, skierowany do uchodźców z Ukrainy, mieszkańców gmin powiatu poznańskiego oraz do przedstawicieli instytucji publicznych i innych lokalnych podmiotów.

Zostały zrealizowane następujące działania:

- Kursy języka polskiego dla dorosłych (25 kursów x 60 h lekcyjnych) dla 302 osób;

- Szkolenia i konsultacje pomagające w aktywizacji na rynku pracy i poznawaniu know-how życia w Polsce (60  h lekcyjnych) dla 184 osób;

- W ramach spotkań sieciujących wsparcie uzyskało ponad 50 przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji z gmin ( w tym pracownicy urzędów gminy, szkół, MOPS-ów, domów kultury, bibliotek oraz innych lokalnych instytucji i organizacji).

 

Z Fundacją Centrum Badań Migracyjnych zawarto także umowę pod tytułem: „Wsparcie uchodźców i procesu integracji w gminach powiatu poznańskiego” (sierpień – grudzień 2023) o wartości 225.234,51 zł. W ramach umowy realizowano zadanie mające na celu ułatwienie funkcjonowania na lokalnym rynku pracy oraz w przestrzeni formalno-prawnej i życiu codziennym skierowane było bezpośrednio do uchodźców z Ukrainy. Zrealizowano:

 

- 17 kursów języka polskiego oraz 60 godzin szkoleń i konsultacji dot. aktywizacji zawodowej;

- kontynuowano oraz tworzono nowe, lokalne sieci współpracy, wsparcia i wymiany doświadczeń w gminach powiatu poznańskiego;

- wsparcie tłumaczeniowe dla pracowników gmin, MOPS-ów i szkół.

 

7.    Wydział Komunikacji i Transportu.

Dla klientów –  obywateli Ukrainy w punkcie informacyjnym znajduje się przetłumaczona na język ukraiński informacja o sposobie załatwiania spraw w Wydziale. Około 30% wszystkich klientów obsługiwanych przez Referat ds. Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami to osoby pochodzące z Ukrainy.

 

8.    Edukacja.

Środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi  i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2023 roku wyniosło 2.241.160,00 zł.

     Na koniec 2023 r. w szkołach prowadzonych przez powiat, naukę pobierało 147 uczniów z Ukrainy.

 

9.    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

PCPR realizowało następujące zadania:

- wsparcie informacyjne;

- wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych;

- świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych z terenu Ukrainy, które osiadły na terenie powiatu poznańskiego.

 

Od września 2022 roku PCPR Poznań wypłaca świadczenie rodzinne dla jednej rodziny, która przed przybyciem do Polski stanowiła rodzinę zastępczą na terenie Ukrainy. W roku 2022 wypłacono świadczenie rodzinne w wysokości 3.532,00 zł, w roku 2023 wypłacono 9.320,00 zł, na rok 2024 zaplanowano wypłatę ww. świadczenia rodzinnego w wysokości 5.788,00 zł.

 

W rodzinach zastępczych na terenie powiatu poznańskiego zostały umieszczone dzieci pochodzenia ukraińskiego, które przybyły na teren RP po wybuchu wojny. Od 2022 roku, w rodzinach zastępczych umieszczonych zostało 7 dzieci (2 nadal w nich  przebywa) oraz 5 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (4 nadal tam przebywa). Rodziny zastępcze, w których przebywały ww. dzieci, otrzymały świadczenia na pokrycie kosztów ich utrzymania, w roku 2022 w wysokości 15.737,23 zł, w roku 2023 w wysokości 11.033,80 zł, a na rok 2024 zaplanowano środki w wysokości 32.664,00 zł. Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których przebywały ww. dzieci, otrzymały środki na pokrycie kosztów ich utrzymania, w roku 2022 w wysokości 48.375,75 zł, w roku 2023 w łącznej wysokości 365.063,30 zł.

 

10.  Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

W roku 2023 Urząd Pracy organizował wraz z Caritas Archidiecezji Poznańskiej warsztaty   z tematyki dot. możliwości i metod poszukiwania pracy w Polsce, oferowanego wsparcia w tym zakresie i przygotowania do rozmów z pracodawcami. Urząd był także partnerem w 2 edycjach konferencji dla obywateli Ukrainy pn.: „Pracuj  i zatrudniaj w Poznaniu, to proste!”. Konferencja miała na celu pomoc w aktywizacji gospodarczej i zawodowej. W trakcie konferencji uczestnicy mogli skorzystać z konsultacji doradczych m.in. w kwestiach legalizacji pobytu, zatrudnienia, a także w obszarach biznesowych.

Przedstawiciele Urzędu brali także udział w targach pracy organizowanych dla obywateli Ukrainy:

- 15 listopada 2023 r. – targi pracy organizowane w siedzibie Caritas Archidiecezji Poznańskiej;

- 29 listopada 2023 r. – Targi Pracy i Kariery dla obywateli Ukrainy organizowane przez Fundację BARKA;

- 7 grudnia 2023 r. - Targi Pracy: Job Café #3 organizowane przez organizację International Rescue Committee.

W 2023 r. przedstawiciel Urzędu brał udział w cyklicznych spotkaniach zespołu organizowanych przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (OIM) w sprawie utworzenia wspólnej platformy online do porównania kwalifikacji i uprawnień zawodów polskich i ukraińskich.

Dla bezrobotnych obywateli Ukrainy zarejestrowanych w PUP Urząd mógł zaoferować szerszy zakres wsparcia przewidziany w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wg stanu na 31 grudnia 2023 r. w ewidencji Urzędu pozostawało 118 obywateli Ukrainy.

Zarejestrowani obywatele Ukrainy zostali objęci pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym, a osoby wymagające szerszego wsparcia były kierowane na szkolenia.

11 obywateli Ukrainy ukończyło kurs uprawniający do kierowania tramwajem. Zostali oni zatrudnieni na stanowisku motorniczego w MPK w Poznaniu. Dla 20 osób zorganizowano szkolenie z j. polskiego, a 2 osobom sfinansowano nostryfikację dyplomów zawodowych.

 

      Liczba skierowanych ob. Ukrainy na szkolenia i instrumenty rynku pracy.

 

Zadania finansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Funduszu Pracy. Na wsparcie przeznaczono łącznie kwotę 926.033,00 zł (wraz z refundacjami wypłaconymi pracodawcom w 2023 r. bezrobotnych za zatrudnionych w 2022r.).

 

11.  Wizyta delegacji z rejonu obuchowskiego i rejonu obolońskiego.

Przygotowanie i organizacja pobytu delegacji z rejonu obuchowskiego oraz delegacji z rejonu obolońskiego związanych z przekazaniem pomocy rzeczowej ze strony powiatu (luty, kwiecień i lipiec 2023) to wydatek 69.638,76 zł.

 

12.  Współpraca trój-stronna.

Powiat Poznański Pośrednictwo pośredniczył w nawiązaniu współpracy trójstronnej pomiędzy powiatem poznańskim,  regionem Hanower i rejonem Obuchowskim. Zorganizowano spotkanie trój-stronne on-line w lutym 2023 r., a w listopadzie 2023 w Hanowerze  doszło do spotkania przedstawicieli powiatu, regionu Hanower i rejonu obuchowskiego.

 

13. Pomoc dla rejonu obuchowskiego (przeznaczona dla uchodźców wewnętrznych przebywających  na terenie rejonu). Luty 2023:

      - zakup i dostawa artykułów spożywczych i chemicznych o wartości 87.983,93 zł. (łącznie około 17 ton: mąki; cukru; makaronu; konserw; kosmetyków; chemii gospodarczej; środków czystości i dezynfekcji);

     - zakup i dostawa 29 agregatów prądotwórczych wraz z 13 elementami osprzętu o wartości 154.000,02 zł.

 

 

      Pomoc dla rejonu obuchowskiego (internat Liceum Zawodowego w Rżyszczowie oraz „Patriotyczne miasteczko” – dom dla wewnętrznych przesiedleńców). Lipiec 2023:

- zakup i dostawa 2,5 ton artykułów użytkowych, m.in. zastawy stołowej, tkaniny cieniującej, lodówek, pralek, telewizorów, kuchenek, odzież o wartości 78.364,86 zł.

 

Pomoc dla rejonu obuchowskiego (zakup sprzętu przeznaczonego dla uchodźców wewnętrznych przebywających na terenie rejonu). Listopad 2023 – styczeń 2024 (środki niewygasające):

- zakup stacji zasilania (37 sztuk o różnej pojemności), latarek akumulatorowych (150 szt.), powerbanków (300 szt.), przedłużaczy bębnowych (30 szt.), listew zasilających (50 szt.), bezprzewodowych lampek stołowych LED (50 szt.) o wartości 316.126,41 zł. Planowane przekazanie pierwszy kwartał 2024.

 

14.  Pomoc dla rejonu obolońskiego (przeznaczona dla uchodźców wewnętrznych przebywających na terenie rejonu). Kwiecień 2023 :

- zakup i dostawa artykułów spożywczych i chemicznych o wartości 138.554,78 zł  (łącznie około 14 ton: mąki; cukru; makaronu; konserw; kosmetyków; chemii gospodarczej; środków czystości i dezynfekcji).

 

15.  Pozostałe koszty związane z pomocą dla Ukrainy. 

      Tłumaczenia ustne i pisemne podczas wizyt delegacji z Ukrainy, wideokonferencji oraz prowadzonej korespondencji i dokumentacji – 17.694,13 zł.

     Transport pomocy humanitarnej do rejonu obuchowskiego i obolońskiego – 28.615,33 zł.

     Koszt odprawy celnej przekazywanej pomocy – 180,00 zł.

 

16. Pomoc Ukrainie – praca urzędników.

Organizacja pomocy dla strony ukraińskiej oraz uchodźcom wymagała zaangażowania wielu wydziałów Starostwa Powiatowego i polegała m.in. na:

- współpracy przy zorganizowaniu miejsc pobytu uchodźców, a następnie prowadzeniu ewidencji i rozliczeń finansowych umożliwiających opłacenie zobowiązań;

- organizacji wideokonferencji i spotkań poświęconych pomocy dla uchodźców;

- zorganizowaniu tłumaczeń dokumentów i tłumaczeń ustnych;

- zakupie pomocy humanitarnej;

- zorganizowaniu transportu pomocy humanitarnej na Ukrainę;

- przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do procedury celnej i załatwieniu innych formalności urzędowych;

- przygotowaniu konferencji prasowych.

 

17.  Pomoc Ukrainie – podsumowanie.

Łącznie ze środków własnych powiatu poznańskiego na wsparcie uchodźców oraz pomoc rzeczową przekazywaną na teren Ukrainy wydatkowano w roku 2023 - 1.357.092,73 zł.

 

Metryka

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2024-02-02 11:46
 • zmodyfikował: Sobolewski Łukasz
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-02 11:48

POMOC UKRAINIE – PODSUMOWANIE 2023 ROKU DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT POZNAŃSKI

Metryka

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2024-02-02 11:40
 • zmodyfikował: Sobolewski Łukasz
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-02 11:45
POMOC UKRAINIE – PODSUMOWANIE 2022 ROKU.  DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT POZNAŃSKI.

 

 1. Szacowana liczba uchodźców z terenu Ukrainy przebywających w powiecie poznańskim na koniec 2022 roku - ok. 10000 osób.

 

UWAGA !

Jest to liczba szacunkowa oparta o informacje przekazywane z gmin (na podstawie obserwacji oraz danych z Ośrodków Pomocy Społecznej). Nie wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce na podstawie przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, korzystają z pomocy socjalnej. Nadane numery PESEL, ze względu na brak obowiązku meldunkowego, nie są wiarygodnym wyznacznikiem.  

 

2. Liczba wydanych numerów PESEL w gminach powiatu dla uchodźców z terenu Ukrainy po 24 lutego 2022 roku
(stan na 31 grudnia 2022 roku) – 19372.

 

UWAGA !

Część uchodźców przebywających w powiecie składała wnioski o wydanie numeru PESEL  w Poznaniu lub w innych gminach
na terenie kraju.

 

3. Decyzja wojewody – przygotowanie przez Zarząd Powiatu w Poznaniu (obiekty Powiatu, gmin oraz prywatne) łącznie 580 miejsc dla uchodźców. W obiektach Powiatu przygotowano:

- DPS w Lisówkach (18 miejsc, także dla osób niepełnosprawnych);

- Internat LO im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie (30 miejsc).

 

Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia, refundowane przez wojewodę Wielkopolskiego z Funduszu Pomocy: kwota za rok 2022 - 5.654.193,09 zł.

 

4. Dystrybucja łóżek polowych otrzymanych z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych.

 

5. Liczba osobodni w obiektach zbiorowego zamieszkania w 2022 roku – 81612.

 

Lp.

Organizator miejsc zakwaterowania

marzec-maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

suma

1

Gmina Buk

860

780

702

652

480

488

470

496

4 928,00

2

Gmina Czerwonak

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

3

Gmina Dopiewo

497

510

489

493

480

434

420

434

3 757,00

4

Gmina Kleszczewo

709

341

293

351

312

310

280

319

2 915,00

5

Gmina Komorniki

69

192

341

303

360

372

360

372

2 369,00

6

Gmina Kostrzyn

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

7

Gmina Kórnik

1115

750

675

405

188

155

156

279

3 723,00

8

Miasto Luboń

1308

618

654

593

510

456

399

403

4 941,00

9

Gmina Mosina

1107

516

246

372

360

372

360

310

3 643,00

10

Gmina Murowana Goślina

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

11

Gmina Pobiedziska

2624

690

629

628

644

682

660

642

7 199,00

12

Miasto Puszczykowo

3009

679

561

420

349

475

540

613

6 646,00

13

Gmina Rokietnica

1555

779

620

437

776

647

666

533

6 013,00

14

Gmina Stęszew

301

185

35

17

93

0

0

0

631,00

15

Gmina Suchy Las

573

428

452

470

625

767

724

839

4 878,00

16

Gmina Swarzędz

5820

3120

3102

2446

645

68

164

208

15 573,00

17

Gmina Tarnowo Podgórne

455

435

730

709

702

767

794

750

5 342,00

18

Powiat Poznański

1460

696

1000

1242

1153

1093

1122

1288

9 054,00


6. Koszt refundacji noclegów w obiektach zbiorowego zamieszkania z Funduszu Wsparcia w 2022 roku – 5.684.970,00 zł.

Lp.

Organizator miejsc zakwaterowania

marzec-maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

suma

1

Gmina Buk

60 200

54 600

49 140

45 640

33 600

34 160

32 900

34 720

344 960,00

2

Gmina Czerwonak

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

3

Gmina Dopiewo

34 790

35 700

34 230

34 510

33 600

30 380

29 400

30 380

262 990,00

4

Gmina Kleszczewo

49 630

23 870

20 510

24 570

21 840

21 700

19 600

22 330

204 050,00

5

Gmina Komorniki

2760

12 540

23 870

21 210

25 200

26 040

25 200

26 040

162 860,00

6

Gmina Kostrzyn

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

7

Gmina Kórnik

78 050

52 500

47 250

28 350

13 160

10 850

10 920

19 530

260 610,00

8

Miasto Luboń

91 560

43 260

45 780

41 510

35 700

31 920

27 930

28 210

345 870,00

9

Gmina Mosina

77 490

36 120

17 220

26 040

25 200

26 040

25 200

21 700

255 010,00

10

Gmina Murowana Goślina

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

11

Gmina Pobiedziska

183 680

48 300

44 030

43 960

45 080

47 740

46 200

44 940

503 930,00

12

Miasto Puszczykowo

185 730

47 530

39 270

29 400

24 430

33 250

37 800

42 910

440 320,00

13

Gmina Rokietnica

108 850

54 530

43 400

30 590

54 320

45 290

46 620

37 310

420 910,00

14

Gmina Stęszew

21 070

12 950

2450

1190

6510

0

0

0

44 170,00

15

Gmina Suchy Las

40 110

29 960

31 640

32 900

43 750

53 690

50 680

58 730

341 460,00

16

Gmina Swarzędz

407 400

218 400

217 140

171 220

45 150

4760

11 480

14 560

1 090 110,00

17

Gmina Tarnowo Podgórne

31 850

30 450

51 100

49 630

49 140

53 690

55 580

52 500

373 940,00

18

Powiat Poznański

102 200

48 720

70 000

86 940

80 710

76 510

78 540

90 160

633 780,00

7. Przygotowanie i dystrybucja ulotek w 3 językach (polskim, ukraińskim i rosyjskim) dla Ukraińców przybywających do Poznania
i powiatu poznańskiego. Ulotki zawierają  informacje praktycznymi np. wydanie nr pesel, świadczenia finansowe i socjalne, opieka zdrowotna, pomoc psychologiczna, przyjęcie do szkół, kontakty do instytucji. koszt wydruku - 3.154,34 zł.

8. Na początku marca 2022 r. stworzono na stronie startowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu poznańskiego specjalną zakładkę  KOMUNIKATY – POMOC DLA UKRAINY. W miejscu tym na bieżąco dodawano wszystkie informacje dot. form wsparcia.

9. Obsługa punktu potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP obywateli Ukrainy. Od 24 lutego 2022 r. założono 90 spraw związanych z potwierdzeniem bądź unieważnieniem wspomnianego profilu.

10. Przygotowanie i organizacja pobytu łącznie 4 delegacji z Rejonu Obuchowskiego związanych z przekazaniem pomocy rzeczowej ze strony powiatu - 109.258,11 zł.

11. Podpisanie listu intencyjnego o współpracy Powiatu Poznańskiego z Rejonem Obuchowskim.

12. Organizacja 2 edycji kursów języka polskiego dla uchodźców za kwotę - 470.174,40 zł.

Każda tura obejmowała przeprowadzenie 34 kursów językowych (średnio po 2 kursy na gminę), a udział w nich wzięło 838 osób. Kursy odbywały się stacjonarnie oraz online. Dla każdego uczestnika zakupione zostały podręczniki do nauki języka polskiego.

Druga edycja zajęć zawierała także elementy aktywizacji zawodowej obejmującej m.in. szkolenia, warsztaty i konsultacje dotyczące najważniejszych zagadnień z zakresu przepisów prawa pracy, zasad szukania pracy w Polsce, otwierania działalności gospodarczej oraz pisania CV i listów motywacyjnych.

Trzecia tura kursów jest obecnie przygotowywana.

13. Współpraca z gminami powiatu przy organizacji dystrybucji bonów zakupowych do sieci dyskontów spożywczych przekazywanych przez zagraniczne fundacje. Łącznie karty otrzymało 1089 uchodźców.

14. Przekazanie z budżetu powiatu 4.000,00 zł na zakup pralki i suszarki celem zapewnienia warunków sanitarnych w miejscu pobytu uchodźców w Puszczykowie.

15. Przekazanie z budżetu powiatu 5.000,00 zł na zakup usługi cateringowej w związku z organizacją 8 maja 2022 r. festynu integracyjnego z uchodźcami w Mrowinie w gminie Rokietnica.

16. Udzielenie dwóch dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:

 Fundacji Barak Kultury, nazwa działania – Centrum „Mój dom”– udzielona kwota dotacji - 137.304,14 zł. Fundacja
za przekazane środki zrealizowała następujące zadania:

   - Pomoc psychologiczna dla uchodźców w postaci organizacji terapii zbiorowej i indywidualnej (224 godziny terapii zbiorowej
i indywidualnej, 7 lokalizacji, lipiec - listopad 2022 r.);

     - arteterapia – wystawa fotograficzna „Mój dom” (5 lokalizacji, około 1000 odwiedzających);

     -„Objazdowa świetlica” – warsztaty tworzenia motanek ukraińskich, warsztaty taneczne, warsztaty plastyczne
oraz projekcje filmów (7 lokalizacji, około 200 uczestników).

Stowarzyszeniu „Pomóż Dziecku Niewidomemu", nazwa działania - „Poznaję język i  dotykiem oglądam Polskę” – udzielona kwota dotacji - 36.100 zł. Stowarzyszenie za przekazane środki zrealizowała następujące zadanie:

      - program rozwoju kompetencji językowych i społecznych dla uczniów z Ukrainy i ich rodzin.

17. W Wydziale Komunikacji i Transportu, dla klientów – uchodźców z Ukrainy przygotowano:

- karty usług wraz z wnioskami w zakresie prawa jazdy oraz rejestracji pojazdów w języku ukraińskim oraz angielskim;

- informację w zakresie jak załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji i Transportu w języku ukraińskim;

z uwagi na około 20% wzrost liczby klientów (głównie w kwestiach dotyczących prawa jazdy) zostało uruchomione dodatkowe stanowisko.

18. Dodatkowe środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2022 roku - 1.152.821,00 zł.

Na koniec 2022 r. naukę w szkołach prowadzonych przez powiat poznański pobierało 71 młodych uchodźców.

19. Działania szkół prowadzonych przez powiat poznański:

- utworzenie oddziałów przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy;

- przygotowanie kadry do nowych zadań;

- integracja językowa, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wsparcie materialne;

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, sprzętu komputerowego;

- zakup artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów szkolnych;

- wyposażenie internatów w sprzęt i materiały niezbędne dla przyjęcia uczniów z Ukrainy;

- organizacja wycieczek/imprez integracyjno-edukacyjnych;

- organizacja zbiórek darów.

20. Działalność poradni psychologiczno – pedagogicznych:

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

- opinie w sprawie wczesnego wspomagania;

- opinie o dostosowaniu wymagań edukacyjnych;

- opinie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole lub przedszkolu;

- opinie o odroczeniu obowiązku szkolnego;

- badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne;

- konsultacje dla rodziców z Ukrainy i inne.

21. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy  - uruchomienie pomocy specjalistycznej, głównie psychologicznej, z udziałem tłumacza języka ukraińskiego/rosyjskiego dla uchodźców z Ukrainy.

22. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

-   prowadzenie procedury administracyjnej skutkującej  wypłacaniem  świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych
wraz z dodatkami opiekunowi tymczasowemu sprawującemu opiekę nad małoletnimi, którzy przed przybyciem do Polski
byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terenie Ukrainy;

-   wypłata świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej;

- nadzór nad dziećmi posiadającymi obywatelstwo ukraińskie umieszczonymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

-   prowadzenie rejestru opiekunów tymczasowych małoletnich przybyłych z Ukrainy;

- prowadzenie rejestru osób, które zgłaszają chęć przejęcia opieki nad małoletnimi przybyłymi z Ukrainy.

23. Dom Dziecka w Kórniku-Bninie:

- przygotowanie 12 miejsc noclegowych dla dzieci oraz 2 miejsc noclegowych dla osób dorosłych (np. opiekunów dzieci);

- przyjęcie 1 o dziecka do Domu Dziecka.

Z uwagi na zmianę przepisów dotyczących pobytu uchodźców z domów dziecka w Ukrainie, w polskich placówkach nie jest możliwe uruchomienie przygotowanych miejsc.

24. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Zadania finansowane były ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Na szkolenia i instrumenty rynku pracy wydatkowano łączną kwotę - 943.142,00 zł. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe prowadzono bezkosztowo.

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu realizował następujące zadania:

- działania wspierające poszukiwanie zatrudnienia i ułatwiające odnalezienie się na lokalnym rynku pracy;

- działania skierowane do osób zarejestrowanych w PUP, niezarejestrowanych, a zainteresowanych podejmowaniem pracy
w Polsce jak i pracodawców;

- zapewnienie obsługi w języku ukraińskim (także punkt informacyjny i infolinia);

- uruchomienie dodatkowego punktu informacyjnego PUP na Międzynarodowych Targach Poznańskich (przy punkcie recepcyjnym);

- uruchomienie specjalnej szybkiej ścieżki do zgłaszania ofert pracy dla uchodźców przy maksymalnym uproszczeniu formalności;

- prowadzenie szkoleń i spotkań informacyjnych poświęconych zatrudnianiu uchodźców.

25. Pomoc Ukrainie wsparcie dla szpitala we Lwowie.

Przekazano: fartuchy chirurgiczne; kombinezony ochronne; rękawiczki nitrylowe; płyny do dezynfekcji; powerbanki; apteczki; latarki  o wartości - 21.566,00 zł.

26. Pomoc Ukrainie – dary z Regionu Hanower:

- 0rganizacja dystrybucji darów z Regionu Hanoweru do jednostek przyjmujących uchodźców (ok. 3 tony).

27. Wsparcie ukraińskich druhów – ochotników:

- zakup i przekazanie sprzętu ochronnego (rękawice, hełmy i kominiarki) dla strażaków ochotników z Ukrainy (inicjatywa jednostek OSP z terenu powiatu) – 21.000,00 zł.

28. Zakup i dostawa do Rejonu Obuchowskiego (przeznaczonych dla uchodźców wewnętrznych przebywających na terenie Rejonu) artykułów spożywczych i chemicznych o wartości - 101.626,72 zł., (około 15 ton; mąka, cukier, kasza, ryż, groch, środki ochrony osobistej i higienicznej).

29. Dary rzeczowe dla uchodźców przebywających w internacie LO w Puszczykowie trafiły dary przekazane anonimowych darczyńców ze Szwajcarii (odzież, zabawki, gry edukacyjne, słodycze). Zostały one przepakowane i przygotowane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

30. Przekazanie pojazdów:

- przekazanie w formie darowizny na rzecz Feodosijiwskej Rady Wiejskiej Rejonu Obuchowskiego Obwodu Kijowskiego używanego pojazdu marki Dacia Duster 4x4  o wartości  - 26.300,00 zł;

- przekazanie w formie darowizny na rzecz Feodosijiwskej Rady Wiejskiej Rejonu Obuchowskiego używanego samochodu pożarniczego TATRA 815 PR-2 wraz z wyposażeniem ratowniczo-gaśniczym  o wartości - 162.496,87 zł;

- przekazanie w formie darowizny na rzecz Rejonu Obuchowskiego używanego ambulansu sanitarnego marki Volkswagen Transporter T6 o wartości - 36.300,00 zł, z używanym (sprawnym) wyposażeniem ratowniczym o wartości - 88.902,01 zł;

- przekazanie w formie darowizny na rzecz Feodosijiwskej Rady Wiejskiej Rejonu Obuchowskiego używanego ambulansu sanitarnego Volkswagen Transporter T5 o wartości - 30.500,00 zł wraz z używanym (sprawnym) wyposażeniem ratowniczym
o wartości - 78.852,67 zł.

31. Działania realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu:

Organizacja pomocy dla strony ukraińskiej oraz uchodźcom wymagała zaangażowania kilku wydziałów Starostwa Powiatowego
i polegała m.in. na:

- współpracy przy zorganizowaniu miejsc pobytu uchodźców, a następnie prowadzeniu ewidencji i rozliczeń finansowych umożliwiających opłacenie zobowiązań;

- organizacji wideokonferencji i spotkań poświęconych pomocy dla uchodźców;

- zorganizowaniu tłumaczeń dokumentów i tłumaczeń ustnych;

- inwentaryzacji, dystrybucji darów i innego wsparcia dla uchodźców;

- ewidencji osób otrzymujących bony zakupowe;

- zorganizowaniu transportu na Ukrainę  produktów spożywczych, chemicznych, pojazdów, materiałów medycznych i innych;

- przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do procedury celnej;

- załatwieniu formalności urzędowych (wnioski wraz z dokumentami o zarejestrowanie, wyrejestrowanie, wywóz za granicę);

- organizacji kursów językowych, udzieleniu dotacji, itd.

32. Łącznie ze środków własnych powiatu poznańskiego na wsparcie uchodźców oraz pomoc rzeczową przekazywaną na teren Ukrainy wydatkowano: 1.506.916,28 zł.

Metryka

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2023-02-17 14:46
 • zmodyfikował: Sobolewski Łukasz
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-02 12:51

POMOC UKRAINIE – PODSUMOWANIE 2022 ROKU DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT POZNAŃSKI

Metryka

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2024-02-02 12:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-02 13:02

drukuj całą stronę

Banery