BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym określa w art. 4 zadania powiatu o charakterze ponadgminnym. Ustawodawca zaliczył do nich m.in zadania z zakresu:
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (art. 4. 1, ppkt 15),
- ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego, magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska (art. 4 .1, ppkt 16).

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży (art. 4 , pkt 2 Ustawy o samorządzie powiatowym).

Zadania z zakresu zapewnienia porządku publicznego i szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli realizowane są poprzez ścisłą współpracę z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami:
- Komendą Miejską Policji w Poznaniu,
- Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
- Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu,
- Powiatowym Inspekcją Weterynaryjną w Poznaniu,
- Zarządem Dróg Powiatowych,
oraz innymi podmiotami administracji wojewódzkiej i niezespolonej.

Na mocy szczegółowych przepisów prawa Starosta Poznański:
- przewodniczy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, będącej ciałem doradczym starosty w zakresie bezpieczeństwa,
- kieruje na szczeblu powiatu jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- powołuje i nadzoruje prace Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- podejmuje różne inicjatywy z zakresu poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Szczegóły znajdują się na zamieszczonych podstronach.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Sobolewski
    data wytworzenia: 2015-03-03
  • opublikował: Sobolewski Łukasz
    data publikacji: 2003-07-09 14:42
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-30 09:06

drukuj całą stronę

Banery