BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego
  ul. Jackowskiego 18
  60 - 509 Poznań


  Tel. centrala:  61 8410-500
  Fax:  61 8480-556               
  E-mail: 
starostwo@powiat.poznan.pl

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Sobolewski
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2003-07-07 16:12
 • zmodyfikował: Iwona Radziszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-10 10:42

Podstawy prawne, zadania i skład komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Poznańskiego

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego działa na postawie art. 38 a, 38 b i 38 c Ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego powołana została przez Starostę Poznańskiego Zarządzeniem nr 100/2023 z dnia 01 grudnia 2023 roku, w sprawie utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego w sprawie utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego.

 

Zadania komisji, wynikające z przepisów ustawy, obejmują m.in:

 1. ocenę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
 2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących
  na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 3. przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego
  i bezpieczeństwa obywateli,
 4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania  z  zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 5. opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
 6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań,
  o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
 7. opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 8. wspieranie działań powiatowych służb, inspekcji i straży, organizacji pozarządowych i innych jednostek organizacyjnych
  na rzecz poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na ternie Powiatu Poznańskiego.

Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, określa szczegółowo przepis ustawy.
W skład komisji wchodzą:

 1. starosta jako przewodniczący komisji,
 2. dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu,
 3. trzy osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu,
 4. dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.

W pracach komisji uczestniczy także prokurator wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego.

Starosta może powołać do udziału w pracach komisji funkcjonariuszy i pracowników innych niż Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. W pracach komisji uczestniczą oni z głosem doradczym.

Kadencja Komisji trwa 3 lata.

Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

 1. Jan Grabkowski – Starosta Poznański – Przewodniczący Komisji,
 2. Mirosław Wieloch – delegowany przez Radę Powiatu w Poznaniu,
 3. Dariusz Szmyt – delegowany przez Radę Powiatu w Poznaniu,
 4. Maciej Szuba – przedstawiciel Starosty Poznańskiego,
 5. Anna Czerniak - przedstawicielka Starosty Poznańskiego,
 6. st. bryg. Jacek Michalak – przedstawiciel Starosty Poznańskiego,                                          
 7. insp. Robert Kasprzyk – przedstawiciel Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu,
 8. kom. Roman Szykulski – przedstawiciel Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu,
 9. Artur Domański – przedstawiciel Prokuratora Okręgowego w Poznaniu.


Ponadto do udziału w pracach Komisji powołano z głosem doradczym

 1. ppłk SG Paweł Onichimiuk – Komendant Placówki Straży Granicznej Poznań-Ławica,
 2. Anna Pawłowska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu,
 3. Grzegorz Wegiera – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu,
 4. Adam Korzystka – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 5. Marek Borowczak – przedstawiciel Starosty Poznańskiego,
 6. Marcin Zieliński – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Do prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego z głosem doradczym Przewodniczący może doraźnie zaprosić funkcjonariuszy i pracowników innych niż Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Sobolewski
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2003-07-09 15:03
 • zmodyfikował: Sobolewski Łukasz
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-23 13:07

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2025.

 

Dnia 10 lutego 2020 roku Starosta Poznański na podstawie regulaminu pkt 4.1 Powiatowej Komisji  Bezpieczeństwa
i Porządku Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 74/2017 Starosty Poznańskiego z dnia
16 listopada 2017 roku powołał zespół ds. opracowania  „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2025”.

W skład którego weszli:

 • Robert Kasprzyk - Komendant Miejski Policji w Poznaniu - przewodniczący Zespołu;
 • Paweł Kurosz - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu - zastępca przewodniczącego;
 • Jacek Michalak – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

 

Dnia 09 listopada 2020 roku projekt  „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości  oraz  Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2025” został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. 

         

Dnia 18 listopada 2020 Uchwałą XXIV/305/VI/2020 Rada Powiatu w Poznaniu uchwaliła „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości  oraz  Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2025”.

 • opublikował: Twardecka Izabela
  data publikacji: 2021-01-20 11:33
 • zmodyfikował: Iwona Radziszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-10 10:57
 • Program zapobiegania przestępczości
  Strona tytułowa opracowania programu przestępczości

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2021-01-20 11:40
 • zmodyfikował: Iwona Radziszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-10 11:04

drukuj całą stronę

Banery