BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

DZIAŁANIA NA RZECZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2017 - ARCHIWUM

        W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2017 Powiat Poznański (Policja, Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Straż Graniczna, Zarządzanie Kryzysowe, działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, Obrona Cywilna, powiatowa baza materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego, wsparcie poszkodowanych samorządów po nawałnicach w sierpniu 2017 r.) przeznaczył środki finansowe w wysokości około 3.689.000,00 zł. (łącznie w latach 2000-2017 wydatkowano już 19.735.000,00 zł.).

Na działania pod patronatem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, w roku 2017 wydatkowano blisko 200.000,00 zł. (w latach 2000-2017  wydatkowano 1.435.000,00 zł.).

W roku 2017 odbyły się 3 posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, podczas których m. in. omówiono następujące tematy: informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego w 2016 roku; ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na porządek publiczny  i bezpieczeństwo obywateli; realizacja zadań powiatu w zakresie ochrony przeciwpowodziowej; zarządzanie drogami publicznymi; podsumowanie konkursów i działań prewencyjnych skierowanych do mieszkańców Powiatu.

Działania podejmowane w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu poznańskiego” ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu, szczególnie tych najmłodszych. W ramach tych działań prowadzona jest „akcja odblask dla pierwszoklasisty”, w trakcie której w trakcie 16 lat rozdano około 60.000 sztuk kamizelek  i różnych elementów odblaskowych (w tym 4430 sztuk w 2017 roku). Wspierano również organizację konkursów i akcji poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu dorosłych, dzieci i młodzieży (w tym m.in.: konkursu plastycznego poświęconemu profilaktyce przeciwpożarowej; konkursu bezpieczeństwa ruchu drogowego z okazji dnia 8 marca; przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych z Komendą Miejską Policji w Poznaniu i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu). Ważnym elementem profilaktycznym jest rozpoczęcie w roku 2013 konkursu skierowanego do mieszkańców Powiatu pt. „Czujka tlenku węgla może uratować twoje życie”, których dotychczas przekazano 652 sztuki. Z kolei w roku 2014 rozpoczęto, współfinansowany ze środków Powiatu  program znakowania rowerów, pt.: „Poznański rower – bezpieczny rower”.  Także od roku 2014 roku, na terenie JRG nr 8 w Bolechowie organizowany jest we współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami piknik rodzinny pt. „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim”. Piknik, oprócz funkcji prewencyjnych, integracyjnych i rozrywkowych stanowi okazję do przekazania Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych sprzętu zakupionego ze środków Powiatu Poznańskiego.

Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego, Wydziału Ruchu Drogowego KMP i Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu działa przy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego podejmował działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie. Działania te dotyczyły m.in. zmian i wyznaczenia miejsc przystanków autobusowych, lokalizacji przejść dla pieszych, wycinki drzew i krzewów zasłaniających widoczność kierującym i pieszym, sprawdzenia prawidłowego oznakowania poziomego i pionowego, organizacji ruchu, ograniczenia prędkości, budowy progów zwalniających, lokalizacji ścieżek rowerowych  i innych.  

Przewidziane wsparcie finansowe Powiatu Poznańskiego dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, w roku 2017 to 1.032.000,00 zł. (w latach 2000-2017 wsparcie dla KMP wyniosło około 7.950.000,00 zł.).

Powiat Poznański realizuje zadania mające na celu zwiększenie skuteczności pracy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Podstawą tych działań jest zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy policjantów, w tym: modernizacja i wyposażenie policjantów  w nowoczesny sprzęt, finansowanie akcji prewencyjnych i profilaktycznych.

Wśród wydatków finansowych, na rzecz Policji dotychczas znalazły się m.in. remont Komisariatów w Kostrzynie, Suchym Lesie, Murowanej Goślinie, Tarnowie Podgórnym, Kórniku, Mosinie, Pobiedziskach i Swarzędzu, zakupy sprzętu komputerowego i łączności, wyposażenia kwaterunkowego i biurowego, zakup wyposażenia osobistego policjantów, zakup psów służbowych,  a także wsparcie zakupu 32 samochodów, w tym w roku 2017 – 5 szt. (4 szt. - współfinansowanie 1 szt. - sfinansowanie). Także w roku 2017 środki Powiatu pozwoliły na zmodernizowanie boksów dla policyjnych psów służbowych, sfinansowanie zakupu policyjnego skanera 3D do oględzin miejsc zdarzenia, sfinansowanie termomodernizacji Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie.

Najbardziej widocznym efektem współpracy i wsparcia Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu ze strony samorządów powiatowego i gminnego jest oddanie w roku 2010 nowego KP w Czerwonaku, zakończona w roku 2013 modernizacja i rozbudowa KP w Komornikach oraz oddanie w roku 2015 nowego Komisariatu Policji w Luboniu.

W październiku 2017 zakończono budowę (trwającą od roku 2016) nowego Komisariatu Policji w Dopiewie, współfinansowaną ze środków Powiatu Poznańskiego (w latach 2016-2017 budowa została wsparta kwotą 850.000,00 zł).

Systematyczne polepszanie warunków pracy policjantów oraz obsługi mieszkańców w KP na terenie Powiatu to priorytet dla władz Powiatu. Dlatego w roku 2011 przeprowadzony został przegląd wszystkich Komisariatów Policji na terenie Powiatu, w jego wyniku oszacowano zakres potrzeb finansowych niezbędnych do wykonania remontów/modernizacji czy budowy nowych Komisariatów.

          Wynikiem ww. oceny jest zaplanowanie ze środków Powiatu remontu budynków siedzib Komisariatów Policji w Kostrzynie, Pobiedziskach i Murowanej Goślinie.

          Rok 2010 to ogłoszenie wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu i Komendę Miejską Policji w Poznaniu konkursu na „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego”, którego celem jest promowanie  i premiowanie najlepszych komisariatów w Powiecie (z nagrodą w kwocie 30 tys. zł z przeznaczeniem na inwestycję lub zakup artykułów/materiałów na rzecz komisariatu). Ustanowienie ww. Konkursu oraz finansowe nagrodzenie zwycięskiego komisariatu stworzyć ma element współzawodnictwa między funkcjonariuszami i komisariatami, sprzyjając działaniom na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w Powiecie Poznańskim. Dotychczas w sześciu edycjach Konkursu Konkurs wygrały: trzykrotnie KP Kostrzyn; dwukrotnie KP Stęszew; KP Murowana Goślina; KP Mosina.                     

          Organizowany od wielu lat konkurs „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” stanowi doskonałą motywację dla samych policjantów. Poprzez promowanie najlepszych, przyczynia się do budowania zaufania pomiędzy społecznością lokalną, a funkcjonariuszami, zaś policjanci motywowani są trzema nagrodami finansowymi fundowanymi przez Powiat Poznański.

           Od roku 2014 Powiat Poznański finansuje także wypłatę specjalnych nagród pieniężnych dla policjantów za szczególne osiągnięcia w służbie na terenie Powiatu Poznańskiego (w roku 2017 jest to łącznie 15.000,00 zł dla 38 funkcjonariuszy).

W roku 2017 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w wysokości 1.745.000,00 zł. (w latach 2000-2017 było to ponad 7.785.000,00 zł.).

       Najważniejszym elementem współpracy z KM PSP jest trwająca modernizacja obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie (mieszczącego także Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP). Dotychczas zmodernizowano budynek Jednostki, wybudowano najnowocześniejszy w województwie strażacki tor przeszkód, tworzony jest także poligon do ćwiczeń.     

Ze środków Powiatu zakupywany jest także sprzęt ratowniczo-gaśniczy i specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, wyposażenie grup specjalistycznych, sprzęt łączności, współfinansowane są koszty zakupu pojazdów strażackich. Środki powiatu pozwoliły także na realizację szkoleń dla strażaków.

Dodatkowo, Powiat Poznański funduje na nagrodę finansową dla strażaka - zwycięzcy konkursu Strażak Roku Powiatu Poznańskiego.

W roku 2016 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania „Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu”, w latach 2016 - 2018 w łącznej kwocie 2.000.000,00zł:

- w roku 2016 – kwota 500.000,00 zł;

- w roku 2017 - kwota 1.000.000,00zł;

- w roku 2018 - kwota 500.000,00zł.

W roku 2017 rozpoczęto budowę nowej strażnicy PSP przeznaczonej dla JRG nr 4 w Poznaniu (zlokalizowanej przy ul. Lotniczej w Poznaniu).

W roku 2017 Powiat Poznański przeznaczył środki finansowe na rzecz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w wysokości ponad 229.000,00 zł. (w latach 2000-2017 Powiat Poznański przeznaczył środki finansowe na rzecz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w wysokości ponad 1.097.000,00 zł).

Ze środków Powiatu Poznańskiego kontynuowany jest program sprzętowego doposażenia OSP. Środki Powiatu pozwoliły dotychczas na zakup m.in. 9-ciu zestawów tzw. „sań lodowych” z wyposażeniem do działań na wodzie, 17 zestawów oświetlenia dla tymczasowych lądowisk śmigłowców dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 19 pomp szlamowych wraz z wyposażeniem, 62 szt. czujników bezruchu, 16 defibrylatorów AED, 180 szt. kompletów składających się ze sztormiaka i spodniobutów, 20 sztuk agregatów prądotwórczych, sprzętu łączności, wyposażenia ochronnego, 32 sztuk pił spalinowych, narzędzi mechanicznych oraz innego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, a w roku 2017 – 20 szt. pomp szlamowych.

Z kolei kwotę 100.000,00 zł przeznaczono na wsparcie budowy budynku gminnego – mieszczącego remizę OSP Puszczykowo.

Powiat Poznański tradycyjnie wspiera również inicjatywy mające na celu zwiększenie aktywności i sprawności fizycznej druhów, integrację druhów, promocję wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i działalności OSP, a także szkolenie prezesów i naczelników OSP. Ze strony Powiatu wspieramy organizację:

- Powiatowego Turnieju w Tenisie Stołowym OSP i PSP;

- Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;

- Powiatowych Zawodów Wędkarskich OSP i PSP;

- Powiatowych Zawodów Strzeleckich Strażaków OSP i PSP;

- Powiatowych Zawodów w Ratownictwie Medycznym;

- Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka;

- Powiatowych Zawodów Sprawnościowych OSP;

- Szkolenia dla Prezesów, Naczelników i Komendantów OSP.

Dodatkowo, co roku Powiat Poznański funduje nagrody finansowe dla druhów OSP- zwycięzców konkursu Strażak Roku Powiatu Poznańskiego.

Na Zarządzanie Kryzysowe Powiat Poznański zabezpieczył w roku 2017 środki finansowe  w wysokości 574.000,00 zł., w tym 550.000,00 zł to rezerwa na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych (w latach 2008-2017 łącznie wydatkowane środki to ponad 325.000,00 zł.).

W Roku 2017 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego zbierał się sześcio-krotnie.  W trakcie posiedzeń poruszano tematy dotyczące:

- oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie;

- oceny stanu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej;

- oceny stanu ochrony przeciwpowodziowej;

- wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków - H5N8 na terenie Powiatu;

- przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;

- oceny stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego;

- oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego;

- przygotowania nowego Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego.

        Środki zapisane w tym dziale posłużyły do zapewnienia funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na szczeblu Powiatu, w tym zakupu drobnego sprzętu dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego – PCZK, obsługi systemów łączności, oraz organizacji spotkań, z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

PCZK zapewnia całodobowy przepływ informacji przekazując ostrzeżenia, komunikaty i informacje, biorąc także udział w różnego rodzaju alarmach, ćwiczeniach i treningach. PCZK współdziała także ze służbami, inspekcjami i strażami, Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W roku 2017 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz Placówki Straży Granicznej w Poznaniu - Ławicy, w wysokości 10.000,00 zł. (w latach 2009-2017 przekazano łącznie 88.000,00 zł.).

        Przekazane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup paliwa dla pojazdów służbowych wypełniających na terenie Powiatu Poznańskiego zadania związane z zabezpieczeniem ładu  i porządku publicznego.

Na zadania z zakresu Obrony Cywilnej w roku 2017 Powiat Poznański przeznaczył środki finansowe w wysokości prawie 14.000,00 zł. (w latach 2000-2017 - 686.000,00 zł.).

         Ze środków przeznaczonych na OC od 2005 roku organizowane są m.in. Powiatowe Zawody Drużyn Obrony Cywilnej o puchar Starosty Poznańskiego, będące sprawdzeniem gotowości drużyn ratownictwa ogólnego OC do działania. W roku 2017 zawody przeprowadzono w Chludowie.

Na utrzymanie powiatowej bazy materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego w roku 2017 Powiat Poznański przeznaczył środki finansowe w wysokości 24.000,00 zł (w latach 2000-2017 zakupiono sprzęt i wyposażenie o wartości 349.000,00 zł.).

         Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym jednym z zadań powiatu jest zorganizowanie tzw. magazynu przeciwpowodziowego. Powiatowa Baza Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego zlokalizowana jest przy JR-G nr 8 w Bolechowie i wyposażona w sprzęt przeznaczony do realizowana akcji przeciwpowodziowych i ratowniczych. Obecnie na stanie magazynu znajdują się m.in. worki oraz folia do uszczelniania wałów, agregaty prądotwórcze, pompy, sprzęt okopowy, sprzęt pływający, osuszacze, piły spalinowe, płachty i plandeki do zabezpieczenia zerwanych/uszkodzonych dachów, mobilna zapora przeciwpowodziowa i inny sprzęt.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na wsparcie poszkodowanych samorządów po sierpniowych nawałnicach (Powiat Kartuski, Powiat Gnieźnieński, Miasto Gniezno) przeznaczono 400.000,00 zł.

200.000,00 zł przekazano Powiatowi Kartuskiemu, a po 100.000,00 zł Miastu Gniezno i Powiatowi Gnieźnieńskiemu. Ww. kwoty zostały przekazane do samorządów, które wydatkowały na likwidację szkód w majątku samorządowym 385.041,72 zł. (usuwanie szkód na drogach oraz w zasobie mieszkaniowym).

W roku 2017 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na wsparcie realizacji przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego zadań ratownictwa wodnego,  w wysokości 40.000,00 zł. (od roku 2012 wsparcie Powiatu na realizację tego zadania wyniosło  w sumie 65.000,00 zł).

         Przekazane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego oraz sfinansowanie bieżącej działalności polegającej na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom na akwenach Powiatu.

Kwalifikacja wojskowa.

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 3 i 4, których pracę organizuje Starostwo Powiatowe w Poznaniu,  przebadały i ustaliły kategorie wojskowe ponad 2032 osób.

W roku 2017 na realizację zadań obronnych przeznaczono kwotę 3.300,00 zł. (dotychczas ze środków Powiatu od roku 2014 dofinansowano ww. zadanie kwotą ponad 17.000,00 zł).

Ww. środki pozwoliły na zorganizowanie szkolenia obronnego (refundowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego) dla pracowników Starostwa Powiatowego, gmin Powiatu oraz pracowników i funkcjonariuszy powiatowych służb, inspekcji  i straży.

Opracował:  Łukasz Sobolewski – Główny Specjalista Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, tel. 84-18-814

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Sobolewski
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2019-10-17 09:20
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-27 10:04

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 559
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-27 10:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-25 12:19