BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 - ARCHIWUM

        W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 Powiat Poznański (Policja, Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Straż Graniczna, Zarządzanie Kryzysowe, działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, Obrona Cywilna, powiatowa baza materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego) zaangażował środki finansowe w wysokości 1.494.000,00 zł. (łącznie w latach 2000-2014 ponad 12.230.000,00 zł.).

Na działania pod patronatem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, w roku 2014 wydatkowano 155.000,00 zł (w latach 2000-2014 ponad 770.000,00 zł.).

W roku 2014 Komisja zebrała się trzykrotnie. Działania Komisji ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu, szczególnie tych najmłodszych. W ramach działań Komisji prowadzono akcje odblaski dla pierwszoklasistów, w trakcie której rozdano 6600 sztuk kamizelek odblaskowych. Wspierano również organizację konkursów i akcji poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu dorosłych, dzieci i młodzieży (w tym konkursu dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego  z okazji dnia 8 marca, czy szeregu przedsięwzięć realizowanych z Komendą Miejską Policji dot. bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu). Ważnym elementem profilaktycznym było kontynuowanie konkursu skierowanego do mieszkańców Powiatu pt. „Czujka tlenku węgla może uratować twoje życie”). Rok 2014 to także rozpoczęcie współfinansowanego ze środków Powiatu  programu znakowania rowerów, pt.: „Poznański rower – bezpieczny rower”.

Zapoznanie delegacji z Ukrainy z organizacją systemu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w Powiecie.

Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego, Wydziału Ruchu Drogowego KMP i Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu działa przy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego i podejmował działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie. Działania te dotyczyły m.in. uzgadnianiu zmian w organizacji ruchu drogowego, oznaczeń, budowy, przebudowy dróg itp., w Luboniu, Czerwonaku, Tarnowie Podgórnym, Skórzewie, Wysogotowie i w m. Góra.

Wsparcie finansowe Powiatu Poznańskiego dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, w roku 2014 wyniosło 666.000,00 zł - w tym kwota 500.000,00 zł przeniesiona do wykorzystania do 31 maja 2015 (w latach 2000-2014 ponad 5.423.000,00 zł.).

Wydarzeniem roku 2014 było rozpoczęcie budowy nowego Komisariatu Policji w Luboniu, współfinansowanej ze środków Powiatu Poznańskiego (w latach 2014-2015 Powiat wesprze budowę kwotą 1.000.000,00 zł.). W roku 2014 kontynuowano remont Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie, sfinansowano także wykonanie audytu energetycznego budynku Komisariatu Policji  w Swarzędzu. Ze środków Powiatu zakupiono także samochód osobowy o podwyższonych parametrach, przeznaczony na nieoznakowany radiowóz.

Dodatkowo 30 tys. zł przeznaczono dla Komisariatu Policji w Kostrzynie – zwycięzcy konkursu „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego” (ww. środki posłużyły do wykonania remontu części pomieszczeń Komisariatu).    

Powiat Poznański ufundował także nagrody finansowe dla policjantów - zwycięzców konkursu Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców wojewódzkich eliminacji XXVII edycji Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Od roku 2014 środku Powiatu przeznaczane są także na nagrody finansowe dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu za osiągnięcia w służbie w trakcie realizacji zadań na terenie Powiatu (w roku 2014 nagrodzono 28 policjantów).

W roku 2014 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w wysokości 454.000,00 zł. (w latach 2000-2014 ponad 4.026.000,00 zł.).

     W ramach wsparcia finansowego kontynuowana jest modernizacja obiektu i terenu wokół Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie (mieszczącego także Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP). Jednym z efektów tego wsparcia, było otwarcie w 2014 roku strażackiego toru przeszkód. Środki Powiatu pozwoliły także na wykonanie remontu obiektów na terenie filii   Powiatowego Ośrodka Szkolenia OSP w JRG nr 6 w Krzesinach, gdzie wyremontowano dach oraz strażacką wspinalnię.

W 2014 roku, środków Powiatu zakupiono także sprzęt ratowniczo-gaśniczy i specjalistyczny oraz środki ochrony indywidualnej (w tym. m.in. kamerę termowizyjną, sprzęt łączności radiowej, sprzęt do ratownictwa wysokościowego, hełmy strażackie, buty, odzież strażacką, rękawice, wentylatory oddymiające i inne).

 Dodatkowo, Powiat Poznański ufundował na nagrodę finansową dla strażaka - zwycięzcy konkursu Strażak Roku Powiatu Poznańskiego.

W roku 2014 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w wysokości 86.000,00 zł. (w latach 2000-2014 ponad 663.000,00 zł.).

W dalszym ciągu kontynuowany jest program sprzętowego doposażenia OSP finansowany ze środków Powiatu. W roku 2014, w ramach tego programu zakupionych zostało dla 34 Jednostek OSP funkcjonujących poza Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym 180 szt. kompletów składających się ze sztormiaka i spodniobutów.

Powiat Poznański w roku 2014 tradycyjnie wspierał inicjatywy mające na celu zwiększenie aktywności i sprawności fizycznej druhów, integrację druhów, promocję wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i działalności OSP, a także szkolenie prezesów i naczelników OSP. Ze strony Powiatu wsparto organizację:

- Powiatowego Turnieju w Tenisie Stołowym OSP i PSP;

- Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;

- Powiatowego Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych;

- Powiatowych Zawodów Strzeleckich Strażaków OSP i PSP;

- Powiatowych Zawodów w Ratownictwie Medycznym;

- Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka;

- Powiatowych Zawodów Sprawnościowych OSP;

- Corocznych spotkań z przedstawicielami OSP z terenu Powiatu;

- Szkolenia dla Prezesów, Naczelników i Komendantów OSP;

- Udział reprezentacji Powiatu w Krajowych i Europejskich Zawodach Sikawek Konnych.

Dodatkowo, jak co roku Powiat Poznański ufundował nagrody finansowe dla strażaka PSP  i druhów OSP- zwycięzców konkursu Strażak Roku Powiatu Poznańskiego.

Na Zarządzanie Kryzysowe Powiat Poznański zaangażował środki finansowe w wysokości 32.500,00 zł. (w latach 2008-2014 łącznie wydatkowane środki to ponad 263.000,00 zł.).

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego zbierał się siedmiokrotnie. W trakcie posiedzeń poruszano tematy dotyczące: wykorzystania nowoczesnych systemów informatycznych w Zarządzaniu Kryzysowym;  opracowania nowego Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego; „bomby ekologicznej” w m. Komorniki, gm. Kleszczewo; przygotowania do sezonu zimowego służb, inspekcji i straży. W trzech posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczących niebezpiecznych środków chemicznych zlokalizowanych w magazynie  w miejscowości Komorniki gm. Kleszczewo udział wzięli członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie likwidacji tzw. „bomby ekologicznej” w Komornikach pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Ochrony Środowiska reprezentowali Starostwo Powiatowe przy wykonaniu zastępczym w postępowaniu egzekucyjnym. W ciągu 23 dni wywiezionych zostało 1311 ton odpadów.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego - PCZK zapewniało całodobowy przepływ informacji przekazując ostrzeżenia, komunikaty i informacje, biorąc także udział w różnego rodzaju alarmach, ćwiczeniach i treningach. PCZK współdziałało także ze służbami, inspekcjami i strażami, Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W roku 2014 na realizację zadań obronnych przeznaczono kwotę 10.511,20 zł.

Ww. środki pozwoliły na zorganizowanie szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego, gmin Powiatu oraz pracowników i funkcjonariuszy powiatowych służb, inspekcji i straży.

W roku 2014 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz Placówki Straży Granicznej w Poznaniu - Ławicy, w wysokości 5.000,00 zł. (w latach 2009-2013 68.000,00 zł.).

          Przekazane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup paliwa dla pojazdów służbowych wypełniających na terenie Powiatu Poznańskiego zadania związane z zabezpieczeniem ładu i porządku publicznego.

Na wsparcie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego  w latach 2012-2014 przekazano środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł.

         WOPR Województwa Wielkopolskiego użyczonych zostało 11 zestawów specjalistycznych kombinezonów do ratownictwa wodnego o wartości 15.000,00 zł

Na zadania z zakresu Obrony Cywilnej w roku 2013 Powiat Poznański przeznaczył środki finansowe w wysokości 8.700,00 zł. (w latach 2000-2014 456.000,00 zł.).

         Ze środków OC tradycyjnie zorganizowano i przeprowadzono Powiatowe Zawody Drużyn OC, które w roku 2014 odbyły się w Kórniku.

Na utrzymanie powiatowej bazy materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego w roku 2014 Powiat Poznański przeznaczył środki finansowe w wysokości 37.000,00 zł (w latach 2000-2014 zakupiono sprzęt i wyposażenie wartości 292.000,00 zł.).

         W roku 2014, w dalszym ciągu doposażano powiatową bazę materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego w sprzęt przeznaczony do realizowana akcji przeciwpowodziowych i ratowniczych. Zakupiono m.in. plandeki ochronne do zabezpieczania zerwanych dachów, osuszacze, toalety przenośne, oraz osprzęt do piły ratowniczej.

Kwalifikacja wojskowa.

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 3 i 4, których pracę organizuje Starostwo Powiatowe w Poznaniu,  przebadały i ustaliły kategorie wojskowe 2155 osób.

Opracował: Łukasz Sobolewski – Inspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2019-10-21 11:29
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-27 10:11

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 638
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-27 10:11
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-04-16 14:52