BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

KARTY USŁUG


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:

 • Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
 • Ustawa z 11.09.2015 r. o zdrowiu publicznym
 • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 9.11.2000 r. o repatriacji
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
 • Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Ustawa z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 • Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej
 • Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka

4Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                   d.   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-25 12:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-22 15:12

Wizytówka

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - fotokod

drukuj całą stronę

Banery