BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

KARTY USŁUG

Powiatowy Konserwator Zabytków
1. Uzyskanie decyzji związanej z prowadzeniem robót budowlanych lub prac konserwatorskich/restauratoskich lub badań konserwatorskich/architektonicznych przy zabytku wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków.
2. Uzyskanie decyzji związanej z prowadzeniem robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespołu budowlanego.
3. Uzyskanie decyzji związanej z prowadzeniem badań archeologicznych.
4. Uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.
5. Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.
6. Uzgadnianie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.
7. Uzyskanie decyzji związanej z usuwaniem drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytkach będącymi parkami do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowanej  zieleni wpisanej do rejestru zabytków.
8. Uzyskanie decyzji związanej z umieszczeniem na zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub w obszarze wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów.
9. Ustanowienie społecznego opiekuna zabytków
10. Uzyskanie decyzji na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania
11. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na dokonanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-02-28 09:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-28 08:23

Informacja

Uprzejmie informujemy, że Muzeum Archeologiczne w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodnej 27, 61-781 Poznań złożyło do Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków dokument potwierdzający gotowość Muzeum Archeologicznego do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia wszystkich badań archeologicznych na terenie powiatu poznańskiego, woj. wielkopolskie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Biegański
  data wytworzenia: 2014-01-24
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-01-24 14:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-29 13:50

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W Wydziale Powiatowego Konserwatora Zabytków

 

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 
iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających
z przepisów prawa:

 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • Porozumienie z dnia 24 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Starostą Poznańskim (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2009 r., nr 85 poz. 1212)
 • Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

4Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                    d.   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krawczewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-30 08:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-28 14:27

Wizytówka

Powiatowy Konserwator Zabytków

drukuj całą stronę

Banery