BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

KARTY USŁUG
WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

  Referaty ds. Rejestracji Pojazdów oraz Filie WKiT

Usługi udostępniane
 w wersji elektronicznej
1. Rejestracja nowego pojazdu e-usługa
2. Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z zagranicy e-usługa
3. Rejestracja pojazdu złożonego samodzielnie (typu SAM) e-usługa
4. Przerejestrowanie pojazdu e-usługa
5. Rejestracja pojazdu zabytkowego e-usługa
6. Rejestracja pojazdu przy użyciu tablic tymczasowych e-usługa
7. Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) -
8. Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego -
9. Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego zniszczenia lub utraty. -
10. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego -
11. Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu -
12. Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, VAT/PIT/CIT, HAK, TAXI, L, EURO -
13. Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku ich zniszczenia lub utraty -
14. Dodatkowa tablica rejestracyjna i wtórnik w przypadku jej zniszczenia lub utraty -
15. Uzyskanie wtórnika karty pojazdu -
16. Uzyskanie wtórnika nalepki kontrolnej -
17. Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej -
18. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu -
19. Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu -
20. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży e-usługa
21. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów e-usługa
22. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego wywozu za granicę e-usługa
23. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego trwałej, zupełnej utraty lub zniszczenia (kasacji) za granicą e-usługa
24. Złożenie zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu -

 Referat ds. Działalności Gospodarczej

Usługi
udostępniane
w wersji elektronicznej
1. Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy. -
2. Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. -
3. Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. -
4. Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym. -
5. Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy. -
6. Uzyskanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy lub wtórnika wypisu z tych dokumentów. -
7. Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy. -
8. Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy. -
9. Zgłaszanie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy. -
10. Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym  transporcie drogowym. -
11. Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób. -
12. Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. -
13. Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów. -
14. Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w związku z poszerzeniem ich zakresu. -
15. Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. -
16. Uzyskanie wpisu do ewidencji instuktorów nauki jazdy oraz legitymacji instruktora nauki jazdy. -
17. Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy. -
18. Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. -
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-02-08 10:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-21 09:10

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 
iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • ustawa o samorządzie powiatowym
 • ustawa Prawo o ruchu drogowym
 • ustawa o transporcie drogowym
 • ustawa o kierujących pojazdami

4Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

        a. dostępu do swoich danych osobowych,
        b. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
        c. żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

        d. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Błażej Prajs
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-25 12:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-29 10:05

drukuj całą stronę

Banery