BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

KARTY USŁUG

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w  Wydziale Gospodarowania Mieniem

obowiązuje od 25 maja 2018 roku
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2.
Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres:  Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
3.
Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego, w związku z prowadzeniem postępowań w trybie:

 • Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 • Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
 • Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

4Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5.
Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 1. ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym  przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9.
Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Schyck
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-10-16 12:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-29 13:53

drukuj całą stronę

Banery