BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uwaga!

Osoby posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji o adresie zameldowania zobowiązane są do podpisania oświadczenia o miejscu stałego pobytu.

link do Rezerwacji wizyt


UZYSKANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (PZ-02)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę, a w przypadku osób w wieku 16 do 18 lat również przez opiekuna prawnego,
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza, pod opieką którego znajduje się wnioskodawca.

Załączniki:

 • dokumenty medyczne potwierdzające rozpoznania opisane przez lekarza w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia - oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (do wglądu),
 • odpis skrócony aktu urodzenia  (do wglądu) - w przypadku dziecka w wieku od 16 do 18 lat.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
Złożenie dokumentów: parter, pokój 08 i 022.
poniedziałek: w godz. 7:30-16:30
wtorek - piątek: w godz. 7:30-14:30

Uwaga! Obowiązuje system kolejkowy, co oznacza, że po przyjściu do urzędu należy pobrać bilet z określonej grupy usług:

 1. A. Składanie dokumentów:
  - wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień,
  - odwołania od orzeczenia,
  - wniosku o legitymację osoby niepełnosprawnej oraz wniosku o kartę parkingową,
  - uzupełnienia braków medycznych i formalnych do wniosku o wydanie orzeczenia.
 2. B. Odbiór dokumentów:
  - orzeczenia,
  - legitymacji,
  - odpisu orzeczenia.
 3. C. Inne.

Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 61 8410 705 lub 706, w godz. 7:30-14:30 lub e-mail: orzekanie@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Miesiąc od daty złożenia kompletu dokumentów.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wnioskodawca zawiadamiany jest listownie o terminie posiedzenia składu orzekającego.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest w ciągu 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego.
Odbiór orzeczenia: parter, pokój 08 i 022.
poniedziałek: w godz. 7:30-16:30
wtorek - piątek: w godz. 7:30-14:30

Orzeczenie odbiera wnioskodawca lub upoważniona przez niego osoba.


OPŁATY
Brak


TRYB ODWOŁAWCZY
Istnieje możliwość odwołania  się od otrzymanego orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania   o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty odbioru decyzji, odwołanie składa się w pokoju 08 i 022  - bez opłat.


DODATKOWE INFORMACJE
Osoby, które utraciły prawo posługiwania się kartą parkingową (orzeczenia wydane przed 30 czerwca 2014 roku), a posiadają ważne orzeczenie, w przypadku ubiegania się o nową decyzję ze wskazaniem do karty parkingowej,wypełniają obowiązkowo  "Oświadczenie" - załącznik.

I. Tryb orzekania bez osobistego stawiennictwa:

1. O zaoczny tryb orzekania ubiegać się może: wnioskodawca lub w jego imieniu opiekun prawny z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo wnioskodawcy, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.

2. Ostateczną decyzję o wydaniu orzeczenia bez badania podejmuje lekarz orzecznik na podstawie załączonej dokumentacji medycznej.

3. Opiekun osoby ubiegającej się o zaoczny tryb orzekania wypełnia i załącza do wniosku informację socjalno- społeczną.

załącznik „informacja socjalno-społeczna dla osób powyżej 16 rż.” (informacja_socjalno_spoleczna_dla_osob_powyzej_16_rz.pdf)

II. Osoby niepełnosprawne, posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji o adresie zameldowania i osoby posiadające orzeczenie ustalające niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wydane przez inny zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, które zmieniły miejsce zamieszkania, zobowiązane są złożyć oświadczenie o miejscu stałego pobytu.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Rozporządzenie MGPIPS z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-12-20

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Jarecki
  data wytworzenia: 2007-02-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-20 14:13
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 13:32
Wizytówka
Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 129232
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-11-16 13:12
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-26 15:02