BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

link do Rezerwacji wizyt

 UZYSKANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA ROZBIÓRKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO   (AB-06)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Załączniki:

 • zgodę właściciela obiektu;
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
 • w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowieniu pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej.
Złożenie dokumentów: Sekretariat Wydziału, parter, pokój Nr 010.
Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o pozwolenie na budowę można uzyskać pod nr telefonu 61 8410 504,  61 8410 550.
Odbiór dokumentów: parter, pokój nr 009. Decyzję wraz z załącznikami Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłata skarbową. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać pod  nr 61 8410 513.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzje w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej wydawane są  niezwłocznie w terminie do miesiąca od dnia złożenia  kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.
Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
W postępowaniu administracyjnym  sprawdza się kompletność wniosku  - w przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie  sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.
W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku.
Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.


OPŁATY
W sekretariacie Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej (pokój 010), w formie bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej.
Za wydanie decyzji  - opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę skarbową uiszcza wraz ze składanym wnioskiem (wówczas opłata ta zostanie naliczona)  na konto nazwa odbiorcy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
nr rachunku konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Wydanie decyzji, w sprawach mieszkaniowych nie podlega opłatom skarbowym.


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Poznańskiego.


DODATKOWE INFORMACJE
Rozpoczęcie  robót  rozbiórkowych może nastąpić kiedy decyzja stanie się ostateczna.  Powyższą informację można uzyskać w  tutejszym Wydziale Administracji  Architektoniczno- Budowlanej.

Wydanie dziennika rozbiórki - Inwestor występuje z odrębnym  wnioskiem do Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej. Dziennik wydaje się terminie 3 dni, jeżeli decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę stała się ostateczna.

Klienci zainteresowani doręczeniem pisma w formie dokumentu elektronicznego poza wnioskiem (oraz innymi wskazanymi powyżej dokumentami) winni złożyć "Wniosek o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego" - pobierz wniosek

Uwaga!
Roboty budowlane związane z rozbiórką istniejących obiektów należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 52 i 60 ustawy o ochronie przyrody.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-02-26

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
  data wytworzenia: 2006-07-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-25 12:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-21 15:43

Wizytówka

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9795
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-09-21 15:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 12:49