BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


DOKONANIE ZGŁOSZENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ROZBIÓRKI (AB-07)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.
  W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych - rozbiórkowych oraz termin ich rozpoczęcia.

Załączniki:

 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie),
 • szkice, rysunki a także  pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami szczegółowymi.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej.
Złożenie dokumentów: Sekretariat Wydziału pokój Nr 010 (parter). Wszelkie informacje w sprawach związanych ze zgłoszeniem rozbiórki  można uzyskać pod nr telefonu 61 8410-504, 61 8410-550.
Odbiór dokumentów: ---


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do wykonania robót można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni organ nie wniesie sprzeciwu  nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
W razie stwierdzenia braków, Inwestor zostaje zobowiązany postanowieniem do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia zgłoszenia we wskazanym terminie wydawana jest decyzja sprzeciwu.        
Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, decyzje sprzeciwu wydawane w trybie administracyjnym Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.
W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku.


OPŁATY
Zgłoszenie wolne od opłat.
Za wydanie zaświadczenia - opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej opłata  na konto nazwa odbiorcy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
nr rachunku konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji sprzeciwu przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Poznańskiego.


DODATKOWE INFORMACJE
Budynki i budowle podlegające zgłoszeniu rozbiórki  to takie, które nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie są objęte ochroną konserwatorską.
O wysokości poniżej 8,0m jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości oraz obiekty i urządzenia budowlane, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

Organ przyjmujący zgłoszenie, może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę objętego obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli rozbiórka tych obiektów:
1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką,
2) roboty zabezpieczające i rozbiórkowe objęte zgłoszeniem, można rozpocząć przed dokonaniem zgłoszenia jeżeli prace mają na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie tych robót nie zwalnia Inwestora od obowiązku dokonania zgłoszenia.
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu przed upływem terminu 21 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Klienci zainteresowani doręczeniem pisma w formie dokumentu elektronicznego poza wnioskiem (oraz innymi wskazanymi powyżej dokumentami) winni złożyć "Wniosek o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego" - pobierz wniosek

Pełnomocnictwo

Inwestor (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną) może złożyć wniosek o pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia działając przez pełnomocnika. Pełnomocnik w imieniu inwestora może również złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W tym kontekście należy wskazać, że ze względu na sankcję karną przewidzianą za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia oraz w celu uniknięcia wątpliwości do co zakresu pełnomocnictwa zasadnym jest, by zawierało ono wskazanie, że inwestor udzielający pełnomocnictwa do złożenia wniosku o pozwolenie  na budowę albo do zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zarazem upoważnia pełnomocnika do złożenia oświadczenia o posiadanym przez inwestora prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o ile inwestor nie składa takiego oświadczenia osobiście.

Uwaga!
Roboty budowlane związane z rozbiórką istniejących obiektów należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 52 i 60 ustawy o ochronie przyrody.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-02-26

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
  data wytworzenia: 2006-07-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-25 12:09
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-30 09:34

Rejestr zmian

 • 04.10.06; zmiana treści informacji - aktualizacja
 • 02.01.07; zmiana treści informacji - zmiana opłat skarbowych
 • 26.07.07; korekta/update systemu
 • 17.08.07; wprowadzenie autora informacji
 • 05.12.07; zamiany w treści informacji - wykreślenie zgody wsłaściciela obiektu
 • 27.06.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 01.09.08; zmiany w ustawie o opłacie skarbowej
 • 19.04.10; aktualizacja treści informacji
 • 10.06.10; aktualizacja treści informacji
 • 29.06.10; zmiana kodu karty
 • 02.08.10; aktualizacja informacji - zmiana rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • 19.08.10; aktualizacja treści - opłaty
 • 03.01.11; dodanie informacji dot. ochrony przyrody - "jerzyki"
 • 07.01.11; aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2012-05-15 11:44 przez Administrator Systemu: dodanie informacji dot. punktów poboru opłat
 • zmieniono 2013-04-08 15:17 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-06-13 12:07 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-06-13 14:57 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-10-18 09:19 przez Administrator Systemu: dodanie "tagów"
 • zmieniono 2013-11-29 14:43 przez Administrator Systemu: korekta edytorska
 • zmieniono 2014-01-13 13:40 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2014-02-11 11:14 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2014-11-19 12:47 przez Administrator Systemu: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2014-12-16 08:25 przez Agata Tomaszewska : zmiana numeru rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • zmieniono 2015-01-02 13:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-01-30 07:56 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-04-15 14:45 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-08-05 14:53 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2015-09-10 09:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-10-15 12:55 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-04-19 09:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2016-10-13 07:48 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-11-24 12:37 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-12-13 14:53 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-12-20 08:05 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-01-09 13:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-07-14 10:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-07-05 08:00 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-12-04 12:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-09-10 13:32 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-12-31 11:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-02-26 08:32 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-02-26 08:34 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-09-21 15:44 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2020-10-30 09:34 przez Agata Poleska

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 15011
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-09 09:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00