BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony
 


UZYSKANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU, LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI DO WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH (AB-12)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek podpisany przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora z uzasadnieniem i wskazaniem nieskutecznych czynności podjętych w celu uzyskania zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście, oraz podaniem  przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Załączniki:

 • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub wykonanie robót budowlanych. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej.
Złożenie dokumentów: Sekretariat Wydziału parter, pokój Nr 010.
Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o pozwolenie na budowę można uzyskać pod nr telefonu 61 8410 504,  61 8410 550.
Odbiór dokumentów: parter, pokój nr 009. Decyzję Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej lub decyzja przesłana jest listem poleconym. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać pod  nr 61 8410 513.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
14 dni od dnia złożenia wniosku.
Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
W postępowaniu administracyjnym o pozwolenie sprawdza się kompletność wniosku  - w przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku.
Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.


OPŁATY
Za wydanie decyzji - opłata skarbowa zgodnie z  ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827). Opłatę skarbową uiszcza wraz ze składanym wnioskiem (wówczas opłata ta zostanie naliczona)  na konto: nazwa odbiorcy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
nr rachunku konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.

Wydanie decyzji, w sprawach mieszkaniowych nie podlega opłatom skarbowym.


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Poznańskiego.


DODATKOWE INFORMACJE
Brak.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane (Dz.U. z 2018 r.  poz. 1202 j.t.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-07-05

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
  data wytworzenia: 25.07.2006
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2006-07-25 12:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-05 09:25

Wizytówka

Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 3699 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-07-05 09:25 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-11-17 14:35
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.